Skip to content

alu042/workshop-mediacity-apr2018

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop, MediaCity, april 2018

Kode og notater til workshop under fagkveld på MediaCity, april 2018. http://fagkveld.it

Intro-slides: https://docs.google.com/presentation/d/1MU8x40YDTuS_hb1EtB9bjphtICATznsvF70sWMwsUrU/present

Filer

  • 1.0-neural_networks.ipynb: Denne skal skrives fra skratch under workshopen. Versjonen som ligger her vil ikke bli brukt direkte.
  • 2.0-medisinsk-bilder.ipynb: Skal bruke en pre-made versjon av denne.
  • utils.py: Inneholder diverse ting som skal feies litt under teppet.

Mål

Gi en hands-on illustrasjon av «deep learning-revolusjonen» (med det fremste av rammeverk og teknologi)

  • Les inn CIFAR10-data. Plot og utforsk.
  • Sett opp enkelt, gammeldags NN i Pytorch (et layer, uten dropout, med tanh etc).
  • Bytt til Keras (for mindre skriving). Sett opp samme nett i Keras. Tren og test dette.
  • Forklar elementene i et CNN (på presentasjon)
  • Sett opp CNN i Keras, med moderne arkitektur. Tren og test dette.
  • Få hinsides gode resultater på Cifar10 ved å bruke et DenseNet pre-trent på ImageNet
  • Mer fancy medisinsk anvendelse (2.0-medisinsk.ipynb).

About

Kode og notater til workshop under fagkveld på MediaCity, april 2018

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published