Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1854 lines (1332 sloc) 28.9 KB
language: Swedish
native: Svenska
maintainer: Andreas Smas <andreas@lonelycoder.com>
#
# ./glwskins/flat/ctxmenu/default_details.view
#
id: Bookmark
msg: Bookmärke
id: Bookmarked
msg: Sparad som bokmärke
id: Copy to clipboard
msg: Kopiera till urklipp
id: Copy to location...
msg: Kopiera till plats...
id: Delete
msg: Radera
id: Queue
msg: Köa
#
# ./glwskins/flat/ctxmenu/plugin_details.view
#
id: Author:
msg: Upphovsman
id: Available version:
msg: Tillgänglig version:
id: Changelog
msg: Förändringar
id: Install
msg: Installera
id: Installed version:
msg: Installerad version:
id: Status:
msg: Status:
id: Uninstall
msg: Avinstallera
id: Upgrade
msg: Uppgradera
#
# ./glwskins/flat/ctxmenu/video_details.view
#
id: Continue from %s
msg: Fortsätt från %s
id: Mark as seen
msg: Markera som seed
id: Mark as unseen
msg: Markera som ej sedd
id: Play from beginning
msg: Spela från början
id: Play until end of list
msg: Spela till slutet av listan
id: Video Cast
msg: Skådespelare
#
# ./glwskins/flat/items/details/video.view
#
id: Season %d - Episode %d
msg: Säsong %d - Episod %d
id: Seen %d times, %s
msg[0]: Sedd %d gånger, %s
msg[1]: Sedd %d gång, %s
#
# ./glwskins/flat/items/list/add.view
#
id: Add new entry
msg: Lägg till ny
#
# ./glwskins/flat/items/list/bool.view
#
id: Off
msg: Av
id: On
msg: På
#
# ./glwskins/flat/items/list/font.view
#
id: Condensed
msg: Smal
id: Subtitles
msg: Undertexter
id: User interface
msg: Användargränsnitt
#
# ./glwskins/flat/items/list/tvepisode.view
#
id: Episode %d - %s
msg: Episod %d - %s
#
# ./glwskins/flat/loading.view
#
id: %d kb/s
msg: %d kb/s
id: Bitrate:
msg: Bithastighet:
#
# ./glwskins/flat/log.view
#
id: System log
msg: Systemlog
#
# ./glwskins/flat/mediainfo.view
#
id: A/V diff
msg: A/V differans
id: Audio bitrate
msg: Ljudbithastighet
id: Audio codec
msg: Ljudkodec
id: Audio packets
msg: Ljudpaket
id: Buffer usage
msg: Bufferanvänding
id: No media loaded
msg: Ingen media laddad
id: Remaining buffer
msg: Kvarvarande buffer
id: Source
msg: Källa
id: Video bitrate
msg: Videobithastighet
id: Video codec
msg: Videokodec
id: Video framerate
msg: Bildhastighet
id: Video packets
msg: Videopaket
#
# ./glwskins/flat/menu/sidebar.view
#
id: Bookmark page
msg: Bokmärk sida
id: Page settings
msg: Sidinställningar
id: Paste
msg: Klistra in
id: Reload page
msg: Ladda om sida
id: Remove bookmark
msg: Ta bort bokmärke
id: Settings
msg: Inställningar
#
# ./glwskins/flat/menu/sidebar_common.view
#
id: Activate sleep timer
msg: Aktivera sov-timer
id: Disable sleep timer
msg: Avaktivera sov-timer
id: Exit %s
msg: Avsluta %s
id: Hide media info
msg: Göm mediainformation
id: Hide system info
msg: Dölj systeminformation
id: Master volume
msg: Huvudvolym
id: Show media info
msg: Visa mediainformation
id: Show system info
msg: Visa systeminformation
id: Suspend
msg: Viloläge
id: Time until sleep
msg: Tid tills sovning
id: View log
msg: Visa log
id: dB
msg: dB
id: min
msg: min
#
# ./glwskins/flat/osd/osd_audio.view
#
id: Audio
msg: Ljud
#
# ./glwskins/flat/osd/osd_main.view
#
id: Audio settings
msg: Ljudinställningar
id: Subtitle settings
msg: Inställningar för undertexter
id: Video settings
msg: Videoinställningar
#
# ./glwskins/flat/osk.view
#
id: Default
msg: Standard
id: Keyboard layout:
msg: Tangentbordsvariant
#
# ./glwskins/flat/pages/directory.view
#
id: Album
