Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 8d89273e47
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

558 lines (439 sloc) 25.996 kb
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
<!-- English Revision: 1038591:1342078 (outdated) -->
<!-- =====================================================
Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
========================================================== -->
<!--
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<manualpage metafile="suexec.xml.meta">
<title>SuEXEC Desteği</title>
<summary>
<p><strong>SuEXEC</strong> özelliği, Apache HTTP Sunucusu kullanıcılarına
<strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını sunucunun
aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan farklı bir kullanıcının aidiyetinde
çalıştırma olanağı verir. Normalde, <strong>CGI</strong> ve
<strong>SSI</strong> programlarını çalıştıranla sunucuyu çalıştıran
aynı kullanıcıdır.</p>
<p>Gerektiği gibi kullanıldığında bu özellik, kullanıcılara
<strong>CGI</strong> ve <strong>SSI</strong> programlarını çalıştırma
ve geliştirmeye izin vermekle ortaya çıkan güvenlik risklerini azaltır.
Bununla birlikte, <strong>suEXEC</strong> gerektiği gibi
yapılandırılmadığı takdirde bazı sorunlara yol açabilir ve bilgisayar
güvenliğinizde yeni delikler ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Güvenlikle ilgili mevcut sorunlarla başa çıkmada ve <em>setuid
root</em> programları yönetmekte bilgi ve deneyim sahibi değilseniz
<strong>suEXEC</strong> kullanmayı kesinlikle düşünmemenizi
öneririz.</p>
</summary>
<section id="before"><title>Başlamadan önce</title>
<p>Belgeye balıklama dalmadan önce, suexec'i kullanacağınız ortam ve
kendiniz hakkında yapılmış çeşitli kabuller hakkında bilgi sahibi
olmalısınız.</p>
<p>Öncelikle, üzerinde <strong>setuid</strong> va <strong>setgid</strong>
işlemlerinin yapılabildiği Unix türevi bir işletim sistemi
kullandığınızı varsayıyoruz. Tüm komut örnekleri buna dayanarak
verilmiştir. Bu desteğe sahip başka platformlar varsa onlardaki
yapılandırma burada anlattığımız yapılandırmadan farklı olabilir.</p>
<p>İkinci olarak, bilgisayarınızın güvenliği ve yönetimi ile ilgili bazı
temel kavramları bildiğinizi kabul ediyoruz. Buna
<strong>setuid/setgid</strong> işlemlerinin sisteminiz ve güvenlik
seviyesi üzerindeki etkilerini bilmek dahildir.</p>
<p>Üçüncü olarak, <strong>suEXEC</strong> kodunun
<strong>değiştirilmemiş</strong> bir sürümünü kullandığınızı
varsayıyoruz. Tüm suEXEC kodu, geliştiricilerin yanında sayısız beta
kullanıcısı tarafından dikkatle incelenmiş ve denenmiştir. Kodların hem
basit hem de sağlam bir şekilde güvenli olması için gerekli tüm
önlemler alınmıştır. Bu kodun değiştirilmesi beklenmedik sorunlara ve
yeni güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle güvenlikle ilgili
programlarda deneyimli değilseniz suEXEC kodunda kesinlikle bir
değişiklik yapmamalısınız. Değişiklik yaparsanız kodlarınızı gözden
geçirmek ve tartışmak üzere Apache HTTP Sunucusu geliştirme ekibi ile
paylaşmanızı öneririz.</p>
<p>Dördüncü ve son olarak, Apache HTTP Sunucusu geliştirme ekibinin
suEXEC’i öntanımlı httpd kurulumunun bir parçası yapmama kararından
bahsetmek gerekir. Bunun sonucu olarak, suEXEC yapılandırması sistem
yöneticisinin ayrıntılı bir incelemesini gerektirir. Gerekli incelemeden
sonra yönetici tarafından suEXEC yapılandırma seçeneklerine karar
verilip, normal yollardan sisteme kurulumu yapılır. Bu seçeneklerin
belirlenmesi, suEXEC işlevselliğinin kullanımı sırasında sistem
güvenliğini gerektiği gibi sağlamak için yönetici tarafından dikkatle
saptanmayı gerektirir. Bu sürecin ayrıntılarının yöneticiye bırakılma
sebebi, suEXEC kurulumunu, suEXEC’i dikkatle kullanacak yeterliliğe sahip
olanlarla sınırlama beklentimizdir.</p>
<p>Hala bizimle misiniz? Evet mi? Pekala, o halde devam!</p>
</section>
<section id="model"><title>SuEXEC Güvenlik Modeli</title>
<p>SuEXEC yapılandırması ve kurulumuna girişmeden önce biraz da
gerçekleşmesini istediğiniz güvenlik modelinin ayrıntıları üzerinde
duralım. Böylece, suEXEC’in içinde olup bitenleri ve sisteminizin
güvenliği için alınacak önlemleri daha iyi anlayabilirsiniz.</p>
<p><strong>suEXEC</strong> işlevselliği, Apache HTTP Sunucusu tarafından
gerektiği takdirde artalanda çalıştırılan bir setuid programa dayanır.
