Skip to content
Permalink
Browse files
CB-7249cordova-plugin-battery-status documentation translation: cordo…
…va-plugin-battery-status
  • Loading branch information
ldeluca committed Aug 1, 2014
1 parent d54ebfe commit de09e5955ed03486d36f61275fcf66c1c25c9460
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
@@ -44,7 +44,7 @@ Obsługi stan baterii jest przekazywany obiekt, który zawiera dwie właściwoś

* **isPlugged**: boolean, która wskazuje, czy urządzenie jest podłączony *(Boolean)*

Aplikacje zwykle należy użyć `window.addEventListener` Aby dołączyć słuchacza raz `deviceready` pożary zdarzenia. np.:
Aplikacje zwykle należy użyć `window.addEventListener` Aby dołączyć słuchacza po `deviceready` pożary zdarzenia.

### Obsługiwane platformy

0 comments on commit de09e59

Please sign in to comment.