Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1287 lines (967 sloc) 23.293 kb
language: Polish
native: Polski
maintainer: Cichy <ml.cichy@gmail.com>
#
# ./glwthemes/default/cmdmenu.view
#
id: Add current page to bookmarks
# Missing translation
msg: Dodaj stronę do zakładek
id: Open settings
# Missing translation
msg: Otwórz ustawienia
id: Remove current page from bookmarks
# Missing translation
msg: Usuń stronę z zakładek
#
# ./glwthemes/default/cmdmenu/cmdmenu_common.view
#
id: Go to Home screen
# Missing translation
msg: Przejdź do ekranu głównego
id: Navigation
# Missing translation
msg: Nawigacja
id: Open Settings
# Missing translation
msg: Otwórz ustawienia
id: Playqueue
msg: Lista odtwarzania
id: Reload current page
# Missing translation
msg: Odśwież
#
# ./glwthemes/default/cmdmenu/cmdmenu_dir.view
#
id: Add '%s' to home screen
# Missing translation
msg: Dodaj '%s' do ekranu głównego
id: Remove '%s' from home screen
# Missing translation
msg: Usuń '%s' z ekranu głównego
#
# ./glwthemes/default/cmdmenu/cmdmenu_item.view
#
id: Continue from %s
# Missing translation
msg: Wznów od %s
id: Continue playback here
# Missing translation
msg: Wznów odtwarzanie tutaj
id: Delete
msg: Usuń
id: Mark as seen
# Missing translation
msg: Oznacz jako widziane
id: Mark as unseen
# Missing translation
msg: Oznacz jako niewidziane
id: Play from beginning
# Missing translation
msg: Odtwórz od początku
id: Play until end of list
# Missing translation
msg: Odtwarzaj do końca listy
id: Queue
msg: Kolejka
id: Star
msg: Dodaj gwiazdkę
id: Unstar
msg: Usuń gwiazdkę
#
# ./glwthemes/default/cmdmenu/cmdmenu_video.view
#
id: Audio
# Missing translation
msg: Audio
id: Audio settings
msg: Ustawienia Audio
id: Audio tracks
# Missing translation
msg: Ścieżki dźwiękowe
id: Seek by time
# Missing translation
msg: Przeszukaj według czasu
id: Settings
msg: Ustawienia
id: Subtitle settings
msg: Ustawienia napisów
id: Subtitle tracks
# Missing translation
msg: Wybór napisów
id: Subtitles
msg: Napisy
id: Video
# Missing translation
msg: Video
id: Video menu
# Missing translation
msg: Menu Video
id: Video settings
msg: Ustawienia Video
#
# ./glwthemes/default/log.view
#
id: System log
# Missing translation
msg: Log systemowy
#
# ./glwthemes/default/pages/about.view
#
id: Allocated by application: %d kB
msg: Zajęte przez aplikację: %d kB
id: Allocated by malloc: %d kB
msg: Zajęte przez funkcję malloc: %d kB
id: Avail system RAM: %d kB
msg: Dostępna pamięć RAM: %d kB
id: Detected CPUs: %d
msg: Procesor: %d
id: Display info
msg: Informacje
id: Framerate: %.2f Hz
msg: Częstotliwość wyświetlanego obrazu %.2f Hz
id: Free chunks: %d
msg: Wolne segmenty: %d
id: GPU: %s
msg: Procesor graficzny: %s
id: Height: %d px
msg: Wysokość: %d px
id: Memory status
msg: Status pamięci
id: Renderer: %s
msg: Rendering: %s
id: System info
msg: Informacje o systemie
id: Total system RAM: %d kB
msg: Całkowita dostępna pamięć RAM: %d kB
id: Unused memory: %d kB
msg: Wolna pamięć: %d kB
id: Version: %s
msg: Wersja: %s
id: Width: %d px
msg: Szerokość: %d px
id: Windowmanager: %s
msg: Okno menadżera: %s
#
# ./glwthemes/default/pages/directory.view
#
id: Album
# Missing translation
msg: Album
