Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14 lines (10 sloc) 674 Bytes
title description weight
Referanse-app
Altinn har tilgjengeliggjort referansekode for å gjøre det enklere å lage applikasjoner med Altinn-funksjonalitet.
100

Referansekoden ligger på Altinns repository på GitHub: https://github.com/Altinn/AltinnApp/

Lisensen for denne koden er type BSD 3-klausul-lisens, noe som gir et godt grunnlag for de som ønsker å tilpasse koden til den bruken de måtte ønske.

For å sikre at API-et som er brukt i referansekoden ikke misbrukes, krever Altinn at de som ønsker å benytte det registrerer sin applikasjon.

You can’t perform that action at this time.