Permalink
Browse files

Import revised translations.

Change-Id: Ida060fa4119bfbed568ba844bb20ff88157249d6
  • Loading branch information...
1 parent 85a421c commit 70397d7b21f27ae3460d16305653a0355e9699ae Eric Fischer committed Dec 29, 2011
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +1 −1 res/values-lt/strings.xml
  2. +6 −6 res/values-vi/strings.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
<string name="voiceDialer" msgid="5948204210436590941">"Numerio rinkiklis balsu"</string>
<string name="tool_tip_title" msgid="9092247761265706709">"Ar žinojote..."</string>
<string name="tool_tip_message" msgid="8624998371709530611">"Paspaudus ir palaikius žalią mygtuką „Skambinti“, atsidaro numerio rinkiklis balsu."</string>
- <string name="examples" msgid="2100807337052050741">" Pavyzdžiai: "<b>" "\n"„Skambinti Vardeniui Pavardeniui“ "\n"„Skambinti Vardeniui Pavardeniui namų numeriu, …“ "\n"„Skambinti į balso paštą“ "\n"„Rinkti (866) 555 0123“ "\n"„Rinkti 911, 811, …“ "\n"„Rinkti +44 7333 444 555“ "\n"„Rinkti iš naujo“ "\n"„Atidaryti kalendorių“ "</b></string>
+ <string name="examples" msgid="2100807337052050741">" Pavyzdžiai: "<b>" "\n"„Call John Doe“ "\n"„Call John Doe at home, …“ "\n"„Call voicemail“ "\n"„Dial (866) 555 0123“ "\n"„Dial 911, 811, …“ "\n"„Dial +44 7333 444 555“ "\n"„Redial“ "\n"„Open Calendar“ "</b></string>
<string name="title" msgid="60788431860720964">"Numerio rinkiklis balsu"</string>
<string name="bluetooth_title" msgid="1018603170854746529">"„Bluetooth“ numerio rinkiklis balsu"</string>
<string name="initializing" msgid="1455696989718692334">"Paleidžiama..."</string>
View
@@ -16,12 +16,12 @@
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
- <string name="voiceDialer" msgid="5948204210436590941">"Trình quay số bằng Giọng nói"</string>
+ <string name="voiceDialer" msgid="5948204210436590941">"Khẩu lệnh"</string>
<string name="tool_tip_title" msgid="9092247761265706709">"Bạn có biết…"</string>
- <string name="tool_tip_message" msgid="8624998371709530611">"Nhấn &amp; giữ nút Gọi màu xanh để mở Trình quay số bằng Giọng nói."</string>
+ <string name="tool_tip_message" msgid="8624998371709530611">"Nhấn &amp; giữ nút Gọi màu xanh để mở Khẩu lệnh."</string>
<string name="examples" msgid="2100807337052050741">" Ví dụ: "<b>" "\n"\"Gọi John Doe\" "\n"\"Gọi John Doe theo số nhà riêng, …\" "\n"\"Gọi thư thoại\" "\n"\"Quay số (866) 555 0123\" "\n"\"Quay số 911, 811, …\" "\n"\"Quay số +44 7333 444 555\" "\n"\"Quay số lại\" "\n"\"Mở Lịch\" "</b></string>
- <string name="title" msgid="60788431860720964">"Trình quay số bằng Giọng nói"</string>
- <string name="bluetooth_title" msgid="1018603170854746529">"Trình quay số bằng Giọng nói Bluetooth"</string>
+ <string name="title" msgid="60788431860720964">"Khẩu lệnh"</string>
+ <string name="bluetooth_title" msgid="1018603170854746529">"Khẩu lệnh qua Bluetooth"</string>
<string name="initializing" msgid="1455696989718692334">"Đang khởi động…"</string>
<string name="listening" msgid="6886486282595802147">"Đang nghe…"</string>
<string name="please_try_again" msgid="6612157920739645345">"Thử lại."</string>
@@ -32,8 +32,8 @@
<string name="on_mobile" msgid="5739841127369724804">" theo số điện thoại di động"</string>
<string name="at_work" msgid="2946111016850670818">" theo số cơ quan"</string>
<string name="at_other" msgid="1863773841760953063">" theo số khác"</string>
- <string name="logging_enabled" msgid="1797105104286961324">"Đã bật tính năng ghi nhật ký của Trình quay số bằng giọng nói."</string>
- <string name="logging_disabled" msgid="5851271054900000063">"Đã tắt tính năng ghi nhật ký của Trình quay số bằng giọng nói."</string>
+ <string name="logging_enabled" msgid="1797105104286961324">"Đã bật tính năng ghi nhật ký Khẩu lệnh."</string>
+ <string name="logging_disabled" msgid="5851271054900000063">"Đã tắt tính năng ghi nhật ký Khẩu lệnh."</string>
<string name="speak_now_tts" msgid="1343363077871348876">"Nói ngay."</string>
<string name="no_results_tts" msgid="7292876061536755253">"Không có kết quả nào, hãy thử lại."</string>
<string name="invalid_choice_tts" msgid="1871918597940504468">"Lựa chọn không hợp lệ."</string>

0 comments on commit 70397d7

Please sign in to comment.