Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
54 lines (50 sloc) 2.02 KB
"""Navodila:
- Izberi primerno vhodno in izhodno datoteko in pot do njiju vpiši spodaj.
- Italiansko datoteko v .xls shrani v vhodno datoteko kot .csv
- Spremeni kodiranje vhodne datoteke na utf-8.
- Med kategorijami zbriši vse (seveda ne tekmovalcev), vmes pusti le prazno vrstico.
- V kategorije po vrsti vpiši skupinam tekmovalcev pripadajoče skupine.
- Poženi datoteko (python 3).
- Program predpostavi, da ima vsak samo en priimek. Če to ni res je treba
popraviti na roko (sicer bi bilo potrebno popravljati ljudi, z več imeni)."""
vhodna_datoteka = 'sol2a.csv'
izhodna_datoteka = 'sol2.csv'
kategorije = ["Začetniki","M10","M12","M14","M16","M18","M20","M35",
"M45","M55","M65","M21E","M21B","W10","W12",
"W14","W16","W18","W35","W45","W55","W21A","W21B"]
def pretvori(niz):
niz1=niz.split(' ')
b=''
for niz in niz1:
b+=niz[0]+niz[1:].lower()+' '
return b[:-1]
with open(vhodna_datoteka,'r',encoding='utf-8') as f:
with open(izhodna_datoteka,'w',encoding='utf-8')as g:
g.write('@SI\n')
g.write('Pl;First name;Surname;Time;Short;City;Classifier;\n')
z = 0
kat = kategorije[z]
for i in f:
a=i.split(';')
if i!='\n':
ime=''
for k in a[3].split(' ')[1:]:
ime+=k+' '
ime=pretvori(ime[:-1])
priimek=pretvori(a[3].split(' ')[0])
if a[2][0]=='=':
cas='mp'
clas='3'
else:
cas=a[2]
clas='0'
klub=a[8]
mesto=a[0]
if mesto:
mesto+='.'
if mesto and mesto[0]=='\ufeff':
mesto=mesto[1:]
g.write(mesto+';'+ime+';'+priimek+';'+cas+';'+kat+';'+klub+';'+clas+';\n')
elif z < len(kategorije)-1:
z+=1
kat = kategorije[z]
You can’t perform that action at this time.