Skip to content
Permalink
Browse files
upgrade yaml
  • Loading branch information
Changeden committed Oct 8, 2021
1 parent bf96d95 commit b4471a9fe5945f5858b19517f9d30779674f780a
Showing 2 changed files with 4 additions and 2 deletions.
2 go.mod
@@ -5,3 +5,5 @@ require (
github.com/pkg/errors v0.9.1
github.com/stretchr/testify v1.4.0
)

replace gopkg.in/yaml.v2 => gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0
4 go.sum
@@ -12,5 +12,5 @@ github.com/stretchr/testify v1.4.0 h1:2E4SXV/wtOkTonXsotYi4li6zVWxYlZuYNCXe9XRJy
github.com/stretchr/testify v1.4.0/go.mod h1:j7eGeouHqKxXV5pUuKE4zz7dFj8WfuZ+81PSLYec5m4=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2 h1:ZCJp+EgiOT7lHqUV2J862kp8Qj64Jo6az82+3Td9dZw=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0 h1:D8xgwECY7CYvx+Y2n4sBz93Jn9JRvxdiyyo8CTfuKaY=
gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0/go.mod h1:RDklbk79AGWmwhnvt/jBztapEOGDOx6ZbXqjP6csGnQ=

0 comments on commit b4471a9

Please sign in to comment.