Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Browse files

update

  • Loading branch information...
andris9 committed Jun 18, 2017
1 parent 62489d3 commit dd235bc67209444e4fc160ec9e5dd5008d4a91b6
Showing with 10 additions and 14 deletions.
  1. +2 −2 README.md
  2. +1 −1 config/default.js
  3. +4 −4 docs/tos.md
  4. +1 −1 docs/ui-tests.md
  5. +0 −4 package.json
  6. +1 −1 www/views/banklink/autosubmit.ejs
  7. +1 −1 www/views/footer-text.ejs
@@ -1,4 +1,4 @@
# Pangalink.net
# Pangalinker

## Eeldused

@@ -12,7 +12,7 @@

## Windowsi kasutajatele

Pangalink.net genereerib sertifikaadid `openssl` käsu abil. Linux/Unix põhistes süsteemides on `openssl` reeglina vaikimisi installitud, kuid Windowsis ei ole. Seega Pangalink.net kasutamiseks kontrolli, et OpenSSL oleks installitud ja Node.js jaoks saadaval, vastasel korral ei ole võimalik genereerida serte ja teenus ei hakka korralikult tööle.
Pangalinker genereerib sertifikaadid `openssl` käsu abil. Linux/Unix põhistes süsteemides on `openssl` reeglina vaikimisi installitud, kuid Windowsis ei ole. Seega Pangalinker kasutamiseks kontrolli, et OpenSSL oleks installitud ja Node.js jaoks saadaval, vastasel korral ei ole võimalik genereerida serte ja teenus ei hakka korralikult tööle.

## Konfiguratsioon

@@ -27,7 +27,7 @@ module.exports = {
port: 3480,

// If behind proxy, then the protocol the user sees is not what pangalink.net actually uses.,
// Pangalink.net might be using HTTP internally but user should only use HTTPS addresses,
// Pangalinker might be using HTTP internally but user should only use HTTPS addresses,

// forceProtocol: 'https:',
forceProtocol: false,
@@ -1,8 +1,8 @@
<div class="page-header">
<h1>Pangalink.net kasutustingimused</h1>
<h1>Pangalinker kasutustingimused</h1>
</div>

Pangalink.net lehekülje kasutaja peab nõustuma järgmiste kasutamistingimustega (edaspidi "Tingimused").
Pangalinker lehekülje kasutaja peab nõustuma järgmiste kasutamistingimustega (edaspidi "Tingimused").

1. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Kasutaja) ja lehekülje Pangalink.net (edaspidi "Lehekülg") omaniku OÜ Kreata (edaspidi "Pangalink.net") vahel pakutavate teenuste (edaspidi "Teenused") tekkivate õigussuhete kohta. Tingimustele lisaks reguleerivad suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad. Tingimused hakkavad kehtima alates Kasutaja poolsele Tingimuste aktsepteerimisest.
2. Kasutaja kinnitab Tingimuste aktsepteerimisel, et kasutab Lehekülge täielikult omal vastutusel. Teenuse kasutamine kurjade eesmärkide nimel on rangelt keelatud. Lehekülg on mõeldud kasutamiseks põhimõttel "nagu on" ning Pangalink.net ei vastuta vähimalgi määral teenuse kasutamisest tekkinud kahjude eest. Reeglite rikkumisele järgneb genereeritud sertifikaadi enneaegne tühistamine.
1. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Kasutaja) ja lehekülje Pangalinker (edaspidi "Lehekülg") omaniku OÜ Kreata (edaspidi "Pangalinker") vahel pakutavate teenuste (edaspidi "Teenused") tekkivate õigussuhete kohta. Tingimustele lisaks reguleerivad suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad. Tingimused hakkavad kehtima alates Kasutaja poolsele Tingimuste aktsepteerimisest.
2. Kasutaja kinnitab Tingimuste aktsepteerimisel, et kasutab Lehekülge täielikult omal vastutusel. Teenuse kasutamine kurjade eesmärkide nimel on rangelt keelatud. Lehekülg on mõeldud kasutamiseks põhimõttel "nagu on" ning Pangalinker ei vastuta vähimalgi määral teenuse kasutamisest tekkinud kahjude eest. Reeglite rikkumisele järgneb genereeritud sertifikaadi enneaegne tühistamine.
@@ -2,7 +2,7 @@
<h1>UI automaattestid</h1>
</div>

Pangalink.net on automaattestisõbralik, kõik olulisemad väärtused on kirjeldatud `data-*` atribuutidega. UI automaatteste on võimalik läbi viia näiteks [Seleniumi](http://docs.seleniumhq.org/) abil.
Pangalinker on automaattestisõbralik, kõik olulisemad väärtused on kirjeldatud `data-*` atribuutidega. UI automaatteste on võimalik läbi viia näiteks [Seleniumi](http://docs.seleniumhq.org/) abil.

### Makse staatus

@@ -7,10 +7,6 @@
"test": "grunt"
},
"main": "index.js",
"repository": {
"type": "git",
"url": "git://github.com/andris9/pangalink.net.git"
},
"author": "Andris Reinman",
"license": "UNLICENSED",
"dependencies": {
@@ -39,7 +39,7 @@

<p>&copy; 2011&ndash;<%= new Date().getFullYear() %>
<a href="http://www.kreata.ee/">Kreata OÜ</a>
<a href="mailto:info@pangalink.net">info@pangalink.net</a>
<a href="mailto:info@kreata.ee">info@kreata.ee</a>
</p>

<% if(method == "POST"){%>
@@ -1 +1 @@
&copy; 2011&ndash;<%= new Date().getFullYear() %> <a href="https://pangalink.net/"><span class="glyphicon glyphicon-link"></span> <%= packageTitle %> <%= version %></a>, Kreata OÜ <a href="mailto:info@pangalink.net">info@pangalink.net</a>.
&copy; 2011&ndash;<%= new Date().getFullYear() %> <a href="http://kreata.ee/"><span class="glyphicon glyphicon-link"></span> <%= packageTitle %> <%= version %></a>, Kreata OÜ <a href="mailto:info@kreata.ee">info@kreata.ee</a>.

0 comments on commit dd235bc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.