msg: Album
id: Artist
msg: Artist
id: Custom
msg: Speciell
id: Grid
msg: Rutnät
id: List
msg: Lista
id: Page layout
msg: Sidlayout
id: Search results
msg: Sökresultat
id: TV Season
msg: TV-Säsong
#
# ./glwskins/flat/pages/empty.view
#
id: No contents
msg: Inget innehåll
#
# ./glwskins/flat/pages/home.view
#
id: Dismiss
msg: Ta bort
id: Home
msg: Hem
#
# ./glwskins/flat/pages/openerror.view
#
id: Unable to open resource
msg: Kan ej öppna resurs
#
# ./glwskins/flat/pages/playqueue.view
#
id: Playqueue
msg: Spelkö
#
# ./glwskins/flat/pages/searchresults.view
#
id: Show more
msg: Visa mer
id: %d hits
msg[0]: %d träff
msg[1]: %d träffar
#
# ./glwskins/flat/pages/slideshow.view
#
id: Interval: %ds
msg: Inverval: %ds
id: Play/Pause
msg: Play/Pause
id: Stop
msg: Stop
#
# ./glwskins/flat/pages/stpp.view
#
id: Remote control - %s
msg: Fjärrstyrning - %s
id: Remote controlling %s
msg: Fjärrstyr %s
#
# ./glwskins/flat/pages/stppstpp.view
#
id: Nested remote controll is not supported
msg: Fjärrstyra en fjärrstyrande enhet går ej
id: Remote control
msg: Fjärrstyrning
#
# ./glwskins/flat/pages/stppvideo.view
#
id: Audio tracks
msg: Ljudspår
id: Audio volume adjustment: %d dB
msg: Ljudvolumjustering: %d dB
id: CPU is too slow to decode this video
msg: CPUn är för långsam för att spela upp videon
id: Next
msg: Nästa
id: Previous
msg: Föregående
#
# ./glwskins/flat/pages/tvseason.view
#
id: Season %d
msg: Säsong %d
#
# ./glwskins/flat/pages/upgrade.view
#
id: %s is up to date
msg: %s är uppdaterad
id: An error occured during download
msg: Ett fel inträffade under nerladdning
id: Changelog for %s releases
msg: Ändringar för %s
id: Check for updates now
msg: Leta efter uppgraderingar nu
id: Checking for updates
msg: Kontrollera efter uppdateringar
id: Current version:
msg: Nuvarande version:
id: Download and install
msg: Ladda ner och installera
id: Downloading %s
msg: Laddar ner %s
id: New version %s is available for download
msg: Ny version %s är tillgänglig för nerladdning
id: No upgrade available
msg: Ingen uppgradering tillgänglig
id: Retry
msg: Försök igen
id: Stable
msg: Stabil
id: Testing
msg: Test
id: Unable to query for new version
msg: Kan ej fråga efter ny version
#
# ./glwskins/flat/popups/auth.view
#
id: Domain
msg: Domän
id: Password
msg: Lösenord
id: Remember me
msg: Kom ihåg mig
id: Username
msg: Användarnamn
#
# ./glwskins/flat/popups/common.view
#
id: Cancel
msg: Avbryt
id: Ok
msg: Ok
#
# ./glwskins/flat/popups/filepicker.view
#
id: Back
msg: Bakåt
id: Close
msg: Stäng
id: Folder select mode, press right to open subfolder
msg: Väljer kataloge, tryck höger för att öppna underkatalog
#
# ./glwskins/flat/popups/resume.view
#
id: No, Start over
msg: Nej, Starta om
id: Resume from %s
msg: Återuppta från %s
id: Yes
msg: Ja
#
# ./glwskins/flat/popups/textDialog.view
#
id: OK
msg: OK
#
# ./glwskins/flat/sysinfo.view
#
id: CPU Temp
msg: CPU Temp
id: Connected
msg: Ansluten
id: Fragmentation
msg: Fragmentering
id: Framerate
msg: Bildhastighet
id: GPU Temp
msg: GPU Temp
id: HDD Avail
msg: Hårddisk tillgängligt
id: IP Address
msg: IP-Adress
id: Inactive memory
msg: Inaktivt minne
id: Memory usage
msg: Minnesanvändning
id: Network
msg: Nätverk
id: Not available
msg: Inte tillgänglig
id: System Free
msg: Ledigt system
id: System Total
msg: System totalt
id: VM Page In/Out
msg: VM Sidor In/Ut
id: Version
msg: Version
#
# ./glwskins/flat/universe.view
#
id: Audio muted
msg: Ljud tyst
