Skip to content
Kode og notater til workshop under fagkveld på MediaCity, april 2018
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
setup-computer
src
weights
.gitignore
1.0-neural_networks.ipynb
2.0-medisinske-bilder.ipynb
README.md
START-HER.ipynb
environment.yml
loop.py
utils.py
utils_med.py

README.md

Workshop, MediaCity, april 2018

Kode og notater til workshop under fagkveld på MediaCity, april 2018. http://fagkveld.it

Intro-slides: https://docs.google.com/presentation/d/1MU8x40YDTuS_hb1EtB9bjphtICATznsvF70sWMwsUrU/present

Filer

  • 1.0-neural_networks.ipynb: Denne skal skrives fra skratch under workshopen. Versjonen som ligger her vil ikke bli brukt direkte.
  • 2.0-medisinsk-bilder.ipynb: Skal bruke en pre-made versjon av denne.
  • utils.py: Inneholder diverse ting som skal feies litt under teppet.

Mål

Gi en hands-on illustrasjon av «deep learning-revolusjonen» (med det fremste av rammeverk og teknologi)

  • Les inn CIFAR10-data. Plot og utforsk.
  • Sett opp enkelt, gammeldags NN i Pytorch (et layer, uten dropout, med tanh etc).
  • Bytt til Keras (for mindre skriving). Sett opp samme nett i Keras. Tren og test dette.
  • Forklar elementene i et CNN (på presentasjon)
  • Sett opp CNN i Keras, med moderne arkitektur. Tren og test dette.
  • Få hinsides gode resultater på Cifar10 ved å bruke et DenseNet pre-trent på ImageNet
  • Mer fancy medisinsk anvendelse (2.0-medisinsk.ipynb).
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.