Bu program, bir CGI veya SSI betiğine bir HTTP isteği yapıldığı zaman,
bu betiği, yöneticinin ana sunucunun aidiyetinde çalıştığı kullanıcıdan
farklı olarak seçtiği bir kullanıcının aidiyetinde çalıştırmak için
çağrılır. Böyle bir istek geldiğinde, Apache httpd artalandaki setuid
programına, HTTP isteği yapılan programın ismiyle beraber aidiyetinde
çalışacağı kullanıcı ve grup kimliklerini de aktarır.</p>
<p>Artalanda çalıştırılan setuid program başarıyı ve başarısızlığı
aşağıdaki süreci izleyerek saptar. Bunlardan herhangi biri başarısız
olursa program başarısızlık durumunu günlüğe kaydeder ve bir hata
vererek çıkar. Aksi takdirde çalışmaya devam eder.</p>
<ol>
<li>
<strong>Setuid programı çalıştıran kullanıcı sistemin geçerli
kullanıcılarından biri mi?</strong>
<p class="indent">Bu, setuid programı çalıştıran kullanıcının
sistemin gerçek bir kullanıcısı olduğunudan emin olunmasını sağlar.
</p>
</li>
<li>
<strong>Setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmış mı?
</strong>
<p class="indent">Apache HTTP Sunucusunun artalanda çağırdığı
setuid program ancak yeterli sayıda argüman sağlandığı takdirde
çalışacaktır. Argümanların sayısını ve sırasını Apache HTTP sunucusu
bilir. Eğer setuid program yeterli sayıda argümanla çağrılmamışsa
ya kendisinde bir değişiklik yapılmıştır ya da kurulu Apache httpd
çalıştırılabilirinin suEXEC ile ilgili kısmında yanlış giden bir
şeyler vardır.</p>
</li>
<li>
<strong>Bu geçerli kullanıcının bu setuid programı çalıştırma
yetkisi var mı?</strong>
<p class="indent">Sadece tek bir kullanıcı (Apache’nin aidiyetinde
çalıştığı kullanıcı) bu programı çalıştırmaya yetkilidir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI veya SSI programı hiyerarşik olarak güvenliği
bozacak bir dosya yolu üzerinde mi?</strong>
<p class="indent">Hedef CGI veya SSI programının dosya yolu '/' veya
'..' ile başlıyor mu? Buna izin verilmez. Hedef CGI veya SSI
programı suEXEC’in belge kök dizininde yer almalıdır (aşağıda
<code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code> seçeneğine
bakınız).</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef kullanıcı ismi geçerli mi?</strong>
<p class="indent">Hedef kullanıcı mevcut mu?</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef grup ismi geçerli mi?</strong>
<p class="indent">Hedef grup mevcut mu?</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef kullanıcı <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
<p class="indent">Mevcut durumda, <code>root</code> kullanıcısının
CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef kullanıcı kimliği asgari kullanıcı numarasından
<em>BÜYÜK</em> mü?</strong>
<p class="indent">Asgari kullanıcı numarası yapılandırma sırasında
belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
verilecek olası en düşük kullanıcı numarasını belirlemeniz mümkün
kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
yararlıdır.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef grup <code>root</code> değil, değil mi?</strong>
<p class="indent"><code>root</code> grubunun CGI/SSI
programlarını çalıştırmasına izin verilmemektedir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef grup numarası asgari grup numarasından
<em>BÜYÜK</em> mü?</strong>
<p class="indent">Asgari grup numarası yapılandırma sırasında
belirtilir. Böylece CGI/SSI programlarını çalıştırmasına izin
verilecek olası en düşük grup numarasını belirlemeniz mümkün
kılınmıştır. Bu bazı “sistem” hesaplarını devreden çıkarmak için
yararlıdır.</p>
</li>
<li>
<strong>Apache’nin artalanda çağırdığı setuid program hedef
kullanıcı ve grubun aidiyetine geçebildi mi?</strong>
<p class="indent">Bu noktadan itibaren program setuid ve setgid
çağrıları üzerinden hedef kullanıcı ve grubun aidiyetine geçer.