id: Copying %d files
msg: Kopierar %d filer
id: Master volume: %d dB
msg: Huvudvolym: %d dB
id: Overscan adjustment\nPosition border at screen edges
msg: Overscanjustering\nPositionera ramen vid skärmens kanter
#
# ./src/api/stpp.c
#
id: Allow remote control
msg: Tillåt fjärrstyrning
id: Device not available
msg: Enheten är inte tillgänglig
id: Movians for remote control
msg: Movians tillgängliga för fjärrstyrning
#
# ./src/api/tmdb.c
#
id: Language (ISO 639-1 code)
msg: Språk (ISO 639-1 förkortning)
id: Use original title
msg: Använd orginaltitel
#
# ./src/arch/android/android.c
#
id: Android Storage
msg: Android Storage
#
# ./src/arch/linux/pulseaudio.c
#
id: Unable to initialize audio system %s -- %s
msg: Kan inte starta ljudsystem %s -- %s
#
# ./src/arch/ps3/ps3_main.c
#
id: System is low on memory (%d kB RAM available)
msg: System har lite ledigt minne (%d kB RAM tillgängligt)
#
# ./src/arch/ps3/ps3_vdec.c
#
id: Cell-h264: %d Ref-frames for %d content is incompatible with PS3 HW decoder. Disabling acceleration
msg: Antatel referensbilder är inkompatibelt med PS3 videoavkodare
id: Cell-h264: Broken headers, Disabling acceleration
msg: Trasig videoinformation. Slår av acceleration.
id: Cell-h264: Forcing level 4.2 for content in level %d.%d. This may break video playback.
msg: Cell-h264: Tvingar level 4.2 för media i level %d.%d. Detta kan förstöra video uppspelningen.
id: Unable to accelerate %s, library not loaded.
msg: Kan ej accelerera %s, biblioteket är ej laddat.
id: Unable to open Cell codec. Error 0x%x
msg: Kan ej öppna Cell codec. Fel 0x%x
id: Unable to open Cell codec. Unable to allocate %d bytes of RAM
msg: Kan ej öppna Cell codec. Kan ej allokera %d bytes RAM.
id: Unable to query Cell codec. Error 0x%x
msg: Kan ej fråga Cell codec. Fel 0x%x
#
# ./src/arch/rpi/rpi_audio.c
#
id: 8 Channel PCM
msg: 8 Kanalig PCM
id: AC3 Pass-Through
msg: AC3 direkt
id: Analog
msg: Analog
id: Audio output port
msg: Ljudutgång
id: Autodetect
msg: Automatisk
id: DTS Pass-Through
msg: DTS Direkt
id: HDMI
msg: HDMI
#
# ./src/arch/rpi/rpi_tv.c
#
id: Match display and content framerate
msg: Justera uppdateringsfrekvens på TVn
#
# ./src/audio2/audio.c
#
id: Audio delay
msg: Ljuddelay
id: Audio gain
msg: Ljudvolym
id: Setup audio output
msg: Ställ in ljudutgång
id: Video playback
msg: Videouppspelning
#
# ./src/audio2/audio_test.c
#
id: 440Hz sinewave -12dB
msg: 440Hz sinuskurva -12dB
id: Audio test
msg: Ljudtest
id: Center
msg: Centrerad
id: Front Left
msg: Vänster fram
id: Front Right
msg: Höger frame
id: LFE
msg: Subbas
id: Pink noise
msg: Rosa brus
id: Play test signal
msg: Spela test signal
id: Rear Left
msg: Bak vänster
id: Rear Right
msg: Bak höger
id: Speaker position
msg: Högtalarposition
id: Surround Left
msg: Surround vänster
id: Surround Right
msg: Surround höger
id: Test signal type
msg: Typ av testsignal
#
# ./src/backend/bittorrent/bt_backend.c
#
id: No files in torrent
msg: Inga filer i svärmen
id: Unable to open torrent: %s
msg: Kan ej öppna svärmen: %s
#
# ./src/backend/bittorrent/diskio.c
#
id: Cached torrents use %d MB out of allowed %d MB. Total free space on volume: %d MB
msg: Sparade svärmar använder %d MB av tillåtna %d MB. Totalt fritt utrymme på volymen: %d MB
#
# ./src/backend/bittorrent/fa_torrent.c
#
id: Connected peers
msg: Anslutna peer
id: Known peers
msg: Kända peer
id: Receiving from
msg: Tar emot från
id: Torrent leechers