id: Custom
# Missing translation
msg: Własny
id: Images
# Missing translation
msg: Obrazy
id: List
# Missing translation
msg: Lista
id: Slideshow
# Missing translation
msg: Pokaz slajdów
id: View
# Missing translation
msg: Widok
#
# ./glwthemes/default/pages/discovered.view
#
id: Discovered resources on local network
# Missing translation
msg: Wykryte zasoby w sieci lokalnej
#
# ./glwthemes/default/pages/home_clist.view
#
id: About Showtime
# Missing translation
msg: O Showtime
id: Plugins
# Missing translation
msg: Wtyczki
#
# ./glwthemes/default/pages/home_tiles.view
#
id: Dismiss
# Missing translation
msg: Odrzuć
#
# ./glwthemes/default/pages/iteminfo/image.view
#
id: Camera:
# Missing translation
msg: Kamera
id: Date:
# Missing translation
msg: Data
#
# ./glwthemes/default/pages/iteminfo/plugin.view
#
id: Author:
# Missing translation
msg: Autor
id: Available version:
# Missing translation
msg: Dostępna wersja
id: Installed version:
# Missing translation
msg: Zainstalowana wersja
id: Showtime %s or newer is required
# Missing translation
msg: Wymagany Showtime w wersji %s lub nowszy
#
# ./glwthemes/default/pages/iteminfo/video.view
#
id: Director:
# Missing translation
msg: Reżyser
id: Duration:
# Missing translation
msg: Długość
id: File date:
# Missing translation
msg: Data pliku
id: Genre:
# Missing translation
msg: Gatunek
id: Metadata from
# Missing translation
msg: Metadane z
id: Producer:
# Missing translation
msg: Producent
id: Rating:
# Missing translation
msg: Ocena
id: Year:
# Missing translation
msg: Rok
#
# ./glwthemes/default/pages/listitems/add.view
#
id: Add new entry
# Missing translation
msg: Dodaj nowy wpis
#
# ./glwthemes/default/pages/listitems/bool.view
#
id: No
msg: Nie
id: Yes
msg: Tak
#
# ./glwthemes/default/pages/listitems/plugin.view
#
id: Install
# Missing translation
msg: Zainstaluj
id: Uninstall
# Missing translation
msg: Odinstaluj
id: Upgrade
# Missing translation
msg: Zaktualizuj
#
# ./glwthemes/default/pages/openerror.view
#
id: Unable to open resource
msg: Nie można otworzyć zasobu
#
# ./glwthemes/default/pages/playqueue.view
#
id: Track %d / %d
msg: Ścieżka %d / %d
#
# ./glwthemes/default/pages/upgrade.view
#
id: An error occured during download
# Missing translation
msg: Wystąpił błąd w trakcie pobierania
id: Available version:
# Missing translation
msg: Dostępna wersja
id: Changelog for %s releases
# Missing translation
msg: Lista zmian dla %s
id: Check for updates now
# Missing translation
msg: Sprawdź dostępność aktualizacji
id: Checking for updates...
# Missing translation
msg: Sprawdzanie aktualizacji...
id: Current version:
# Missing translation
msg: Obecna wersja:
id: Download and install...
# Missing translation
msg: Pobierz i zainstaluj...
id: Downloading...
# Missing translation
msg: Pobieranie...
id: Installing...
# Missing translation
msg: Instalowanie...
id: New version %s is available for download
# Missing translation
msg: Nowa wersja %s jest dostępna do pobrania
id: No upgrade available
# Missing translation
msg: Brak aktualizacji
id: Restarting Showtime in %d seconds...
# Missing translation
msg: Restart Showtime za %d sekund...
id: Retry...
# Missing translation
msg: Ponów...
