Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 8d89273e47
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

583 lines (471 sloc) 31.818 kb
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-->
<title>SuEXEC Desteği - Apache HTTP Sunucusu</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.js" type="text/javascript">
</script>
<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.5</p>
<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.5</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>SuEXEC Desteği</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/suexec.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
<p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache HTTP Sunucusu kullanıcılarına
<strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını sunucunun
aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan farklı bir kullanıcının aidiyetinde
çalıştırma olanağı verir. Normalde, <strong>CGI</strong> ve
<strong>SSI</strong> programlarını çalıştıranla sunucuyu çalıştıran
aynı kullanıcıdır.</p>
<p>Gerektiği gibi kullanıldığında bu özellik, kullanıcılara
<strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını çalıştırma
ve geliştirmeye izin vermekle ortaya çıkan güvenlik risklerini azaltır.
Bununla birlikte, <strong>suEXEC</strong> gerektiği gibi
yapılandırılmadığı takdirde bazı sorunlara yol açabilir ve bilgisayar
güvenliğinizde yeni delikler ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Güvenlikle ilgili mevcut sorunlarla başa çıkmada ve <em>setuid
root</em> programları yönetmekte bilgi ve deneyim sahibi değilseniz
<strong>suEXEC</strong> kullanmayı kesinlikle düşünmemenizi
öneririz.</p>
</div>
<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#before">Başlamadan önce</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#model">SuEXEC Güvenlik Modeli</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#install">suEXEC’in Yapılandırılması ve Kurulumu</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#enable">suEXEC’in etkin kılınması ve iptal edilmesi</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#usage">SuEXEC’in kullanımı</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#debug">SuEXEC ve hata ayıklama</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#jabberwock">Uyarılar ve Örnekler</a></li>
</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="before" id="before">Başlamadan önce</a></h2>
<p>Belgeye balıklama dalmadan önce, suexec'i kullanacağınız ortam ve
kendiniz hakkında yapılmış çeşitli kabuller hakkında bilgi sahibi
olmalısınız.</p>
<p>Öncelikle, üzerinde <strong>setuid</strong> va <strong>setgid</strong>
işlemlerinin yapılabildiği Unix türevi bir işletim sistemi
kullandığınızı varsayıyoruz. Tüm komut örnekleri buna dayanarak
verilmiştir. Bu desteğe sahip başka platformlar varsa onlardaki
yapılandırma burada anlattığımız yapılandırmadan farklı olabilir.</p>
<p>İkinci olarak, bilgisayarınızın güvenliği ve yönetimi ile ilgili bazı
temel kavramları bildiğinizi kabul ediyoruz. Buna
<strong>setuid/setgid</strong> işlemlerinin sisteminiz ve güvenlik
seviyesi üzerindeki etkilerini bilmek dahildir.</p>
<p>Üçüncü olarak, <strong>suEXEC</strong> kodunun
<strong>değiştirilmemiş</strong> bir sürümünü kullandığınızı
varsayıyoruz. Tüm suEXEC kodu, geliştiricilerin yanında sayısız beta
kullanıcısı tarafından dikkatle incelenmiş ve denenmiştir. Kodların hem
basit hem de sağlam bir şekilde güvenli olması için gerekli tüm
önlemler alınmıştır. Bu kodun değiştirilmesi beklenmedik sorunlara ve
yeni güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle güvenlikle ilgili
programlarda deneyimli değilseniz suEXEC kodunda kesinlikle bir
değişiklik yapmamalısınız. Değişiklik yaparsanız kodlarınızı gözden
geçirmek ve tartışmak üzere Apache HTTP Sunucusu geliştirme ekibi ile
paylaşmanızı öneririz.</p>
<p>Dördüncü ve son olarak, Apache HTTP Sunucusu geliştirme ekibinin
suEXEC’i öntanımlı httpd kurulumunun bir parçası yapmama kararından
bahsetmek gerekir. Bunun sonucu olarak, suEXEC yapılandırması sistem
yöneticisinin ayrıntılı bir incelemesini gerektirir. Gerekli incelemeden
sonra yönetici tarafından suEXEC yapılandırma seçeneklerine karar
verilip, normal yollardan sisteme kurulumu yapılır. Bu seçeneklerin
belirlenmesi, suEXEC işlevselliğinin kullanımı sırasında sistem
güvenliğini gerektiği gibi sağlamak için yönetici tarafından dikkatle
saptanmayı gerektirir. Bu sürecin ayrıntılarının yöneticiye bırakılma
sebebi, suEXEC kurulumunu, suEXEC’i dikkatle kullanacak yeterliliğe sahip
olanlarla sınırlama beklentimizdir.</p>
<p>Hala bizimle misiniz? Evet mi? Pekala, o halde devam!</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="model" id="model">SuEXEC Güvenlik Modeli</a></h2>
<p>SuEXEC yapılandırması ve kurulumuna girişmeden önce biraz da
gerçekleşmesini istediğiniz güvenlik modelinin ayrıntıları üzerinde
duralım. Böylece, suEXEC’in içinde olup bitenleri ve sisteminizin
güvenliği için alınacak önlemleri daha iyi anlayabilirsiniz.</p>
<p><strong>suEXEC</strong> işlevselliği, Apache HTTP Sunucusu tarafından
gerektiği takdirde artalanda çalıştırılan bir setuid programa dayanır.
