Karttasovellus Suomen muinaismuistojen näyttämiseen
JavaScript HTML CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md
package-lock.json
package.json
webpack.config.js

README.md

muinaismuistot

Ohjelma Suomen muinaismuistojen näyttämiseen kartalla.

Tekniikkana on selaimessa pyörivä OpenLayers-kartta. Palvelulla ei ole omia palvelitoiminnallisuuksia vaan kaikki data haetaan dynaamisesti avoimista rajapinnoista.

Sivusto käyttää pohjakarttana Maanmittauslaitoksen avoimesta WMTS-palvelusta saatavaa tausta- ja maastokarttaa.

Muinaisjäännösten tiedot haetaan Museoviraston avoimesta ArcGIS-palvelimen WMS-palvelusta karttana ja muinaisjäännöspisteen yksityiskohtaiset tiedot identify palvelusta.

Sivusto: http://muinaismuistot.info