id: Showtime is up to date
# Missing translation
msg: Showtime jest aktualny
id: Stable
# Missing translation
msg: Stabilne
id: Testing
# Missing translation
msg: Testowe
id: Unable to query for new version
# Missing translation
msg: Nie można sprawdzić dostępności nowej wersji
#
# ./glwthemes/default/pages/video.view
#
id: CPU is too slow to decode this video
msg: Procesor jest zbyt wolny by dekodować te Video
id: Playback status
msg: Status odtwarzania
#
# ./glwthemes/default/playdecks/dvd.view
#
id: Chapter: %d
# Missing translation
msg: Rozdział: %d
id: Title: %d
# Missing translation
msg: Tytuł: %d
#
# ./glwthemes/default/popups/auth.view
#
id: Domain
msg: Domena
id: Password
msg: Hasło
id: Remember me
msg: Zapamiętaj
id: Username
msg: Nazwa użytkownika
#
# ./glwthemes/default/popups/common.view
#
id: Cancel
msg: Anuluj
id: OK
msg: OK
#
# ./glwthemes/default/screensaver.view
#
id: No media loaded
msg: Brak danych
#
# ./glwthemes/default/sysinfo.view
#
id: Memory usage:
# Missing translation
msg: Zużycie pamięci:
#
# ./glwthemes/default/universe.view
#
id: Audio muted
msg: Wyciszono
id: Master volume: %d dB
msg: Regulacja głośności: %d dB
#
# ./src/api/opensubtitles.c
#
id: Settings for opensubtitles.org
msg: Ustawienia dla opensubtitles.org
id: Use opensubtitles.org
msg: Korzystaj z opensubtitles.org
#
# ./src/arch/arch_ps3.c
#
id: System is low on memory (%d kB RAM available)
msg: Mała ilość dostępnej pamięci (dostępne %d kB RAM)
#
# ./src/audio/audio.c
#
id: Audio output
msg: Wyjście audio
id: Audio/Video sync delay
msg: Synchronizuj Audio/Video
id: Current output device
msg: Urządzenie wyjściowe
id: Force stereo downmix
msg: Wymuś dźwięk stereo
id: Phantom LFE
msg: Bass
id: Phantom center
msg: Głośnik centralny
id: Select audio output device and related configurations
msg: Wybór i ustawianie urządzenia wyjściowego audio
id: Small front speakers
msg: Głośniki przednie
id: Swap LFE+center with surround
msg: Zamień bass i głośnik centralny z surround
id: Switching audio output to %s
msg: Zmiana wyjścia audio na %s
#
# ./src/backend/dvd/cdda.c
#
id: Invalid CD URL
msg: Nieprawidłowy adres URL
id: Invalid CD track
msg: Błąd odczytu utworów z CD
id: Unable to open CD
msg: Nie można otworzyć CD
#
# ./src/backend/dvd/dvd.c
#
id: DVD
msg: DVD
id: DVD read error, restarting disc
msg: Błąd odczytu DVD, restart płyty
#
# ./src/backend/htsp/htsp.c
#
id: Invalid HTSP URL
msg: Nieprawidłowy adres HTSP
#
# ./src/backend/search.c
#
id: Search
msg: Szukaj
id: Search result for: %s
msg: Wyniki wyszukiwania dla: %s
#
# ./src/backend/spotify/spotify.c
#
id: Automatic login when Showtime starts
msg: Automatyczne logowanie przy starcie programu
id: Collaborative
msg: Wspólne
id: Enable Spotify
msg: Włącz Spotify
id: Forget me
msg: Nie zapamiętuj
id: Friends
msg: Przyjaciele
id: High bitrate
msg: Wysoki bitrate
id: Inbox
msg: Skrzynka odbiorcza
id: New albums on Spotify
msg: Nowe albumy w Spotify
id: New releases
msg: Nowości
id: Offline
msg: Rozłączony
id: Offline sync in 96kbps
msg: Synchronizacja przy 96kbps
id: Playlists
msg: Lista odtwarzania
id: Relogin (switch user)
msg: Zaloguj ponownie (przełącz użytkownika)
id: Search result
msg: Wyniki wyszukiwania
id: Spotify friends
msg: Przyjaciele
id: Spotify music service
msg: Serwis muzyczny Spotify
id: Spotify offers you legal and free access to a huge library of music. To use Spotify in Showtime you need a Spotify Preemium account.\nFor more information about Spotify, visit http://www.spotify.com/\n\nYou will be prompted for your Spotify username and password when first accessing any of the Spotify features in Showtime.
msg: Spotify oferuje bezpłatny i legalny dostęp do ogromnej biblioteki z muzyką. Aby korzystać z Spotify w Showtime wymagane jest konto Premium Spotify.\nWięcej informacji na temat Spotify, pod adresem http://www.spotify.com/\n\nAby uzyskać dostęp do dowolnej funkcji Spotify w Showtime, musisz podać login i hasło.