Bu program, bir CGI veya SSI betiğine bir HTTP isteği yapıldığı zaman,
bu betiği, yöneticinin ana sunucunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan
farklı olarak seçtiği bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırmak için
çağrılır. Böyle bir istek geldiğinde, Apache httpd artalandaki setuid
programına, HTTP isteği yapılan programın ismiyle beraber aidiyetinde
çalışacağı kullanıcı ve grup kimliklerini de aktarır.</p>
<p>Artalanda çalıştırılan setuid program başarıyı ve başarısızlığı
aşağıdaki süreci izleyerek saptar. Bunlardan herhangi biri başarısız
olursa program başarısızlık durumunu günlüğe kaydeder ve bir hata
vererek çıkar. Aksi takdirde çalışmaya devam eder.</p>
<ol>
<li>
<strong>Setuid programı çalıştıran kullanıcı sistemin geçerli
kullanıcılarından biri mi?</strong>
<p class="indent">Bu, setuid programı çalıştıran kullanıcının
sistemin gerçek bir kullanıcısı olduğunudan emin olunmasını sağlar.
</p>
</li>
<li>
<strong>Setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmış mı?
</strong>
<p class="indent">Apache HTTP Sunucusunun artalanda çağırdığı
setuid program ancak yeterli sayıda argüman sağlandığı takdirde
çalışacaktır. Argümanların sayısını ve sırasını Apache HTTP sunucusu
bilir. Eğer setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmamışsa
ya kendisinde bir değişiklik yapılmıştır ya da kurulu Apache httpd
çalıştırılabilirinin suEXEC ile ilgili kısmında yanlış giden bir
şeyler vardır.</p>
</li>
<li>
<strong>Bu geçerli kullanıcının bu setuid programı çalıştırma
yetkisi var mı?</strong>
<p class="indent">Sadece tek bir kullanıcı (Apache’nin aidiyetinde
çalıştığı kullanıcı) bu programı çalıştırmaya yetkilidir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI veya SSI programı hiyerarşik olarak güvenliği
bozacak bir dosya yolu üzerinde mi?</strong>
<p class="indent">Hedef CGI veya SSI programının dosya yolu '/' veya
'..' ile başlıyor mu? Buna izin verilmez. Hedef CGI veya SSI
programı suEXEC’in belge kök dizininde yer almalıdır (aşağıda
<code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code> seçeneğine
bakınız).</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef kullanıcı ismi geçerli mi?</strong>
<p class="indent">Hedef kullanıcı mevcut mu?</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef grup ismi geçerli mi?</strong>
<p class="indent">Hedef grup mevcut mu?</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef kullanıcı <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
<p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> kullanıcısının
CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef kullanıcı kimliği asgari kullanıcı numarasından
<em>BÜYÜK</em> mü?</strong>
<p class="indent">Asgari kullanıcı numarası yapılandırma sırasında
belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
verilecek olası en düşük kullanıcı numarasını belirlemeniz mümkün
kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
yararlıdır.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef grup <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
<p class="indent"><code>root</code> grubunun CGI/SSI
programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef grup numarası asgari grup numarasından
<em>BÜYÜK</em> mü?</strong>
<p class="indent">Asgari grup numarası yapılandırma sırasında
belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
verilecek olası en düşük grup numarasını belirlemeniz mümkün
kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
yararlıdır.</p>
</li>
<li>
<strong>Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program hedef
kullanıcı ve grubun aidiyetine geçebildi mi?</strong>
<p class="indent">Bu noktadan itibaren program setuid ve setgid
çağrıları üzerinden hedef kullanıcı ve grubun aidiyetine geçer.
