Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
41 lines (27 sloc) 2.44 KB
license title
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with this work for additional information regarding copyright ownership. The ASF licenses this file to you under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
Konfiguracja blackBerry 10

Konfiguracja blackBerry 10

config.xmlPlik steruje aplikacji podstawowe ustawienia, które mają zastosowanie w każdej aplikacji i wystąpienie CordovaWebView. Buduje to sekcja szczegóły preferencje, które stosuje się tylko do BlackBerry 10. Zobacz plik config.xml informacji na temat opcji konfiguracji globalnej.

 • ChildBrowser( disable lub enable ): wyłącza dziecko okna przeglądarki. Domyślnie aplikacje uruchomić okno drugorzędnej przeglądarce aby wyświetlić zasoby dostępne za pośrednictwem window.open() lub określając _blank docelowej kotwicy. Określ disable Aby zastąpić to domyślne zachowanie.

  <preference name="ChildBrowser" value="disable"/>
  
 • PopupBlocker( enable lub disable ): umożliwia lud zablokowany, co uniemożliwia wzywa do window.open() . Domyślnie wyskakujące okienka wyświetlane w oknie przeglądarki dziecko. Ustawienie preferencji enable zapobiega wyświetlaniu w ogóle.

  <preference name="PopupBlocker" value="enable"/>
  
 • WebSecurity( disable lub enable ): zestaw disable zastąpić ustawienia zabezpieczeń sieci web, umożliwiając dostęp do zdalnej zawartości z nieznanych źródeł. To ustawienie jest przeznaczony jako udogodnienie rozwoju tylko, tak go usunąć przed pakowania aplikacji do dystrybucji. Wydany aplikacji, wszystkie identyfikatory URI powinny być znane i białej liście przy użyciu <access> element, opisane w podręczniku białej listy domen.

  <preference name="WebSecurity" value="disable"/>
  
You can’t perform that action at this time.