Skip to content
Vytenio Povilo Andriukaičio programa #LietuvaGali
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Vytenis Povilas Andriukaitis

Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus

Vytenio Povilo Andriukaičio rinkimų programos gairės

LIETUVA GALI

Išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, telksiu visuomenę ir pažangias šalies jėgas dirbti visos Tautos gerovei, kaip įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

LIETUVA GALI IR TURI SUKURTI SOCIALINĘ VALSTYBĘ!

Nors per pastaruosius kelerius metus Lietuvos ekonomika augo gana tolygiai, didėjo darbo užmokestis bei privataus sektoriaus vartojimas, tačiau sulėtėjo eksporto augimas, importas viršijo eksportą. Spartus darbingo amžiaus žmonių mažėjimas ir senstanti visuomenė kėlė ir kelia rūpestį Lietuvos ateičiai. Ima trūkti kvalifikuotos darbo jėgos. Deja, jau keleri metai didėja socialinė atskirtis, skurdas, ryški pajamų ir turto nelygybė. Visuomenėje tvyro nepasitikėjimas valstybe, susipriešinimas ir nusivylimas šalies demokratija. Neracionaliai naudojami mūsų uždirbti ir sumokėti mokesčiai. Prastai atstovaujama Lietuva Europos Sąjungoje. Nuo Nepriklausomybės atgavimo šalis neteko beveik milijono žmonių. Jau 830 tūkst. piliečių yra skurde arba jiems gresia skurdas. Pastarųjų metų ekonomikos augimo vaisiais dėl visos ES ekonomikos atsigavimo, deja, pasinaudojo per 100 tūkst. šalies gyventojų. Kitiems tai reiškė tik pajamų lygio išlaikymą didėjančių kainų fone, o tretiems – dar didesnę atskirtį ir skurdą. Lietuva per pastaruosius ketverius metus tik nedidele dalimi sugebėjo įgyvendinti ES rekomendacijas, kurios galėjo prisidėti prie efektyvesnio nelygybės Lietuvoje sumažinimo.

Taip gyventi toliau nebegalima. Mūsų Tauta yra verta gyventi tokioje Lietuvoje, kuri:

  • visiems lygi ir teisinga, kur kiekvienas dirba ir uždirba, gauna kokybišką nemokamą gydymą, išsilavinimą, orią pensiją senatvėje;
  • solidari, kur vyrauja darbo vietas kurtis skatinantys, nelygybę mažinantys ir teisingesni mokesčiai bei stipri socialinė parama visiems, kuriems ji būtina;
  • gerbianti piliečių teises, o jos valdžia – tarnaujanti žmonėms;
  • pažangi, užtikrinanti jauniems žmonėms sėkmingą gyvenimo startą ir didesnį saugumą senatvėje;
  • tausojanti gamtą ir žmonių sveikatą;
  • stipri ir saugi, kur vyrauja teisės viršenybė, teisėsaugos skaidrumas ir atsakingi teismai;
  • puoselėjanti santarvę, tautinę kultūrą, papročius, kalbą, gerbianti tautines bendrijas;
  • vykdanti Konstituciją;
  • ginanti taiką ir siekianti gerų santykių su kaimynais, sparčiai auganti lygiavertė ES ir NATO narė, atsakingai vykdanti JT įsipareigojimus.

Programa:

Lietuva gali įgalinti visuomenę!

Lietuva gali perkurti ekonominius santykius!

Lietuva gali užtikrinti socialinį teisingumą visiems!

Lietuva gali rūpintis darnia plėtra!

Lietuva gali būti veržli ir telkianti ES ateities kūrimui ir užsienio politikai!

Lietuva gali aktyviai dalyvauti užsienio politikoje!

Lietuva gali užtikrinti visa aprėpiantį Lietuvos saugumą!

#LietuvaGali


Pilna programa (PDF)


Instrukcija:

Registracija GitHub platformoje

Pateikti pakeitimų programai paketa

Pasidalinti mintimis apie programą

Tie kas mokate dirbti su GitHub:

Laukiame Pull request su siūlomais pakeitimais arba Issue su Jūsų mintimis.


Kontaktai:

Kandidato internetinė svetainė (https://andriukaitis2019.lt)

labas@andriukaitis2019.lt

Media: media@andriukaitis2019.lt

You can’t perform that action at this time.