Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 8d89273e47
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

160 lines (129 sloc) 6.752 kb
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
<!-- English Revision: 1174747:1330883 (outdated) -->
<!-- =====================================================
Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
========================================================== -->
<!--
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<manualpage metafile="handler.xml.meta">
<title>Apache Eylemcilerinin Kullanımı</title>
<summary>
<p>Bu belgede Apache Eylemcilerinin kullanımı açıklanmıştır.</p>
</summary>
<section id="definition">
<title>Eylemci Nedir?</title>
<related>
<modulelist>
<module>mod_actions</module>
<module>mod_asis</module>
<module>mod_cgi</module>
<module>mod_imagemap</module>
<module>mod_info</module>
<module>mod_mime</module>
<module>mod_negotiation</module>
<module>mod_status</module>
</modulelist>
<directivelist>
<directive module="mod_actions">Action</directive>
<directive module="mod_mime">AddHandler</directive>
<directive module="mod_mime">RemoveHandler</directive>
<directive module="core">SetHandler</directive>
</directivelist>
</related>
<p>Bir <em>eylemci</em> bir dosya çağrıldığında uygulanacak eylemin Apache
dahilindeki gösterimidir. Genellikle dosyaların kendi türüne bağlı
olarak örtük eylemcileri vardır. Normalde tüm dosyalar basitçe sunucu
tarafından sunulurlar, fakat bazı dosya türleri normalden farklı şekilde
ele alınırlar.</p>
<p>Eylemciler, dosya türünden bağımsız olarak dosyanın bulunduğu yere veya
dosya ismi uzantısına göre de yapılandırılabilirler. Gerek, zarif bir
çözüm oluşuyla gerekse, hem dosya türünü hem de bir dosya ile ilişkili
bir eylemciyi mümkün kılması sebebiyle bunun getirisi daha yüksektir.
(Ayrıca, <a href="mod/mod_mime.html#multipleext">çok uzantılı
dosyalara</a> da bakınız.)</p>
<p>Eylemciler sunucu içinde derlenebileceği gibi bir modül olarak ya da
<directive module="mod_actions">Action</directive> yönergesi ile de
sunucuya dahil edilebilirler. Standart dağıtımda bulunan yerleşik
eylemciler şunlardır:</p>
<ul>
<li><strong>default-handler</strong>: Dosyayı, öntanımlı olarak durağan
içeriği işlemekte kullanılan <code>default_handler()</code> işlevini
kullanarak gönderir. (<module>core</module>)</li>
<li><strong>send-as-is</strong>: Dosyayı HTTP başlıklarıyla olduğu gibi
gönderir. (<module>mod_asis</module>)</li>
<li><strong>cgi-script</strong>: Dosyayı bir CGI betiği olarak ele alır.
(<module>mod_cgi</module>)</li>
<li><strong>imap-file</strong>: Dosyayı bir resim eşleme kuralları
dosyası olarak çözümler. (<module>mod_imagemap</module>)</li>
<li><strong>server-info</strong>: Sunucunun yapılandırma bilgisini
döndürür. (<module>mod_info</module>)</li>
<li><strong>server-status</strong>: Sunucunun durum raporunu döndürür.
(<module>mod_status</module>)</li>
<li><strong>type-map</strong>: Dosyayı içerik uzlaşımı için bir tür
eşlem dosyası olarak çözümler. (<module>mod_negotiation</module>)</li>
</ul>
</section>
<section id="examples">
<title>Örnekler</title>
<section id="example1">
<title>Bir CGI betiği kullanarak durağan içeriğin değiştirilmesi</title>
<p>Aşağıdaki yönergeler sayesinde, <code>html</code> uzantılı dosyalar
için yapılan istekler <code>footer.pl</code> CGI betiğininin
çalıştırılmasına sebep olacaktır.</p>
<example>
Action add-footer /cgi-bin/footer.pl<br/>
AddHandler add-footer .html
</example>
<p>Bu yapılandırmayla, istenen belgenin özgün haliyle mi (yeri
<code>PATH_TRANSLATED</code> ortam değişkenindedir) yoksa istenen
değişiklikler veya eklemeler yapıldıktan sonra mı gönderileceğinden
CGI betiği sorumlu olacaktır.</p>
</section>
<section id="example2">
<title>HTTP başlıklı dosyalar</title>
<p>Aşağıdaki yönergeler kendi HTTP başlıklarını içeren dosyalar için
kullanılan <code>send-as-is</code> eylemcisini etkinleştirmek amacıyla
kullanılmıştır. <code>/siteler/htdocs/asis/</code> dizinindeki tüm
dosyalar dosya ismi uzantılarına bakılmaksızın <code>send-as-is</code>
eylemcisi tarafından işleme sokulacaktır.</p>
<example>
&lt;Directory /siteler/htdocs/asis&gt;<br/>
<indent>SetHandler send-as-is</indent>
&lt;/Directory&gt;
</example>
</section>
</section>
<section id="programmer">
<title>Yazılım Geliştirenler İçin</title>
<p>Eylemci özellikleri gerçeklenirken kullanılmak üzere <a
href="developer/API.html">Apache API</a>’ye bir ekleme yapılmıştır.
Özellikle de, <code>request_rec</code> yapısına yeni bir kayıt
eklenmiştir:</p>
<example>
char *handler
</example>
<p>Modülünüzün bir eylemciyi devreye sokmasını isterseniz, tek yapacağınız
isteğin <code>invoke_handler</code> aşamasının hemen öncesinde
<code>r-&gt;handler</code> alanına eylemcinin ismini atamak olacaktır.
Eylemciler daha önce de bahsedildiği gibi bir içerik türü yerine bir
eylemci ismi kullanılarak gerçeklenirler. Çok gerekli olmamakla
birlikte, eylemciler için kullanılan adlandırma uzlaşımları gereğince,
ismi oluşturan sözcükler, ortam türü isim alanını ihlal etmemek amacıyla
bölü imleri ile değil tire imleri ile ayrılırlar.</p>
</section>
</manualpage>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.