Erişim grubu listesi de ayrıca kullanıcının üyesi olduğu tüm
gruplara genişletilir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI/SSI programının bulunduğu dizine geçebildik mi?
</strong>
<p class="indent">Dizin mevcut değilse dosyaları da içeremez. Hedef
dizine geçemiyorsak bu, dizin mevcut olmadığından olabilir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef dizin Apache için izin verilen yerlerden biri mi?
</strong>
<p class="indent">İstek sunucunun normal bir bölümü için yapılmış
olsa da istenen dizin acaba suEXEC’in belge kök dizini altında mı?
Yani, istenen dizin, suEXEC’in aidiyetinde çalıştığı kullanıcının
ev dizini altında bulunan, <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> ile belirtilen dizinin altında mı? (<a href="#install">suEXEC’in yapılandırma seçeneklerine</a>
bakınız).</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef dizin başkaları tarafından yazılabilen bir dizin değil,
değil mi?</strong>
<p class="indent">Başkaları da yazabilsin diye bir dizin açmıyoruz;
dizin içeriğini sadece sahibi değiştirebilmelidir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI/SSI programı mevcut mu?</strong>
<p class="indent">Mevcut değilse çalıştırılamaz.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI/SSI program dosyasına başkaları tarafından
yazılamıyor, değil mi?</strong>
<p class="indent">Hedef CGI/SSI programının dosyasına sahibinden
başka kimsenin bir şeyler yazmasını istemeyiz.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI/SSI program setuid veya setgid <em>değil</em>,
değil mi?</strong>
<p class="indent">UID/GID‘i tekrar değiştirecek programlar
çalıştırmayı istemeyiz.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef kullanıcı/grup, programın kullanıcı/grubu ile aynı mı?
</strong>
<p class="indent">Hedef kullanıcı dosyanın sahibi mi?</p>
</li>
<li>
<strong>İşlemlerin güvenle yapılabilmesi için süreç ortamını
başarıyla temizleyebildik mi?</strong>
<p class="indent">suEXEC, sürecin çalışacağı ortama güvenli bir
program çalıştırma yolu sağlamaktan başka, yapılandırma sırasında
oluşturulan güvenli ortam değişkenleri listesinde isimleri bulunan
ortam değişkenlerinden başkasını aktarmayacaktır.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI/SSI programı haline gelip çalışabildik mi?</strong>
<p class="indent">Burası suEXEC’in bitip CGI/SSI programının
başladığı yerdir.</p>
</li>
</ol>
<p>Bu süreç suEXEC güvenlik modelinin standart işlemlerini oluşturur.
