Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Added membership cost to index page

  • Loading branch information...
commit 6dca3dec56ff70dea9208cd03c5316c6c9b6c729 1 parent 86d878f
@anttihirvonen authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  dotmembership/templates/index.html
View
2  dotmembership/templates/index.html
@@ -89,7 +89,7 @@
<div class="span12" id="selector-content">
<div class="tab-content">
<div class="tab-pane active" id="new">
- <p>Voit liittyä DOTin jäseneksi täyttämällä allaolevan lomakkeen. Täytettyäsi lomakkeen saat sähköpostiisi linkin, jota sinun täytyy klikata vahvistaaksesi jäsenyytesi. Vahvistettuasi jäsenyytesi näät myös maksutiedot jäsenmaksua varten.
+ <p>Voit liittyä DOTin jäseneksi täyttämällä allaolevan lomakkeen. Täytettyäsi lomakkeen saat sähköpostiisi linkin, jota sinun täytyy klikata vahvistaaksesi jäsenyytesi. Vahvistettuasi jäsenyytesi näät myös maksutiedot jäsenmaksua varten (5 euroa vuodelle 2012).
<form action="" method="post" class="form-horizontal" id="join-form">
{% csrf_token %}
{{ member_form|bootstrap }}
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.