msg: Torrent leechers
id: Torrent seeders
msg: Torrent seeders
#
# ./src/backend/bittorrent/torrent_settings.c
#
id: BitTorrent
msg: BitTorrent
id: Clear cache
msg: Töm cache
id: Enable bittorrent
msg: Använd svärmar
id: Max upload speed
msg: Maximal hastighet för uppladdning
id: Max usage of free space for caching torrents
msg: Maximalt utrymme för att spara svärmar
id: Status
msg: Status
id: Torrent cache path
msg: Sökväg för sparade svärmar
#
# ./src/backend/dvd/dvd.c
#
id: DVD
msg: DVD
id: DVD read error, restarting disc
msg: Problem att läsa DVD, startar om skivan
#
# ./src/backend/hls/hls.c
#
id: Primary
msg: Primär
id: Supplementary
msg: Extra
#
# ./src/backend/htsp/htsp.c
#
id: Channels
msg: Kanaler
id: Invalid HTSP URL
msg: Ogiltligt HTSP URL
id: No such channel
msg: Ingen sådan kanal
id: Recorded shows
msg: Inspelade program
id: Recorder
msg: Inspelare
#
# ./src/backend/playlist.c
#
id: Unable to open playlist
msg: Kan ej öppna spellista
#
# ./src/backend/search.c
#
id: Search
msg: Sök
id: Search result for: %s
msg: Sökresultat för: %s
#
# ./src/backend/slideshow/slideshow.c
#
id: 3 seconds
msg: 3 sekunder
id: 5 seconds
msg: 5 sekunder
id: 7 seconds
msg: 7 sekunder
id: Slideshow speed
msg: Hastighet
#
# ./src/blobcache_file.c
#
id: Cache cleared
msg: Cachen är tömd
id: Clear cached files
msg: Töm cachen
#
# ./src/fileaccess/fa_backend.c
#
id: Can't handle content type %d
msg: Kan inte hantera fil innehåll av typen %d
id: Checking file contents
msg: Kontrollerar filens innehåll
id: Invalid URL from redirect
msg: Felaktig URL för omdirigering
id: Unable to open file: %s
msg: Kan ej öppna fil: %s
#
# ./src/fileaccess/fa_filepicker.c
#
id: Select a file
msg: Välj en fil
#
# ./src/fileaccess/fa_locatedb.c
#
id: Search using Unix locatedb
msg: Sök mha. Unix locatedb
#
# ./src/fileaccess/fa_scanner.c
#
id: Deleted %s
msg: Tog bort %s
id: Filename
msg: Filnamn
id: Include in library
msg: Inkludera i bibliotek
id: Newest first
msg: Nyast först
id: Oldest first
msg: Äldst först
id: Show only supported files
msg: Visa bara spelbara filer
id: Sort folders first
msg: Sortera kataloger först
id: Sort on
msg: Sortera på
id: Unable to delete %s\n%s
msg: Kan ej ta bort %s\n%s
#
# ./src/fileaccess/fa_spotlight.c
#
id: Search using spotlight
msg: Sök med spotlight
#
# ./src/fileaccess/fileaccess.c
#
id: Are you sure you want to delete:
msg: Är du säker att du vill ta bort:
id: Browse archives as folders
msg: Utforska arkiv som foldrar
id: Enable file deletion from item menu
msg: Tillåt borttagning av filer från menyn
id: Show filename extensions
msg: Visa filändelser
id: Store per-file settings in filesystem
msg: Spara extra information om filer i filsystemet
id: %d archive parts
msg[0]: %d arkivdelar
msg[1]: %d arkivdel
id: %d directories
msg[0]: %d kataloger
msg[1]: %d katalog
id: %d files
msg[0]: %d filer
msg[1]: %d fil
#
# ./src/fileaccess/smb/fa_nativesmb.c
#
id: Access denied
msg: Tillträde nekat
id: Account restricted
msg: Kontot är begränsat
id: Bad network share name
msg: Felaktigt delningsnamn
id: Logon failure
msg: Login misslyckades
id: Object name not found
msg: Objektets namn ej funnet
#
# ./src/i18n.c
#
id: 12 Hour
msg: 12 Timmar
id: 24 Hour
msg: 24 Timmar
id: Default character set
msg: Standardteckensätt
id: Ignore 'The' at beginning of words when sorting
msg: Ignorerar 'The' i början av ord vid sortering
id: Language
msg: Språk
