Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
175 lines (156 sloc) 12.3 KB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-->
<title>Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler) - Apache HTTP Sunucusu</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.js" type="text/javascript">
</script>
<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.5</p>
<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.5</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/mpm.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/mpm.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/mpm.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/mpm.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/mpm.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/mpm.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/mpm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
<a href="./zh-cn/mpm.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
</div>
<p>Bu belgede Çok Süreçlilik Modülü denince ne anlaşıldığı ve bunların
Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl kullanıldıkları açıklanmıştır.</p>
</div>
<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#defaults">Öntanımlı MPM’ler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#static">Bir MPM'i bir duruk modül olarak derlemek</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#dynamic">Bir MPM'i bir DSO modülü olarak derlemek</a></li>
</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="introduction" id="introduction">Giriş</a></h2>
<p>Apache HTTP Sunucusu çok çeşitli platformlar üstünde farklı ortamlarda
çalışabilen güçlü ve esnek bir HTTP sunucusu olarak tasarlanmıştır.
Farklı platformlar ve farklı ortamlar çoğunlukla farklı özellikler veya
aynı özelliğin en yüksek verimlilikle gerçeklenmesi için farklı yöntemler
gerektirir. Apache httpd, geniş ortam çeşitliliğini daima modüler
tasarımı sayesinde uzlaştırmıştır. Bu tasarım, site yöneticilerine,
sunucularında bulunmasını istedikleri özellikleri derleme sırasında veya
çalışma anında gerekli modülleri yüklemek suretiyle seçebilme imkanı
verir.</p>
<p>Apache HTTP Sunucusu 2.0, bu modüler tasarımı sunucunun en temel
işlevlerine kadar indirmiştir. Sunucu, Çok Süreçlilik Modülleri adı
verilen ve makine üzerindeki ağ portlarının bağlanmasından, isteklerin
kabul edilmesinden ve bu istekleri yanıtlayacak çocuklara dağıtmaktan
sorumlu olan modüllerin seçimine imkan verecek bir yapılanma ile
gelir.</p>
<p>Sunucunun modüler tasarımının bu seviyede genişletilmesi iki önemli
yarar sağlar:</p>
<ul>
<li>Apache httpd geniş çeşitlilikteki işletim sistemlerini daha temiz ve
daha verimli bir şekilde destekleyebilmektedir. Özellikle,
<code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> modülü, Apache httpd 1.3’te kullanılan POSIX
katmanının yerine işletim sistemine özgü özellikleri
kullanabildiğinden, Apache HTTP Sunucusunun Windows sürümü artık çok
daha verimli bir duruma gelmiştir. Aynı fayda özelleştirilmiş MPM’lerle
diğer işletim sistemlerine de sağlanmıştır.</li>
<li>Sunucu, belli bir sitenin ihtiyaçlarına uygun olarak daha iyi
kişiselleştirilebilmektedir. Örneğin, eski yazılım ile uyumluluk ve
kararlılığa önem veren siteler <code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code> modülünü
kullanabilirken, daha geniş ölçeklenebilirlik gerektiren siteler
<code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code> veya <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code> gibi evreli MPM
modüllerinden birini seçebilmektedir.</li>
</ul>
<p>Kullanıcı açısından MPM’lerin diğer Apache httpd modüllerinden görünüşte
bir farkı yoktur. Asıl fark sunucuya yüklenebilecek azami MPM modülü
sayısının bir ve yalnız bir olarak sınırlanmış olmasıdır. Mevcut MPM
modülleri <a href="mod/">modül dizini</a> sayfasında listelenmiştir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="defaults" id="defaults">Öntanımlı MPM’ler</a></h2>
<p>Aşağıdaki tabloda çeşitli işletim sistemlerinde öntanımlı olan MPM’ler
listelenmiştir. Derleme sırasında başka bir seçim yapmadığınız takdirde
bu işletim sistemlerinde bu MPM’ler seçilmiş olacaktır.</p>
<table class="bordered"><tr><td>Netware</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code></td></tr>
<tr class="odd"><td>OS/2</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code></td></tr>
<tr><td>Unix</td><td>Platformun yapabildiklerine bağlı olarak,
<code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code> veya
<code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code></td></tr>
<tr class="odd"><td>Windows</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code></td></tr>
</table>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="static" id="static">Bir MPM'i bir duruk modül olarak derlemek</a></h2>
<p>MPM'ler tüm platformlarda duruk (static) modüller olarak derlenebilir.
Derleme sırasında tek bir modül seçilir ve sunucu ile ilintilenir. MPM
değiştirilmek istenirse sunucunun yeniden derlenmesi gerekir.</p>
<p>Öntanımlı MPM seçimin değiştirmek için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
betiğinin <code>--with-mpm=<em>AD</em></code> seçeneği kullanılır.
Buradaki <em>AD</em> istenen MPM'in ismidir.</p>
<p>Sunucu bir kere derlendi mi, hangi MPM'in seçilmiş olduğunu
<code>./httpd -l</code> komutuyla öğrenebilirsiniz. Bu komut, içerilen
MPM dahil, sunucu içinde derlenmiş bütüm modülleri listeler.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="dynamic" id="dynamic">Bir MPM'i bir DSO modülü olarak derlemek</a></h2>
<p>Unix ve benzeri platformlarda, MPM'ler DSO modülleri olarak derlenebilir
ve diğer DSO modülleri gibi sunucuya devingen olarak yüklenebilir. DSO
modülü olarak derlenen MPM'ler, sunucunun yeniden derlenmesini
gerektirmeden <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesi
güncellenerek değiştirilebilir.</p>
<p>Bu özellik <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğinin
<code>--enable-mpms-shared</code> seçeneği ile etkinleştirilebilir.
<code><em>all</em></code> değeri belirtilerek platform için
kullanılabilen tüm modüller kurulur. İstenirse, değer olarak bir MPM
listesi de belirtilebilir.</p>
<p>Özdevinimli olarak seçilerek veya <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
<code>--with-mpm</code> seçeneğiyle belirtilerek seçilen öntanımlı MPM
üretilen sunucu yapılandırma dosyasıyla yüklenir. Farklı bir MPM seçmek
için MPM'i <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> yönergesinde
belirtin.</p>
</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/mpm.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
<a href="./en/mpm.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./es/mpm.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
<a href="./fr/mpm.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/mpm.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/mpm.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/mpm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
<a href="./zh-cn/mpm.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/trunk/mpm.html';
(function(w, d) {
if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
var s = d.createElement('script');
s.type = 'text/javascript';
s.async = true;
s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
(d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
}
else {
d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
}
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2012 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.