Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
12 lines (10 sloc) 479 Bytes
title description weight
Målform
På altinn.no har vi innhold på både bokmål, nynorsk og engelsk. Vi forholder oss til mållova, som sier at begge målformer skal være representert med minst 25 prosent.
30

Informasjonsportal har mer variasjon i sidene som er tilgjengelig på hvilket språk, mens innlogget skal alt være oversatt.

{{% panel %}} NB: Innholdet og sidene er under utvikling
Vi er ikke helt ferdige med disse ressursene enda {{% /panel %}}

You can’t perform that action at this time.