PHP PDO ile MySQL veritabanından Bölge, İl ve ilçe bilgilerini çekerek dinamik combobox uygulaması yapmak.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Anar Samadov
Latest commit ae584bd Mar 23, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md gereksiz kodlar temizlendi Mar 23, 2018
ajax.php First commit Mar 22, 2018
dbConn.php First commit Mar 22, 2018
gitignore second commit Mar 22, 2018
il-ilce.sql sql dosyası ilave edildi Mar 23, 2018
index.php gereksiz kodlar temizlendi Mar 23, 2018

README.md

Dinamik bölge, il ve ilçe combobox uygulaması

PHP PDO ile MySQL veritabanından Bölge, İl ve ilçe bilgilerini çekerek dinamik combobox uygulaması yapmak. Konu linki için buraya tıklayın.