id: Language codes should be configured as three character ISO codes, example (eng, swe, fra)
msg: Språkkoder konfigureras som tre teckens ISO koder, till exempel: eng, swe, fra
id: Languages
msg: Språk
id: Preferred languages
msg: Föredragna språk
id: Primary audio language code
msg: Primärt språk för ljud
id: Primary subtitle language code
msg: Primärt språk för undertexter
id: Secondary audio language code
msg: Sekundärt språk för ljud
id: Secondary subtitle language code
msg: Sekundärt språk för undertexter
id: System default
msg: Systemets standard
id: Tertiary audio language code
msg: Tertiärt språk för ljud
id: Tertiary subtitle language code
msg: Tertiärt språk för undertexter
id: Time format
msg: Tidsformat
id: Timezone
msg: Tidzon
#
# ./src/ipc/libcec.c
#
id: Longpress SELECT for item menu
msg: Håll in SELECT för detaljmeny
id: Switch TV input source
msg: Väl ingångkälla på TVn
id: Use STOP key for combo input
msg: Håll in STOP för kombinerad inmatning
#
# ./src/keyring.c
#
id: Forget remembered passwords
msg: Glöm ihågkommna lösenord
id: Rembered passwords erased
msg: Ihågkommna lösenord bortglömda
#
# ./src/media/media_settings.c
#
id: Align on video frame
msg: Anpassa på videon
id: Audio volume
msg: Volym
id: Delay
msg: Tidsjustering
id: Go to standby after video ends
msg: Gå till standby efter videon är slut
id: Horizontal pan
msg: Horisontal justering
id: Horizontal position
msg: Horisontal position
id: Horizontal scale
msg: Horisontal skala
id: Reset defaults for folder '%s'
msg: Återställ standardinställnigar för katalog '%s'
id: Save as defaults for folder '%s'
msg: Spara som standardinställningar för katalog '%s'
id: Save as global default
msg: Spara som globala standardinstallningar
id: Scaling
msg: Skala
id: Stretch video to fullscreen
msg: Sträck ut videon över hela skärmen
id: Stretch video to widescreen
msg: Sträck ut videon horisontellt
id: Vertical pan
msg: Vertikal justering
id: Vertical position
msg: Vertical position
id: Vertical scale
msg: Vertikal skala
id: Video frame interpolation
msg: Interpolera videobilder
id: Video zoom
msg: Video zoom
#
# ./src/metadata/browsemdb.c
#
id: Indexing
msg: Indexerar
#
# ./src/metadata/decoration.c
#
id: Automatic
msg: Automatisk
id: Erase all playback info
msg: Ta bort all information om uppspelningar, etc
id: Manual
msg: Manuell
id: Mark all as seen
msg: Markera alla som sedda
id: Mark all as unseen
msg: Markera alla som osedda
id: Metadata mode
msg: Läge för metadata
#
# ./src/metadata/metadata.c
#
id: Embedded in file
msg: Inbäddad i fil
id: Track %d
msg: Spår %d
#
# ./src/metadata/metadata_sources.c
#
id: Enabled
msg: Påslagen
id: Metadata
msg: Metadata
id: Metadata configuration and provider settings
msg: Metadata konfiguration och leverantörsinställningar
id: Providers for Music
msg: Leverantörer för music
id: Providers for Video
msg: Videotjänster
#
# ./src/metadata/metadb.c
#
id: %d items deleted
msg: %d objekt borttagna
id: Clear all metadata
msg: Ta bort all metadata
id: Clearing all metadata means losing <b>all</b> metadata cached from external sources such as themoviedb.org, etc\n\nInformation about resume-points, playcount, etc will be saved.\nAre you sure you proceed?
msg: Att ta bort all metadata innebär att du förlorar <b>all</b> sparad metadata från externa källor så som themoviedb.org, etc\n\nInformation om antal spelningar och position för återstart kommer att sparas.\nÄr du säker på att du vill fortsätta?