id: Spotify playlists
msg: Lista odtwarzania z Spotify
id: Spotify: Connection error: %s
msg: Spotify: Błąd połączenia: %s
id: Starred
msg: Najwyżej oceniane
#
# ./src/blobcache_file.c
#
id: Cache cleared
# Missing translation
msg: Wyczyszczono pamięć podręczną
id: Clear cached files
# Missing translation
msg: Wyczyść pamięć podręczną
#
# ./src/fileaccess/fa_backend.c
#
id: Can't handle content type %d
msg: Nieobsługiwana zawartość: %d
id: Unable to open file: %s
msg: Nie można otworzyć pliku: %s
#
# ./src/fileaccess/fa_locatedb.c
#
id: Search using Unix locatedb
msg: Szukaj za pomocą Unix locatedb
#
# ./src/fileaccess/fa_nativesmb.c
#
id: Access denied
# Missing translation
msg: Brak dostępu
id: Account restricted
# Missing translation
msg: Konto ograniczone
id: Bad network share name
# Missing translation
msg: Błędna nazwa udziału sieciowego
id: Logon failure
# Missing translation
msg: Błąd logowania
#
# ./src/fileaccess/fa_scanner.c
#
id: Date
# Missing translation
msg: Data
id: Filename
# Missing translation
msg: Nazwa pliku
id: Show only supported files
# Missing translation
msg: Pokazuj tylko obsługiwane formaty
id: Sort folders first
# Missing translation
msg: Najpierw sortuj foldery
id: Sort on
# Missing translation
msg: Sortuj
#
# ./src/fileaccess/fa_spotlight.c
#
id: Search using spotlight
msg: Szukaj za pomocą spotlight
#
# ./src/fileaccess/fa_video.c
#
id: External file
msg: Zewnętrzny plik
#
# ./src/i18n.c
#
id: Language
msg: Język
id: Language codes should be configured as three character ISO codes, example (eng, swe, fra)
msg: Język powinien być skonfigurowany jako trzy znaki kodu ISO, na przykład (eng, swe, pol)
id: Languages
msg: Języki
id: Preferred languages
msg: Preferowane języki
id: Primary audio language code
msg: Podstawowy język audio
id: Primary subtitle language code
msg: Podstawowy język napisów
id: SRT character set
msg: Zestaw znaków SRT
id: Secondary audio language code
msg: Drugi język audio
id: Secondary subtitle language code
msg: Drugi język napisów
id: Tertiary audio language code
msg: Trzeci język audio
id: Tertiary subtitle language code
msg: Trzeci język napisów
#
# ./src/ipc/serdev/lgtv.c
#
id: Automatic TV power on/off
msg: Automatyczne wyłącznie telewizora
id: Input source
msg: Źródło sygnału wejściowego
id: LG Television set
msg: LG TV
#
# ./src/keymapper.c
#
id: Configure mapping of keyboard and remote controller keys
msg: Konfiguracja mapowania przycisków pilota zdalnego sterowania i klawiatury
id: Keymapper
msg: Mapowanie przycisków
#
# ./src/keyring.c
#
id: Forget remembered passwords
# Missing translation
msg: Usuń zapamiętane hasła
id: Rembered passwords erased
# Missing translation
msg: Usunięto zapamiętane hasła
#
# ./src/media.c
#
id: Align subtitles on video frame
msg: Dopasuj napisy
id: Audio delay
msg: Opóźnienie audio
id: Subtitle delay
msg: Opóźnienie napisów
id: Subtitle scaling
msg: Skalowanie napisów
id: Video zoom
msg: Zbliżenie
#
# ./src/metadata/metadata.c
#
id: Automatic
# Missing translation
msg: Automatyczne
id: Custom search query
# Missing translation
msg: Własny tryb przeszukiwania
id: Embedded in file
msg: Wpisane w plik
id: Enabled
msg: Włączone
id: IMDb ID
# Missing translation
msg: Identyfikator IMDb
id: Metadata
# Missing translation
msg: Metadane
id: Metadata configuration and provider settings
# Missing translation
msg: Ustawienia metadanych i dostawcy
id: Metadata loaded from '%s' using %s
# Missing translation
msg: Metadane załadowane z '%s' używając %s
id: Metadata search
# Missing translation
msg: Przeszukiwanie metadanych
id: Metadata source
# Missing translation
msg: Źródło metadanych
id: Movie
# Missing translation
msg: Film
id: No data found
# Missing translation
msg: Nie znaleziono danych
