Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
41 lines (35 sloc) 1.69 KB
title linkTitle description weight
Slik utvikler vi
Teknologi
Finn ut mer om våre tekniske løsninger, arkitekturen bak, og hvordan vi utvikler.
20

Dersom du lurer på hvordan du kan ta i bruk Altinn i ditt digitaliseringsarbeid, finner du utviklingsguider for dette på altinndigital.no/utvikling

Illustrasjon tilganger
Slik utvikler vi Altinn Studio

Finn ut hvordan Altinn Studio er bygget opp og hvordan du 
skal jobbe med utvikling i løsningen.

Illustrasjon utviklingsguider
Designsystem for front-end kode

Altinns designsystem, som er bygget med Pattern Lab, fungerer som et hjem for våre UI-komponenter og deres tilhørende front-end kode.

{{% panel %}} Altinn på github
github logo Vi ønsker at det skal være enklest mulig for deg å bidra - flere av prosjektene våre ligger derfor åpent på github. Vi setter stor pris på dine inspill! {{% /panel %}}

{{% children description="true" depth="1" %}}

You can’t perform that action at this time.