Skip to content

andrewroberts/RoseTaskManager-Library

Repository files navigation

RoseTaskManager-Library

Google Apps Script library used by Rose Task Manager add-on (rose-task-manager)

  • cSam - v3 - 1wYuya4Vchqa8Ovl0MYSxYwKM8ZjiGFqO5NUo_KzGi-GPMT-HfDEJ6i3k
  • Assert - latest (v13) - 1R-rxUHuQU0ez95FlZz9fxqifbYFszHnukqzv_3Uk5zM3eG4eRBrh_E1M
  • BBLog - v7 - 1kzzYZhgODZluRmjsjh7t3O-ftmFAF9h1jaRHU0rOdf9irF0VUiJW33Kt
  • Dialog - v2 - 1zEZzCZxV-i91zf1OCOn6-wT4kTY1lco2dkAZuyZJSpHq3CkJM6OSNH__
  • ArrayLib - v23 - 1r9wNWbta3ebuYL4ENAdIp4UYKmyNiWf1AqsXYzfXduRHhTZEeTxS9MhZ