id: None
# Missing translation
msg: Żadne
id: Providers for Movies
# Missing translation
msg: Dostawca dla Filmów
id: Providers for Music
# Missing translation
msg: Dostawca dla Muzyki
id: Refresh metadata
# Missing translation
msg: Odśwież metadane
id: Track %d
msg: Ścieżka %d
id: custom IMDb ID
# Missing translation
msg: Własny identyfikator IMDb
id: custom query
# Missing translation
msg: własne zapytanie
id: filename
# Missing translation
msg: nazwa pliku
id: folder name
# Missing translation
msg: nazwa folderu
#
# ./src/navigator.c
#
id: Added new bookmark: %s
# Missing translation
msg: Dodano nową zakładkę: %s
id: Bookmarks
msg: Zakładki
id: Music
# Missing translation
msg: Muzyka
id: No handler for URL
msg: Brak wsparcia dla URL
id: Other
# Missing translation
msg: Inne
id: Photos
# Missing translation
msg: Zdjęcia
id: Removed bookmark: %s
# Missing translation
msg: Usunięto zakładkę: %s
id: TV
# Missing translation
msg: TV
id: Title
# Missing translation
msg: Tytuł
id: Type
msg: Typ
id: URL
# Missing translation
msg: Adres URL
#
# ./src/plugins.c
#
id: Alternate plugin Repository URL
# Missing translation
msg: Alternatywne repozytorium wtyczek - adres
id: Automatically upgrade plugins
# Missing translation
msg: Automatycznie aktualizuj wtyczki
id: Available plugins
# Missing translation
msg: Dostępne wtyczki
id: Browse available plugins
# Missing translation
msg: Przegldąj dostępne wtyczki
id: Corrupt plugin bundle
# Missing translation
msg: Uszkodzony pakiet wtyczki
id: Disk write error
# Missing translation
msg: Błąd zapisu na dysku
id: Downloading
# Missing translation
msg: Pobieranie
id: File open error
# Missing translation
msg: Błąd otwierania pliku
id: Installed plugins
# Missing translation
msg: Zainstalowane wtyczki
id: Installing
# Missing translation
msg: Instalowanie
id: Invalud URI
msg: Błędny URI
id: Not installable
# Missing translation
msg: Nieinstalowalny
id: Not installed
# Missing translation
msg: Nie zainstalowany
id: Not upgradable
# Missing translation
msg: Nie możliwy do aktualizacji
id: Unable to load plugin.json: %s
msg: Nie można załadować plugin.json: %s
id: Unable to load plugin.json: Malformed JSON
msg: Nie można załadować plugin.json: Uszkodzony plik JSON
id: Up to date
# Missing translation
msg: Aktualny
id: Upgradable
# Missing translation
msg: Możliwość aktualizacji
id: Upgraded plugin %s to version %s
# Missing translation
msg: Zaktualizowano wtyczkę w wersji %s do %s
#
# ./src/runcontrol.c
#
id: Automatic standby
msg: Automatyczny tryb gotowości
id: Logout
# Missing translation
msg: Wyloguj
id: Open shell
# Missing translation
msg: Otwórz powłokę
id: Power off system
# Missing translation
msg: Wyłącz system
id: Starting and stopping Showtime
# Missing translation
msg: Uruchamianie i zatrzymywanie Showtime
#
# ./src/sd/sd.c
#
id: Name
msg: Nazwa
#
# ./src/service.c
#
id: Local network
# Missing translation
msg: Sieć lokalna
#
# ./src/settings.c
#
id: Applications and installed plugins
msg: Aplikacje i zainstalowane wtyczki
id: Developer settings
# Missing translation
msg: Ustawienia dewelopera
id: Discovered media sources
msg: Wykryte media
id: General
# Missing translation
msg: Ogólne
id: Global settings
msg: Ustawienia globalne
id: Settings useful for developers
# Missing translation
msg: Ustawienia pomocne dla deweloperów
id: System related settings
# Missing translation
msg: Ustawienia związane z systemem
#
# ./src/ui/glw/glw.c
#
id: Display and user interface
msg: Ustawienia wyświetlania oraz interfejsu użytkownika
id: Horizontal underscan
msg: Przesunięcie poziome
id: Screensaver delay
msg: Opóźnienie wygaszacza ekranu
id: Userinterface size
msg: Rozmiar interfejsu użytkownika
