Code voor de Stofzuiger Robot PWS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea
app
arduino
gradle/wrapper
library
simulatie
.gitignore
Blue2Serial.iml
LICENSE.md
README.md
bestuurder.py
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

Stofzuiger Robot

Deze repo is een bewerkte copie van https://github.com/MacroYau/Blue2Serial. De hoofd-map is een android-studio project die de code voor de app van de stofzuigerrobot bevat. Een apk is aanwezig in /app/build/output/apk/app-debug.apk

/bestuurder.py Is een script om vanaf de computer de robotstofzuiger te besturen door commando's in te voeren.

/arduino/robot_ai.ino Bevat de code voor de arduino in de stofzuigerrobot.

/simulatie Bevate de code voor de simulaties. Een binary is aanwezig in /simulatie/target/debug/simulatie3 (voor linux).