Erişim grubu listesi de ayrıca kullanıcının üyesi olduğu tüm
gruplara genişletilir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI/SSI programının bulunduğu dizine geçebildik mi?
</strong>
<p class="indent">Dizin mevcut değilse dosyaları da içeremez. Hedef
dizine geçemiyorsak bu, dizin mevcut olmadığından olabilir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef dizin Apache için izin verilen yerlerden biri mi?
</strong>
<p class="indent">İstek sunucunun normal bir bölümü için yapılmış
olsa da istenen dizin acaba suEXEC’in belge kök dizini altında mı?
Yani, istenen dizin, suEXEC’in aidiyetinde çalıştığı kullanıcının
ev dizini altında bulunan, <directive module="mod_userdir"
>UserDir</directive> ile belirtilen dizinin altında mı? (<a
href="#install">suEXEC’in yapılandırma seçeneklerine</a>
bakınız).</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef dizin başkaları tarafından yazılabilen bir dizin değil,
değil mi?</strong>
<p class="indent">Başkaları da yazabilsin diye bir dizin açmıyoruz;
dizin içeriğini sadece sahibi değiştirebilmelidir.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI/SSI programı mevcut mu?</strong>
<p class="indent">Mevcut değilse çalıştırılamaz.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI/SSI program dosyasına başkaları tarafından
yazılamıyor, değil mi?</strong>
<p class="indent">Hedef CGI/SSI programının dosyasına sahibinden
başka kimsenin bir şeyler yazmasını istemeyiz.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI/SSI program setuid veya setgid <em>değil</em>,
değil mi?</strong>
<p class="indent">UID/GID‘i tekrar değiştirecek programlar
çalıştırmayı istemeyiz.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef kullanıcı/grup, programın kullanıcı/grubu ile aynı mı?
</strong>
<p class="indent">Hedef kullanıcı dosyanın sahibi mi?</p>
</li>
<li>
<strong>İşlemlerin güvenle yapılabilmesi için süreç ortamını
başarıyla temizleyebildik mi?</strong>
<p class="indent">suEXEC, sürecin çalışacağı ortama güvenli bir
program çalıştırma yolu sağlamaktan başka, yapılandırma sırasında
oluşturulan güvenli ortam değişkenleri listesinde isimleri bulunan
ortam değişkenlerinden başkasını aktarmayacaktır.</p>
</li>
<li>
<strong>Hedef CGI/SSI programı haline gelip çalışabildik mi?</strong>
<p class="indent">Burası suEXEC’in bitip CGI/SSI programının
başladığı yerdir.</p>
</li>
</ol>
<p>Bu süreç suEXEC güvenlik modelinin standart işlemlerini oluşturur.
