Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 8d89273e47
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

196 lines (160 sloc) 8.847 kb
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
<!-- English Revision: 1301743:1330883 (outdated) -->
<!-- =====================================================
Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
========================================================== -->
<!--
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<manualpage metafile="bind.xml.meta">
<title>Adresleri ve Portları Dinleme</title>
<summary>
<p>Apache HTTPD sunucusunun belli adresleri ve portları dinlemek üzere
yapılandırılması.</p>
</summary>
<seealso><a href="vhosts/">Sanal Konaklar</a></seealso>
<seealso><a href="dns-caveats.html">DNS Konuları</a></seealso>
<section id="overview">
<title>Genel Bakış</title>
<related>
<modulelist>
<module>core</module>
<module>mpm_common</module>
</modulelist>
<directivelist>
<directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
<directive module="mpm_common">Listen</directive>
</directivelist>
</related>
<p>httpd başlatıldığında yerel makinedeki bazı adres ve portları kendine
bağlar ve gelecek istekleri bekler. Öntanımlı olarak makine üzerindeki
tüm adresleri dinler. Bununla birlikte, belli portları veya sadece
seçilmiş bazı adresleri ya da her ikisini de dinlemesi için bunun
belirtilmesi gerekebilir. Bu çoğunlukla, httpd’nin farklı IP
adreslerine, konak isimlerine ve portlarına nasıl yanıt vereceğinin
belirlendiği <a href="vhosts">sanal konak</a> özelliği ile birlikte
yürür.</p>
<p><directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi sunucuya
gelen istekleri sadece belli port(lar)dan veya belli adres ve port
birleşimlerinden kabul etmesini söyler. <directive
module="mpm_common">Listen</directive> yönergesinde sadece port
numarası belirtilmişse sunucu tüm arabirimlerin belirtilen portunu
dinleyecektir. Portla birlikte bir IP adresi de belirtilmişse sunucu
belirtilen portu ve arabirimi dinleyecektir. Çok sayıda adres ve portu
dinlemek için çok sayıda <directive
module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi kullanılabilir. Sunucu
böyle bir durumda belirtilen bütün adres ve portlardan gelen isteklere
yanıt verecektir.</p>
<p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
<example>
Listen 80<br />
Listen 8000
</example>
<p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. Sunucunun 80 portuna gelen
bağlantıları bir arabirimden 8000 portuna gelenleri ise başka bir
arabirimden kabul etmesini sağlamak için ise,</p>
<example>
Listen 192.0.2.1:80<br />
Listen 192.0.2.5:8000
</example>
<p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. IPv6 adresleri aşağıdaki örnekteki
gibi köşeli ayraçlar içine alınarak belirtilmelidir:</p>
<example>
Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
</example>
<note type="warning">
<p>Bir <directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesinin
aynısının tekrarı sunucunun başlatılmasını engelleyen ölümcül bir hatayla
sonuçlanacaktır.</p>
<example>
(48)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
</example>
</note>
</section>
<section id="ipv6">
<title>IPv6 Adreslerin Durumu</title>
<p>IPv6’yı gerçekleyen platformların sayısı giderek artmaktadır. Bu
platformların çoğunda <glossary>APR</glossary>, httpd’nin IPv6
soketleri ayırmasını mümkün kılarak IPv6’yı desteklemekte ve IPv6
üzerinden gönderilmiş istekleri elde etmektedir.</p>
<p>httpd yöneticilerinin kafasını karıştırıran tek şey IPv6 soketlerin
hem IPv4 hem de IPv6 bağlantılarını kabul edip etmeyeceğidir. IPv4
bağlantılarını kabul eden IPv6 soketleri IPv4 eşlemli IPv6 adresleri
kullanırlar. Bu çoğu sistemde öntanımlı olarak böyleyken, FreeBSD,
NetBSD ve OpenBSD’de sistem geneline uygulanan kurallar gereğince
öntanımlı olarak buna izin verilmez; bu sistemlerde özel bir
<program>configure</program> parametresi ile <code>httpd</code>’nin
davranışı değiştirilebilir.</p>
<p>Diğer taraftan, Linux ve Tru64 gibi bazı platformlarda hem IPv4 hem de
IPv6 adresleri kabul etmenin <strong>tek yolu</strong> eşlemli adresler
kullanmaktır. <code>httpd</code>’nin IPv4 ve IPv6 adresleri, IPv4 eşlemli
IPv6 adreslerin kullanımını gerektiren en az sayıda soketle kabul etmesini
istiyorsanız, <program>configure</program> betiğine
<code>--enable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz.</p>
<p><code>--enable-v4-mapped</code> seçeneği, FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD
hariç tüm platformlarda öntanımlıdır. Muhtemelen siz de
<code>httpd</code>’nin böyle derlenmesini isterdiniz.</p>
<p>Platformunuzun ve APR’nin neyi desteklediğine bakmaksızın
<code>httpd</code>’nin sadece IPv4 adresleri kabul etmesini istiyorsanız,
tüm <directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergelerinde
örnekteki gibi IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
<example>
Listen 0.0.0.0:80<br />
Listen 192.0.2.1:80
</example>
<p>Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayrı soketlerden kabul ediyorsa ve
<code>httpd</code>’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli IPv6
adreslerin iptalini) istiyorsanız <program>configure</program>
betiğine <code>--disable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz. Bu
seçenek FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD’de öntanımlıdır.</p>
</section>
<section id="protocol">
<title>Protokolü Listen ile Belirtme</title>
<p><directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesinin isteğe
bağlı ikinci değiştirgesi <var>protokol</var> çoğu yapılandırmada gerekli
olmaz. Belirtilmediği takdirde, <code>https</code> için 443,
<code>http</code> için ise diğer bütün portlar öntanımlıdır. Protokol,
isteğin hangi modül tarafından işleneceğini ve <directive
module="core">AcceptFilter</directive> yönergesi ile uygulanacak
protokole özgü en iyilemeleri belirlemekte kullanılır.</p>
<p>Sadece standartdışı bir port kullanmak isterseniz protokolü belirtmeniz
gerekir. Örneğin, bir<code>https</code> sitesini port 8443 üzerinde
çalıştırmak isterseniz:</p>
<example>
Listen 192.170.2.1:8443 https
</example>
</section>
<section id="virtualhost">
<title>Sanal Konaklarla Nasıl Çalışır?</title>
<p><directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi sanal
konaklar için gerçeklenmemiştir; sadece ana sunucuya hangi adresleri ve
portları dinleyeceğini söyler. Hiç <directive module="core"
type="section">VirtualHost</directive> yönergesi kullanılmamışsa sunucu
kabul edilen tüm isteklere aynı şekilde davranacaktır. Eğer bir veya
daha fazla adres ve port için farklı bir davranış belirtmek
istiyorsanız <directive module="core"
type="section">VirtualHost</directive> kullanabilirsiniz. Bir sanal
konağı gerçeklemek için önce sunucunun sanal konak için kullanacağı
adres ve portu dinleyeceğini belirtmek gerekir. Bundan sonra bu sanal
konağın davranışını ayarlamak üzere belirtilen adres ve port için bir
<directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümü
oluşturulmalıdır. Yalnız dikkat edin, eğer <directive module="core"
type="section">VirtualHost</directive> için belirtilen adres ve port
sunucu tarafından dinlenmiyorsa ona erişemezsiniz.</p>
</section>
</manualpage>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.