#
# ./src/metadata/mlp.c
#
id: Custom search query
msg: Speciell sökfråga
id: Custom title
msg: Egen titel
id: IMDb ID
msg: IMDb ID
id: Metadata loaded from <b>%s</b> based on %s
msg: Metadata laddad från <b>%s</b> med hjälp av %s
id: Metadata source
msg: Metadatakälla
id: Movie
msg: Film
id: Movie title
msg: Filmtitel
id: No data found
msg: Ingen data funnet
id: None
msg: Inget
id: Refresh metadata
msg: Ladda om metadata
id: Title, Season, Episode
msg: Titel, Säsong, Episod
id: custom IMDb ID
msg: special IMDb ID
id: custom query
msg: speciell query
id: filename
msg: filnamn
id: filename as TV episode
msg: filnamn som TV-episod
id: folder name
msg: katalognamn
#
# ./src/navigator.c
#
id: Add and remove items on homepage
msg: Lägg till och ta bort saker på hemsidan
id: Added %s to home page
msg: Lägg till %s på hemsidan
id: Added new bookmark: %s
msg: La till nytt bokmärke: %s
id: Bookmarks
msg: Bokmärken
id: Icon
msg: Ikon
id: Music
msg: Musik
id: No handler for URL
msg: Ingen hanterare för URLen
id: Other
msg: Annat
id: Photos
msg: Foton
id: Removed %s from homepage
msg: Tog bort %s från hemsidan
id: Removed bookmark: %s
msg: Tog bort bokmärke: %s
id: TV
msg: TV
id: Title
msg: Titel
id: Type
msg: Typ
id: URL
msg: URL
id: Video
msg: Video
#
# ./src/networking/connman.c
#
id: Enable Wi-Fi
msg: Aktivera Wi-Fi
id: Network connections
msg: Nätverksanslutningar
#
# ./src/networking/ftp_server.c
#
id: Enable FTP server
msg: Gör FTP tjänst tillgänglig
id: FTP server
msg: FTP tjänst
id: Server TCP port
msg: Servern's TCP port
#
# ./src/networking/http_server.c
#
id: Power Off
msg: Stäng av
id: Rebooting
msg: Startar om
id: Restarting
msg: Startar om
id: Standby
msg: Viloläge
#
# ./src/notifications.c
#
id: Show news on home screen
msg: Visa nyheter på hemskärmen
#
# ./src/plugins.c
#
id: Alternate plugin Repository URL
msg: Alternativ URL för pluginmagasin
id: Audio decoders
msg: Ljudavkodare
id: Auto install plugins on demand
msg: Installera tillägg automatiskt vid behov
id: Auto installed plugin %s (Version %s)
msg: Installerade tillägg %s automatiskt (version %s)
id: Automatically upgrade plugins
msg: Updatera plugin automatiskt
id: Available plugins
msg: Tillgängliga plugins
id: Background
msg: Bakgrund
id: Beta testing passwords
msg: Betatestlösenord
id: Browse available plugins
msg: Lista tillgängliga plugins
id: Browsing
msg: Browsing
id: Cloud services
msg: Molntjänster
id: Corrupt plugin bundle
msg: Pluginfilen är korrupt
id: Custom backgrounds can now be set in Settings -> Look and Feel
msg: Egen bakgrund kan nu ställas in i Instlälningar -> Utseende och stil
id: Disk write error
msg: Kunde ej skriva till disk
id: Downloading
msg: Laddar ner
id: File open error
msg: Kunde ej öppna fil
id: Home page
msg: Hemsida
id: Images
msg: Bilder
id: Installed
msg: Installerad
id: Installed plugins
msg: Installerade plugins
id: Installed version higher than available
msg: Installerad version är högre än den som är tillgänglig
id: Installing
msg: Installerar
id: List of albums
msg: Lista av album
id: Loading screen
msg: Laddskärm
id: Movies
msg: Filmer
id: Music streaming
msg: Musikstreaming
id: Not installable
msg: Ej installerbar
id: Not installed
msg: Inte installerad
id: Not upgradable
msg: Inte uppgraderingsbar
id: On Screen Keyboards
msg: Skärmtangentbord
id: Online TV
msg: OnlineTV
id: Plugin %s %s has been uninstalled because it may cause problems.\nYou may try reinstalling a different version manually.
msg: Plugin %s %s har blivit avinstallerad eftersom den kan orsaka problem.\nDu kan prova installera en nyare version manuellt.
