Skip to content
Ukrainian localization for InstantCMS 2.3.0
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
install/languages/uk
system/languages/uk
wysiwyg
README.md

README.md

instantcms-2.3.0-uk

Ukrainian localization for InstantCMS 2.3.0 (v.1.1)

Українська локалізація для InstantCMS 2.3.0 (v.1.1)

Тут локалізація всієї системи крім перекладу для населених пунктів, які обираються в профілі користувача. Їх там дуже багато.

Щоб увімкнути українську локалізацію для редактора Markitup, який використовується для коментарів, зайдіть з адмінки в розділ "Компоненти" - "Редактор розмітки" і замініть там default-ru на default-uk

Якщо помітите якісь помилки, будь-ласка, повідомте про них тут в розділі Issues.

УВАГА У версії локалізації 1.0 була критична помилка. В версії 1.1 вона виправлена і дещо покращений переклад.

You can’t perform that action at this time.