Biraz zorlayıcı ve CGI/SSI tasarımına yeni kurallar ve sınırlamalar
getiriyor olsa da düşünülen güvenliği adım adım sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.</p>
<p>Düzgün bir suEXEC yapılandırmasının hangi güvenlik risklerinden
kurtulmayı sağladığı ve bu güvenlik modelinin sunucu yapılandırmasıyla
ilgili sorumluluklarınızı nasıl sınırlayabildiği hakkında daha
ayrıntılı bilgi edinmek için bu belgenin <a href="#jabberwock">"Uyarılar ve Örnekler"</a> bölümüne bakınız.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="install" id="install">suEXEC’in Yapılandırılması ve Kurulumu</a></h2>
<p>Eğlence başlıyor.</p>
<p><strong>suEXEC yapılandırma seçenekleri</strong><br />
</p>
<dl>
<dt><code>--enable-suexec</code></dt>
<dd>Bu seçenek, hiçbir zaman öntanımlı olarak kurulmayan ve
etkinleştirilmeyen suEXEC özelliğini etkin kılar. suEXEC özelliğini
kullanma isteğinizi Apache’nin kabul edebilmesi için
<code>--enable-suexec</code> seçeneğinin yanında en azından bir tane
de <code>--with-suexec-xxxxx</code> seçeneği belirtilmiş
olmalıdır.</dd>
<dt><code>--with-suexec-bin=<em>YOL</em></code></dt>
<dd>Güvenlik sebebiyle <code>suexec</code> çalıştırılabilirinin
bulunduğu yer sunucu koduna yazılır. Bu seçenekle öntanımlı yol
değiştirilmiş olur. Örnek:<br />
<code>--with-suexec-bin=/usr/sbin/suexec</code></dd>
<dt><code>--with-suexec-caller=<em>KULLANICI</em></code></dt>
<dd>Normalde httpd’nin aidiyetinde çalıştığı <a href="mod/mpm_common.html#user">kullanıcı</a>dır. Bu, suEXEC
çalıştırıcısını çalıştırmasına izin verilen tek kullanıcıdır.</dd>
<dt><code>--with-suexec-userdir=<em>DİZİN</em></code></dt>
<dd><p>Kullanıcıların ev dizinleri altında suEXEC’in erişmesine izin
verilen alt dizinin yerini tanımlar. Bu dizin altında suEXEC
kullanıcısı tarafından çalıştırılacak tüm programlar "güvenilir"
olmalıdır. Eğer “basit” bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesi kullanıyorsanız ( içinde “*”
bulunmayan), bunun aynı dizin olması gerekir. Eğer burada belirtilen
dizin, <code>passwd</code> dosyasında kullanıcı için belirtilmiş
dizinin altında <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>
yönergesinde belirtilen dizin olmadığı takdirde suEXEC işini
gerektiği gibi yapmayacaktır. Öntanımlı değer
<code>public_html</code>’dir.</p>
<p>Eğer, sanal konaklarınızın herbiri farklı <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergeleri içeriyorsa
burada belirtilecek dizinin üst dizininin hepsinde aynı olması
gerekir. <strong>Aksi takdirde, "~<em><code>kullanıcı</code></em>"
istekleri düzgün çalışmayacaktır.</strong></p></dd>
<dt><code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code></dt>
<dd>httpd için belge kök dizinini belirler. Bu, (<code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>’lardan başka) suEXEC için
kullanılacak tek hiyerarşi olacaktır. Öntanımlı dizin sonuna
"<code>/htdocs</code>" eklenmiş <code>--datadir</code> dizinidir.
Yani, seçeneği "<code>--datadir=/home/apache</code>" olarak
belirtmişseniz suEXEC çalıştırıcısı için belge kök dizini
"<code>/home/apache/htdocs</code>" olur.</dd>
<dt><code>--with-suexec-uidmin=<em>UID</em></code></dt>
<dd>suEXEC kullanıcısının kullanıcı kimliği olarak izin verilen en
düşük değeri belirler. Çoğu sistemde bu ya 500’dür ya da 100; 100
öntanımlıdır.</dd>
<dt><code>--with-suexec-gidmin=<em>GID</em></code></dt>
<dd>suEXEC kullanıcısının grup kimliği olarak izin verilen en düşük
değeri belirler. Çoğu sistemde bu 100 olup, seçeneğin de öntanımlı
değeridir.</dd>
<dt><code>--with-suexec-logfile=<em>DOSYA</em></code></dt>
<dd>suEXEC hareketlerinin ve hatalarının kaydedileceği günlük
dosyasının adını belirler (denetim ve hata ayıklama için
kullanışlıdır). Öntanımlı günlük dosyası ismi
"<code>suexec_log</code>" olup yeri (<code>--logfiledir</code>
seçeneği ile belirtilen) günlük dosyaları dizinidir.</dd>
<dt><code>--with-suexec-safepath=<em>YOL</em></code></dt>
<dd>CGI çalıştırılabilirlerine aktarılacak güvenilir <code>PATH</code>
ortam değişkeninin değerini tanımlar.
