Permalink
Browse files

Added 404-template

  • Loading branch information...
1 parent 0ae36f4 commit 2e1fed9cb724528ca647994d31e25b521dc6a277 @anttihirvonen committed Oct 3, 2012
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 dotmembership/templates/404.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+{% extends "base_content.html" %}
+{% block title %}Hakemaasi sivua ei löytynyt :({% endblock %}
+{% block site_content %}
+<div class="row">
+ <div class="span12">
+ <p>Mikäli päädyit tänne linkin kautta, on hajonneesta linkistä lähtenyt automaattinen ilmoitus DOTin hallitukselle ja asia korjataan pikimmiten. Muussa tapauksessa kirjoitit todennäköisesti osoitteen väärin.</p>
+ <p>Siirry <a href="http://dot.ayy.fi/">DOTin sivuille</a> tai <a href="http://dot.ayy.fi/register/">jäsenrekisterin etusivulle</a>.</p>
+ </div>
+</div>
+{% endblock %}

0 comments on commit 2e1fed9

Please sign in to comment.