Veritabanı dersi dönem projesi - Ruby Ve Sinatra İle Film Satış Sitesi
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
controllers
database
models
public
views
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
app.rb

README.md

Film Ay

Bu proje Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf derslerinden Veritabanı Yönetim Sistemleri dersi için dönem ödevi olarak yapılmıştır. Projede Ruby, Sinatra ve Mysql kullanılmıştır. Bu projede netfilx benzeri bir sistem yazılması hedeflenmiş olup, oluşturulan ürün aşağıdadır. Projenin genel amacı ucuz bir şekilde yasal film alıp kütüphanenizde saklayabilmenizi sağlayan bir sistemdir. Aylık bir ücreti yoktur. Aldığınız film ömür boyu kütüphanenizde kalır ve istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.

Ekran Görüntüleri

ss1 ss2 ss3 ss4 ss5

Lisans

Bu Proje FIRAT Lisansı ile lisanslanmıştır. (Fırat lisansı MIT lisansının çakmasıdır.)