Biraz zorlayıcı ve CGI/SSI tasarımına yeni kurallar ve sınırlamalar
getiriyor olsa da düşünülen güvenliği adım adım sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır.</p>
<p>Düzgün bir suEXEC yapılandırmasının hangi güvenlik risklerinden
kurtulmayı sağladığı ve bu güvenlik modelinin sunucu yapılandırmasıyla
ilgili sorumluluklarınızı nasıl sınırlayabildiği hakkında daha
ayrıntılı bilgi edinmek için bu belgenin <a
href="#jabberwock">"Uyarılar ve Örnekler"</a> bölümüne bakınız.</p>
</section>
<section id="install"><title>suEXEC’in Yapılandırılması ve Kurulumu</title>
<p>Eğlence başlıyor.</p>
<p><strong>suEXEC yapılandırma seçenekleri</strong><br />
</p>
<dl>
<dt><code>--enable-suexec</code></dt>
<dd>Bu seçenek, hiçbir zaman öntanımlı olarak kurulmayan ve
etkinleştirilmeyen suEXEC özelliğini etkin kılar. suEXEC özelliğini
kullanma isteğinizi Apache’nin kabul edebilmesi için
<code>--enable-suexec</code> seçeneğinin yanında en azından bir tane
de <code>--with-suexec-xxxxx</code> seçeneği belirtilmiş
olmalıdır.</dd>
<dt><code>--with-suexec-bin=<em>YOL</em></code></dt>
<dd>Güvenlik sebebiyle <code>suexec</code> çalıştırılabilirinin
bulunduğu yer sunucu koduna yazılır. Bu seçenekle öntanımlı yol
değiştirilmiş olur. Örnek:<br />
<code>--with-suexec-bin=/usr/sbin/suexec</code></dd>
<dt><code>--with-suexec-caller=<em>KULLANICI</em></code></dt>
<dd>Normalde httpd’nin aidiyetinde çalıştığı <a
href="mod/mpm_common.html#user">kullanıcı</a>dır. Bu, suEXEC
çalıştırıcısını çalıştırmasına izin verilen tek kullanıcıdır.</dd>
<dt><code>--with-suexec-userdir=<em>DİZİN</em></code></dt>
<dd><p>Kullanıcıların ev dizinleri altında suEXEC’in erişmesine izin
verilen alt dizinin yerini tanımlar. Bu dizin altında suEXEC
kullanıcısı tarafından çalıştırılacak tüm programlar "güvenilir"
olmalıdır. Eğer “basit” bir <directive module="mod_userdir"
>UserDir</directive> yönergesi kullanıyorsanız ( içinde “*”
bulunmayan), bunun aynı dizin olması gerekir. Eğer burada belirtilen
dizin, <code>passwd</code> dosyasında kullanıcı için belirtilmiş
dizinin altında <directive module="mod_userdir">UserDir</directive>
yönergesinde belirtilen dizin olmadığı takdirde suEXEC işini
gerektiği gibi yapmayacaktır. Öntanımlı değer
<code>public_html</code>’dir.</p>
<p>Eğer, sanal konaklarınızın herbiri farklı <directive
module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergeleri içeriyorsa
burada belirtilecek dizinin üst dizininin hepsinde aynı olması
gerekir. <strong>Aksi takdirde, "~<em><code>kullanıcı</code></em>"
istekleri düzgün çalışmayacaktır.</strong></p></dd>
<dt><code>--with-suexec-docroot=<em>DİZİN</em></code></dt>
<dd>httpd için belge kök dizinini belirler. Bu, (<directive
module="mod_userdir" >UserDir</directive>’lardan başka) suEXEC için
kullanılacak tek hiyerarşi olacaktır. Öntanımlı dizin sonuna
"<code>/htdocs</code>" eklenmiş <code>--datadir</code> dizinidir.
Yani, seçeneği "<code>--datadir=/home/apache</code>" olarak
belirtmişseniz suEXEC çalıştırıcısı için belge kök dizini
"<code>/home/apache/htdocs</code>" olur.</dd>
<dt><code>--with-suexec-uidmin=<em>UID</em></code></dt>
<dd>suEXEC kullanıcısının kullanıcı kimliği olarak izin verilen en
düşük değeri belirler. Çoğu sistemde bu ya 500’dür ya da 100; 100
öntanımlıdır.</dd>
<dt><code>--with-suexec-gidmin=<em>GID</em></code></dt>
<dd>suEXEC kullanıcısının grup kimliği olarak izin verilen en düşük
değeri belirler. Çoğu sistemde bu 100 olup, seçeneğin de öntanımlı
değeridir.</dd>
<dt><code>--with-suexec-logfile=<em>DOSYA</em></code></dt>
<dd>suEXEC hareketlerinin ve hatalarının kaydedileceği günlük
dosyasının adını belirler (denetim ve hata ayıklama için
kullanışlıdır). Öntanımlı günlük dosyası ismi
"<code>suexec_log</code>" olup yeri (<code>--logfiledir</code>
seçeneği ile belirtilen) günlük dosyaları dizinidir.</dd>
<dt><code>--with-suexec-safepath=<em>YOL</em></code></dt>
<dd>CGI çalıştırılabilirlerine aktarılacak güvenilir <code>PATH</code>
ortam değişkeninin değerini tanımlar.