"<code>/usr/local/bin:/usr/bin:/bin</code>" öntanımlıdır.</dd>
</dl>
<h3>SuEXEC çalıştırıcısının derlenmesi ve kurulumu</h3>
<p>SuEXEC özelliğini <code>--enable-suexec</code> seçeneği ile
etkinleştirdiyseniz <code>make</code> komutunu verdiğinizde httpd
ile birlikte <code>suexec</code> çalıştırılabilir dosyası da
derlenecektir.</p>
<p>Tüm bileşenler derlendikten sonra <code>make install</code> komutunu
vererek kurulumu tamamlayabilirsiniz. <code>suexec</code>
çalıştırılabilir dosyası <code>--sbindir</code> seçeneği ile
tanımlanan dizine kurulacaktır; öntanımlı yeri
<code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinidir.</p>
<p>Kurulum adımında <strong><em>root yetkisine</em></strong> sahip
olmanız gerektiğini unutmayın. Çalıştırıcıya kullanıcı kimliğinin
atanabilmesi ve dosyanın sahibi olan kullanıcı kimliği ile
çalıştırılabilmesini mümkün kılan bitinin etkin kılınabilmesi için
kurulumun <code><em>root</em></code> tarafından yapılması
önemlidir.</p>
<h3>Paranoyak yetkilendirme</h3>
<p>SuEXEC çalıştırıcısı kendini çalıştıran kullanıcının
<code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
<code>--with-suexec-caller</code> seçeneği ile belirtilen kullanıcı
olup olmadığına bakacaksa da, bu sınamanın da bir sistem veya
kütüphane çağrısı ile istismar edilmiş olma ihtimali gözardı
edilmemelidir. Bunun meydana gelmesini önlemek için ve genelde
yapıldığı gibi dosyanın izinlerini suEXEC çalıştırıcısı sadece
httpd'nin aidiyetinde çalıştığı grup tarafından çalıştırılacak
şekilde ayarlayınız.</p>
<p>Örneğin, sunucunuz şöyle yapılandırılmışsa:</p>
<div class="example"><p><code>
User apache<br />
Group apache-grup<br />
</code></p></div>
<p>Ve <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> çalıştırılabilir de
<code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinine kurulmuşsa şu komutları
vermelisiniz:</p>
<div class="example"><p><code>
chgrp apache-grup /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
chmod 4750 /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
</code></p></div>
<p>Böylece suEXEC çalıştırıcısını httpd’yi çalıştıran grubun
üyelerinden başkasının çalıştıramayacağından emin olabilirsiniz.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="enable" id="enable">suEXEC’in etkin kılınması ve iptal edilmesi</a></h2>
<p>httpd başlatıldığı sırada <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code> çalıştırıcısı için
<code>--sbindir</code> seçeneği ile tanımlanan dizine bakar (seçeneğin
öntanımlı değeri <code>/usr/local/apache/sbin/suexec</code>’tir). httpd
düzgün yapılandırılmış bir suEXEC çalıştırıcısı bulduğu takdirde hata
günlüğüne şöyle bir ileti yazacaktır:</p>
<div class="example"><p><code>
[notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: <var>/dosya/yolu/suexec</var>)
</code></p></div>
<p>Sunucu başlatıldığında bu ileti yazılmazsa sunucu ya çalıştırıcı
programı umduğu yerde bulamamıştır ya da dosyanın <em>setuid</em> biti
<em>root</em> tarafından etkin kılınmamıştır.</p>
<p>SuEXEC mekanizmasını etkin kılmak istediğiniz sunucu çalışmaktaysa
sunucuyu önce öldürmeli sonra yeniden başlatmalısınız. Basit bir
<code>HUP</code> veya <code>USR1</code> sinyali ile yeniden başlamasını
sağlamak yeterli olmayacaktır.</p>
<p>SuEXEC mekanizmasını iptal etmek için ise <code class="program"><a href="./programs/suexec.html">suexec</a></code>
dosyasını sildikten sonra httpd'yi öldürüp yeniden başlamalısınız.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="usage" id="usage">SuEXEC’in kullanımı</a></h2>
<p>CGI programlarına yapılan isteklerin suEXEC çalıştırıcısı tarafından
yerine getirilebilmesi için sanal konağın bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesi içermesi veya
isteğin <code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code> tarafından işleme konulması
gerekir.</p>
<p><strong>Sanal Konaklar:</strong><br />SuEXEC çalıştırıcısını farklı