id: Vertical underscan
msg: Przesunięcie pionowe
#
# ./src/ui/glw/glw_x11.c
#
id: Fullscreen mode
msg: Tryb pełnoekranowy
id: Map mouse wheel to up/down
msg: Mapuj kółko myszy
#
# ./src/ui/linux/nvidia.c
#
id: Auto-switch to this mode
msg: Automatycznie przełącz na ten tryb
id: DVI-Video color range
msg: Paleta kolorów z DVI-Video
id: Switch to this mode now
msg: Przełącz na ten tryb
id: Video modes
msg: Tryby wyświetlania Video
#
# ./src/upgrade.c
#
id: Notify about upgrades
# Missing translation
msg: Powiadom o aktualizacjach
id: Open download page
# Missing translation
msg: Otwórz stronę pobierania
id: Showtime version %s is available
# Missing translation
msg: Dostępna jest wersja %s Showtime
id: Software upgrade
# Missing translation
msg: Aktualizacja oprogramowania
id: Upgrade to releases from
# Missing translation
msg: Aktualizuj do wersji z
#
# ./src/upnp/upnp.c
#
id: Enabled on home screen
msg: Dostępne na ekranie głównym
#
# ./src/upnp/upnp_browse.c
#
id: Device not found
msg: Nie znaleziono urządzenia
id: Malformed URI after device
msg: Nieprawidłowy URI w urządzeniu
id: Malformed URI after service
msg: Nieprawidłowy URI w usłudze
id: Service not found
msg: Nie znaleziono usługi
#
# ./src/video/ps3_vdec.c
#
id: Cell-h264: Forcing level 4.2 for content in level %d.%d. This may break video playback.
msg: Cell-h264: Wymuszenie poziomu 4.2 dla poziomu %d.%d. Możliwe problemy z odtworzeniem Video
id: Unable to accelerate %s, library not loaded.
msg: Brak przyspieszenia dla %s, biblioteka nie załadowana
id: Unable to open Cell codec. Error 0x%x
msg: Nie można uruchomić kodeka Cell. Błąd 0x%x
id: Unable to open Cell codec. Unable to allocate %d bytes of RAM
msg: Nie można uruchomić kodeka Cell. Nie można przydzielić %d bajtów RAM
id: Unable to query Cell codec. Error 0x%x
msg: Błąd sprawdzania kodeka Cell. Błąd 0x%x
#
# ./src/video/video_settings.c
#
id: 1080
msg: 1080
id: 576
msg: 576
id: 720
msg: 720
id: Always try to select a subtitle
msg: Staraj się wybierać napisy
id: Auto
msg: Automatycznie
id: Automatically play next video in list
msg: Automatycznie odtwarzaj kolejny plik z listy
id: Center
msg: Środek
id: Color
msg: Kolor
id: Count video as played when reaching
msg: Traktuj Video jako obejrzane po osiągnięciu
id: Enable VDA
# Missing translation
msg: Włącz VDA
id: Enable VDPAU
msg: Włącz VDPAU
id: Force subtitles to reside on video frame
msg: Wymuś wyświetlanie napisów
id: Generic settings for video subtitles
msg: Ustawienia domyślne dla napisów
id: Ignore embedded styling
msg: Ignoruj wbudowany styl
id: Include all subtitle files from movie directory
msg: Dołącz wszystkie napisy z folderu z filmem
id: Left
msg: Lewy
id: Maximum resolution for deinterlacer
msg: Maks. rozdzielczość przy usuwaniu przeplotu
id: No limit
msg: Bez limitu
id: Off
msg: Wyłączony
id: Outline color
msg: Kolor obrysu
id: Outline size
msg: Rozmiar obrysu
id: Preferred VDPAU deinterlacer method
msg: Preferowana metoda usuwania przeplotu dla VDPAU
id: Resume video playback
msg: Wznów odtwarzanie Video
id: Right
msg: Prawy
id: Shadow color
msg: Kolor cienia
id: Shadow offset
msg: Offset cienia
id: Stretch video to fullscreen
msg: Rozciągnij obraz do pełnego ekranu
id: Stretch video to widescreen
msg: Rozciągnij do panoramicznego
id: Subtitle position
msg: Położenie napisów
id: Subtitle size
msg: Rozmiar napisów
id: Subtitle size and positioning
msg: Rozmiar i pozycja napisów
id: Subtitle styling
msg: Styl napisów
id: Temporal
msg: Czasowy
id: Temporal/Spatial
msg: Czasowy/przestrzenny
id: Video acceleration and display behaviour
msg: Akceleracja Video i zachowanie wyświetlacza
id: Video playback
msg: Odtwarzanie Video
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.