"<code>/usr/local/bin:/usr/bin:/bin</code>" öntanımlıdır.</dd>
</dl>
<section>
<title>SuEXEC çalıştırıcısının derlenmesi ve kurulumu</title>
<p>SuEXEC özelliğini <code>--enable-suexec</code> seçeneği ile
etkinleştirdiyseniz <code>make</code> komutunu verdiğinizde httpd
ile birlikte <code>suexec</code> çalıştırılabilir dosyası da
derlenecektir.</p>
<p>Tüm bileşenler derlendikten sonra <code>make install</code> komutunu
vererek kurulumu tamamlayabilirsiniz. <code>suexec</code>
çalıştırılabilir dosyası <code>--sbindir</code> seçeneği ile
tanımlanan dizine kurulacaktır; öntanımlı yeri
<code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinidir.</p>
<p>Kurulum adımında <strong><em>root yetkisine</em></strong> sahip
olmanız gerektiğini unutmayın. Çalıştırıcıya kullanıcı kimliğinin
atanabilmesi ve dosyanın sahibi olan kullanıcı kimliği ile
çalıştırılabilmesini mümkün kılan bitinin etkin kılınabilmesi için
kurulumun <code><em>root</em></code> tarafından yapılması
önemlidir.</p>
</section>
<section>
<title>Paranoyak yetkilendirme</title>
<p>SuEXEC çalıştırıcısı kendini çalıştıran kullanıcının
<program>configure</program> betiğine
<code>--with-suexec-caller</code> seçeneği ile belirtilen kullanıcı
olup olmadığına bakacaksa da, bu sınamanın da bir sistem veya
kütüphane çağrısı ile istismar edilmiş olma ihtimali gözardı
edilmemelidir. Bunun meydana gelmesini önlemek için ve genelde
yapıldığı gibi dosyanın izinlerini suEXEC çalıştırıcısı sadece
httpd'nin aidiyetinde çalıştığı grup tarafından çalıştırılacak
şekilde ayarlayınız.</p>
<p>Örneğin, sunucunuz şöyle yapılandırılmışsa:</p>
<example>
User apache<br />
Group apache-grup<br />
</example>
<p>Ve <program>suexec</program> çalıştırılabilir de
<code>/usr/local/apache2/bin/</code> dizinine kurulmuşsa şu komutları
vermelisiniz:</p>
<example>
chgrp apache-grup /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
chmod 4750 /usr/local/apache2/bin/suexec<br />
</example>
<p>Böylece suEXEC çalıştırıcısını httpd’yi çalıştıran grubun
üyelerinden başkasının çalıştıramayacağından emin olabilirsiniz.</p>
</section>
</section>
<section id="enable">
<title>suEXEC’in etkin kılınması ve iptal edilmesi</title>
<p>httpd başlatıldığı sırada <program>suexec</program> çalıştırıcısı için
<code>--sbindir</code> seçeneği ile tanımlanan dizine bakar (seçeneğin
öntanımlı değeri <code>/usr/local/apache/sbin/suexec</code>’tir). httpd
düzgün yapılandırılmış bir suEXEC çalıştırıcısı bulduğu takdirde hata
günlüğüne şöyle bir ileti yazacaktır:</p>
<example>
[notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: <var>/dosya/yolu/suexec</var>)
</example>
<p>Sunucu başlatıldığında bu ileti yazılmazsa sunucu ya çalıştırıcı
programı umduğu yerde bulamamıştır ya da dosyanın <em>setuid</em> biti
<em>root</em> tarafından etkin kılınmamıştır.</p>
<p>SuEXEC mekanizmasını etkin kılmak istediğiniz sunucu çalışmaktaysa
sunucuyu önce öldürmeli sonra yeniden başlatmalısınız. Basit bir
<code>HUP</code> veya <code>USR1</code> sinyali ile yeniden başlamasını
sağlamak yeterli olmayacaktır.</p>
