Skip to content
Türkiye'deki bütün İller,Üniversiteler,Fakülteler ve Bölümleri Ağustos/2017
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
README.md
_config.yml
bolumler-query.md
database.sql
fakulteler-query.md
iller-query.md
universiteler-query.md

README.md

Türkiye'deki bütün İller,Üniversiteler,Fakülteler ve Bölümleri Ağustos/2017

İl->Üniversite->Fakülte->Bölümler olarak sıralı şekildedir. Bütün veriler YÖK'ten 08/08/2017 tarihinde alınmıştır.

Şuan bulunan bütün veriler 08/08/2017 tarihinde hazırlanmıştır.

You can’t perform that action at this time.