bir kullanıcı ile etkin kılmanın tek yolu <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code> bölümleri içinde <code class="directive"><a href="./mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code> yönergesini
kullanmaktır. Bu yönergede ana sunucuyu çalıştıran kullanıcıdan farklı
bir kullanıcı belirterek ilgili sanal konak üzerinden CGI kaynakları
için yapılan tüm isteklerin belirtilen <em>kullanıcı</em> ve
<em>grup</em> tarafından çalıştırılması sağlanır. Bu yönergeyi
içermeyen sanal konaklar için ana sunucunun kullanıcısı
öntanımlıdır.</p>
<p><strong>Kullanıcı dizinleri:</strong><br />
<code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code> tarafından işleme sokulan tüm istekler için
suEXEC çalıştırıcısı istek yapılan kullanıcı dizininin sahibinin
aidiyetinde çalıştırılacaktır. Bu özelliğin çalışması için tek
gereklilik, kullanıcının SuEXEC çalıştırıcısı için etkin kılınmış olması
ve çalıştırıcının yukarıdaki <a href="#model">güvenlik sınamalarından</a>
geçebilmesidir. Ayrıca, <code>--with-suexec-userdir</code> <a href="#install">derleme</a> seçeneğinin açıklamasına da bakınız.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="debug" id="debug">SuEXEC ve hata ayıklama</a></h2>
<p>SuEXEC çalıştırıcısı yukarıda değinildiği gibi günlük bilgilerini
<code>--with-suexec-logfile</code> seçeneği ile belirtilen dosyaya
yazacaktır. Çalıştırıcıyı doğru yapılandırarak kurduğunuzdan emin olmak
istiyorsanız, yolunda gitmeyen şeyler var mı diye bu günlük dosyasına
bakmayı ihmal etmeyin.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="jabberwock" id="jabberwock">Uyarılar ve Örnekler</a></h2>
<p><strong>UYARI!</strong> Bu bölüm henüz bitmedi. Bu bölümün son hali
için <a href="http://httpd.apache.org/docs/trunk/suexec.html">çevrimiçi
belgelere</a> bakınız.</p>
<p>SuEXEC çalıştırıcısından dolayı sunucu ayarlarına bazı sınırlamalar
getiren bir kaç önemli nokta mevcuttur. SuEXEC ile ilgili hata
bildiriminde bulunmadan önce bunlara bir göz atmalısınız.</p>
<ul>
<li><strong>suEXEC ile ilgili önemli noktalar</strong></li>
<li>Hiyerarşik sınırlamalar
<p class="indent">Güvenlik ve verimlilik adına, tüm suEXEC
isteklerinin sanal konaklar için üst düzey belge kökünün altındaki
dosyalarla, kullanıcı dizinleri için ise üst düzey bireysel belge
köklerinin altındaki dosyalarla sınırlı kalması gerekir. Örneğin,
dört sanal konağınız varsa ve suEXEC çalıştırıcısının
getirilerinden faydalanmak istiyorsanız, sanal konaklarınızın belge
kök dizinlerini ana sunucunun belge kök dizininin altında kalacak
şekilde yapılandırmanız gerekir (örnek yolda).</p>
</li>
<li>SuEXEC'in <code>PATH</code> ortam değişkeni
<p class="indent">Bunu değiştirmek tehlikeli olabilir. Bu değişkende
tanımladığınız her yolun <strong>güvenli</strong> bir dizini işaret
ettiğinden emin olmalısınız. Başkalarının oralarda bir truva atı
çalıştırmasını istemiyorsanız buna çok dikkat ediniz.</p>
</li>
<li>SuEXEC kodunda değişiklik
<p class="indent">Gerçekte ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu,
<strong>büyük bir sorun</strong> olabilir. Böyle şeyler yapmaktan
mümkün olduğunca uzak durmalısınız.</p>
</li>
</ul>
</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/suexec.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/suexec.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/suexec.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/suexec.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/trunk/suexec.html';
(function(w, d) {
if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
var s = d.createElement('script');
s.type = 'text/javascript';
s.async = true;
s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
(d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
}
else {
d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
}
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2012 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.