id: Plugin %s has been uninstalled - %s
msg: Plugin %s har blivit avinstallerad - %s
id: Plugin categories
msg: Pluginkategorier
id: Plugins
msg: Plugin
id: Preferred views from plugins
msg: Föredragna vyer från plugin
id: Screen saver
msg: Skärmsläckare
id: TV channels
msg: TV-kanaler
id: Unable to load plugin.json: %s
msg: Kan ej ladda plugin.json: %s
id: Unable to load plugin.json: Malformed JSON
msg: Kan ej ladda plugin.json: Felaktigt formaterad JSON
id: Uncategorized
msg: Okategoriserat
id: Up to date
msg: Senaste version
id: Upgradable
msg: Uppgraderingsbar
id: Upgraded plugin %s to version %s
msg: Upgraderade plugin %s till version %s
id: User interface extensions
msg: Användargränsnitt
id: Version %s is no longer compatible with Movian
msg: Version %s är inte längre möjligt att köra
id: Video streaming
msg: Videoströmning
#
# ./src/prop/prop_proxy.c
#
id: Remote exited
msg: Andra enheten avslutade
#
# ./src/runcontrol.c
#
id: Automatic standby
msg: Automatisk standby
id: Enable SSH server
msg: Aktivera SSH server
id: Logout
msg: Logout
id: Open shell
msg: Öppna skal
id: Power off system
msg: Stäng av systemet
id: Quit
msg: Avlusta
id: SSH server
msg: SSH server
#
# ./src/sd/sd.c
#
id: Enabled on home screen
msg: Tillgänglig på hemsidan
id: Name
msg: Namn
#
# ./src/service.c
#
id: Local network
msg: Lokala nätverket
id: Remove from homepage
msg: Ta bort från hemsidan
#
# ./src/settings.c
#
id: About
msg: Om
id: Applications and installed plugins
msg: Applikationer och installerade plugins
id: Configure communications with your TV
msg: Konfigurera kommunikation med din TV
id: Developer settings
msg: Utvecklarinställningar
id: Discovered media sources
msg: Upptäckta mediakällor
id: File browsing
msg: Filutforskare
id: Fonts and user interface styling
msg: Fonter och användargränsnitt
id: General
msg: Generella inställningar
id: Global settings
msg: Globala inställningar
id: Look and feel
msg: Utseende och stil
id: Network services, etc
msg: Nätverkstjänster, etc
id: Network settings
msg: Nätverkstjänster
id: Reset
msg: Starta om
id: Settings useful for developers
msg: Inställningar användbara för utvecklare
id: Software upgrade
msg: Uppgradera mjukvara
id: Starting and stopping
msg: Starta och stanna
id: System name
msg: Systemnamn
id: System related settings
msg: Systemrelaterade inställningar
id: TV Control
msg: TVkontroll
#
# ./src/subtitles/subtitles.c
#
id: Any subtitle in central folder
msg: Samtliga undertexter i central katalog
id: Any subtitle in same folder as video
msg: Samtliga undertexter i samma katalog som videon
id: Auto
msg: Auto
id: Automatically select from this source
msg: Välj automatiskt från den här källan
id: Central subtitle folder
msg: Central katalog för undertexter
id: Color
msg: Färg
id: External file
msg: Extern fil
id: Force subtitles to reside on video frame
msg: Tvinga undertexter att alltid ligga ovanpå videobilden
id: Generic settings for video subtitles
msg: Generella inställningar för undertexter
id: Ignore embedded styling
msg: Ignorera inbäddade stilkoder
id: Left
msg: Vänster
id: Outline color
msg: Färg på konturer
id: Outline size
msg: Storlek på konturer
id: Path to central folder
msg: Sökväg till centrala katalogen
id: Providers for Subtitles
msg: Sökväg till undertexter
id: Right
msg: Höger
id: Shadow color
msg: Färg på skuggor
id: Shadow offset
msg: Skuggoffset
id: Subtitle horizontal displacement
msg: Horisontell position för undertexter
id: Subtitle position
msg: Position på undertexter
id: Subtitle size
msg: Storlek på undertexter
id: Subtitle size and positioning
msg: Storlek och position för undertexter
id: Subtitle vertical displacement
msg: Vertikal positiono för undertexter
id: Subtitles embedded in video file
msg: Undertexter inbäddade i videofilen
id: Subtitles with matching filename in central folder
msg: Undertexter med matchande filnamn i centrala katalogen
id: Subtitles with matching filename in same folder as video
msg: Undertexter med matchande filnamn i samma katalog som videon
