Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
83 lines (65 sloc) 3.95 KB

Play %PLAY_VERSION% документация

Play е Java и Scala framework за уеб приложения, който съдържа компонентите и API (приложно-програмни интерфейси), които са нужни за разработка на модерни уеб приложения.

Play базира на олекотена, stateless, уеб-ориентирана архитектура и се отличава с предвидима и минимална консумация на ресурси (CPU, памет, нишки) за високо мащабируеми приложения, благодарение на реактивния си модел, базиран на Iteratee IO.

 • [[Какво ново в Play 2.3?|Highlights23]] / [[Play 2.3 ръководство за миграция|Migration23]]
 • [[Какво ново в Play 2.2?|Highlights22]] / [[Play 2.2 ръководство за миграция|Migration22]]
 • [[Какво ново в Play 2.1?|Highlights21]] / [[Play 2.1 ръководство за миграция|Migration21]]

Начало

 1. [[Инсталиране на Play|Installing]]
 2. [[Създаване на ново приложение|NewApplication]]
 3. [[Анатомия на едно Play приложение|Anatomy]]
 4. [[Използване на Play конзолата|PlayConsole]]
 5. [[Настройки за IDE|IDE]]
 6. [[Play Tutorials|Tutorials]]
 7. Security policy

Работа с Play

 1. [[Play за Scala разработчици|ScalaHome]]
 2. [[Play за Java разработчици|JavaHome]]

Подробни теми

 1. [[Build системата|Build]]
  1. [[За sbt настройките|SBTSettings]]
  2. [[Управление на application dependencies|SBTDependencies]]
  3. [[Работа с под-проекти|SBTSubProjects]]
 2. [[Working with public assets|Assets]]
  1. [[Използване на CoffeeScript|AssetsCoffeeScript]]
  2. [[Използване на LESS CSS|AssetsLess]]
  3. [[Използване на JSHint|AssetsJSHint]]
  4. [[Използване на RequireJS|RequireJS-support]]
 3. [[Working with the in-memory H2 database|Developing-with-the-H2-Database]]
 4. [[Managing database evolutions|Evolutions]]
 5. [[Configuration file syntax and features|Configuration]]
  1. [[Configuring the application secret|ApplicationSecret]]
  2. [[Configuring the JDBC connection pool|SettingsJDBC]]
  3. [[Configuring Play's thread pools|ThreadPools]]
  4. [[Configuring logging|SettingsLogger]]
  5. [[Configuring gzip encoding|GzipEncoding]]
  6. [[Configuring security headers|SecurityHeaders]]
  7. [[Configuring WS SSL|WsSSL]]
 6. [[Deploying your application|Production]]
  1. [[Creating a standalone package|ProductionDist]]
  2. [[Допълнителна конфигурация|ProductionConfiguration]]
  3. [[Set up a front end HTTP server|HTTPServer]]
  4. [[Настройка на HTTPS|ConfiguringHttps]]
  5. [[Deploying to a cloud service|DeployingCloud]]

Допълнителна документация

 1. Scala
 2. Akka
 3. sbt
 4. Configuration
 5. Logback

Hacking Play

 1. [[Building Play from source|BuildingFromSource]]
 2. [[3rd Party Tools|ThirdPartyTools]]
 3. [[Repositories|Repositories]]
 4. [[Issue tracker|Issues]]
 5. [[Contributor guidelines|Guidelines]]
 6. [[Documentation guidelines|Documentation]]
 7. [[Translating Documentation|Translations]]
 8. [[Работа с Git|WorkingWithGit]]

За Play

 1. [[Play философията|Philosophy]]
 2. [[Play User Groups|PlayUserGroups]]

Модули и плъгини

 1. [[Temporary modules directory|Modules]]
You can’t perform that action at this time.