#
# ./src/text/fontstash.c
#
id: Defaults
msg: Standard
id: Fonts
msg: Typsnitt
id: Installed fonts
msg: Installerade typsnitt
id: Narrow text
msg: Smal text
id: Reset main font to default
msg: Återställ huvudtypsnitt till standard
id: Reset narrow font to default
msg: Återställ smalt typsnitt till standard
id: Reset subtitle font to default
msg: Återställ typsnitt för undertexter
id: Unable to install font: %s
msg: Kan ej installera font: %s
id: Use font %s for
msg: Använd typsnitt %s till
#
# ./src/ui/clipboard.c
#
id: Copy failed: %s
msg: Kopiering misslyckades: %s
id: Target folder
msg: Målkatalog
#
# ./src/ui/glw/glw_ps3.c
#
id: Dual-Shock Remote
msg: Dual-Shock Kontroller
id: No
msg: Nej
id: Seek using L2 and R2 button
msg: Sök med L2 och R2 knapparna
id: Yes with Select button
msg: Ja, med selectknappen
#
# ./src/ui/glw/glw_settings.c
#
id: Custom background image
msg: Egen bakgrundsbild
id: Emulate Up/Down buttons with mouse wheel
msg: Emulera Upp/Ner-knabbar med skrollhjulet
id: Folder for screensaver images
msg: Mapp för skärmsläckarbilder
id: Font and icon size
msg: Storlek på font och ikoner
id: Interface horizontal shrink
msg: Minska gränssnitt horisontellt
id: Interface vertical shrink
msg: Minska gränssnitt vertikalt
id: Screensaver
msg: Skärmsläckare
id: Screensaver delay
msg: Skärmsläckartid
id: Seconds per image
msg: Sekunder per bild
id: Use Bing images of the day
msg: Använd dagens Bing-bild
id: Wrap when reaching beginning/end of lists
msg: Gå runt när man når början/slutet av listor
#
# ./src/ui/glw/glw_view_eval.c
#
id: %d days ago
msg: %d dagar sedan
id: %d hours ago
msg: %d timmar sedan
id: %d minutes ago
msg: %d minuter sedan
id: %d months ago
msg: %d månader sedan
id: %d weeks ago
msg: %d veckor sedan
id: %d years ago
msg: %d år sedan
id: Just now
msg: Just nu
id: One day ago
msg: En dag sedan
id: One hour ago
msg: En timme sedan
id: One minute ago
msg: En minut sedan
id: One month ago
msg: En månad sedan
#
# ./src/ui/linux/nvidia.c
#
id: Auto-switch to this mode
msg: Byt automatiskt till detta läge
id: DVI-Video color range
msg: DVI-Video färgskala
id: Switch to this mode now
msg: Byt till detta läge nu
id: Video modes
msg: Videolägen
#
# ./src/upgrade.c
#
id: %s version %s is available
msg: %s version %s är tillgänglig
id: Notify about upgrades
msg: Avisera uppgraderingar
id: Open download page
msg: Öppna sida för nerladdning
id: System
msg: System
id: Upgrade to releases from
msg: Uppgradera till släppta mjukvaror från
#
# ./src/upnp/upnp_browse.c
#
id: Date (newest first)
msg: Datum (nyast först)
id: Date (oldest first)
msg: Datum (äldst först)
id: Device not found
msg: Kan ej hitta enhet
id: Malformed URI after device
msg: Ogiltlig del av URI efter enhet
id: Malformed URI after service
msg: Ogiltlig del av URI efter tjänst
id: Service not found
msg: Kan ej hitta tjänsten
#
# ./src/video/video_settings.c
#
id: Always
msg: Alltid
id: Ask
msg: Fråga
id: Automatically play next video in list
msg: Spela nästa video i listan automatiskt
id: Count video as played when reaching
msg: Räkna videon som spelad när den nått
id: Enable VDPAU
msg: Aktivera VDPAU
id: Hardware accelerated decoding
msg: Hårdvaruaccelererad avkodning
id: Maximum resolution for deinterlacer
msg: Maximal upplösning för deinterlacing
id: Never
msg: Aldrig
id: No limit
msg: Ingen begränsning
id: Per-file volume
msg: Volym per fil
id: Preferred VDPAU deinterlacer method
msg: Föredragen metod för VDPAU deinterlacing
id: Resume video playback
msg: Återuppta videouppspelning
id: Show clock during playback
msg: Visa klockan vid videouppspelning
id: Step when seeking backward
msg: Steg vid sökning bakåt
id: Step when seeking forward
msg: Steg vid sökning framåt
id: Temporal
msg: Temporär
id: Temporal/Spatial
msg: Temporär/Spatiell
id: Up / Down during video playback controls
msg: Up / Ner när video spelas
id: Video acceleration and display behaviour
msg: Videoacceleration och inställningar för videopresentation
id: Video buffer size
msg: Videobufferstorlek