<p>SuEXEC mekanizmasını iptal etmek için ise <program>suexec</program>
dosyasını sildikten sonra httpd'yi öldürüp yeniden başlamalısınız.</p>
</section>
<section id="usage"><title>SuEXEC’in kullanımı</title>
<p>CGI programlarına yapılan isteklerin suEXEC çalıştırıcısı tarafından
yerine getirilebilmesi için sanal konağın bir <directive
module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesi içermesi veya
isteğin <module>mod_userdir</module> tarafından işleme konulması
gerekir.</p>
<p><strong>Sanal Konaklar:</strong><br />SuEXEC çalıştırıcısını farklı
bir kullanıcı ile etkin kılmanın tek yolu <directive
module="core">VirtualHost</directive> bölümleri içinde <directive
module="mod_suexec">SuexecUserGroup</directive> yönergesini
kullanmaktır. Bu yönergede ana sunucuyu çalıştıran kullanıcıdan farklı
bir kullanıcı belirterek ilgili sanal konak üzerinden CGI kaynakları
için yapılan tüm isteklerin belirtilen <em>kullanıcı</em> ve
<em>grup</em> tarafından çalıştırılması sağlanır. Bu yönergeyi
içermeyen sanal konaklar için ana sunucunun kullanıcısı
öntanımlıdır.</p>
<p><strong>Kullanıcı dizinleri:</strong><br />
<module>mod_userdir</module> tarafından işleme sokulan tüm istekler için
suEXEC çalıştırıcısı istek yapılan kullanıcı dizininin sahibinin
aidiyetinde çalıştırılacaktır. Bu özelliğin çalışması için tek
gereklilik, kullanıcının SuEXEC çalıştırıcısı için etkin kılınmış olması
ve çalıştırıcının yukarıdaki <a href="#model">güvenlik sınamalarından</a>
geçebilmesidir. Ayrıca, <code>--with-suexec-userdir</code> <a
href="#install">derleme</a> seçeneğinin açıklamasına da bakınız.</p>
</section>
<section id="debug"><title>SuEXEC ve hata ayıklama</title>
<p>SuEXEC çalıştırıcısı yukarıda değinildiği gibi günlük bilgilerini
<code>--with-suexec-logfile</code> seçeneği ile belirtilen dosyaya
yazacaktır. Çalıştırıcıyı doğru yapılandırarak kurduğunuzdan emin olmak
istiyorsanız, yolunda gitmeyen şeyler var mı diye bu günlük dosyasına
bakmayı ihmal etmeyin.</p>
</section>
<section id="jabberwock">
<title>Uyarılar ve Örnekler</title>
<p><strong>UYARI!</strong> Bu bölüm henüz bitmedi. Bu bölümün son hali
için <a
href="http://httpd.apache.org/docs/&httpd.docs;/suexec.html">çevrimiçi
belgelere</a> bakınız.</p>
<p>SuEXEC çalıştırıcısından dolayı sunucu ayarlarına bazı sınırlamalar
getiren bir kaç önemli nokta mevcuttur. SuEXEC ile ilgili hata
bildiriminde bulunmadan önce bunlara bir göz atmalısınız.</p>
<ul>
<li><strong>suEXEC ile ilgili önemli noktalar</strong></li>
<li>Hiyerarşik sınırlamalar
<p class="indent">Güvenlik ve verimlilik adına, tüm suEXEC
isteklerinin sanal konaklar için üst düzey belge kökünün altındaki
dosyalarla, kullanıcı dizinleri için ise üst düzey bireysel belge
köklerinin altındaki dosyalarla sınırlı kalması gerekir. Örneğin,
dört sanal konağınız varsa ve suEXEC çalıştırıcısının
getirilerinden faydalanmak istiyorsanız, sanal konaklarınızın belge
kök dizinlerini ana sunucunun belge kök dizininin altında kalacak
şekilde yapılandırmanız gerekir (örnek yolda).</p>
</li>
<li>SuEXEC'in <code>PATH</code> ortam değişkeni
<p class="indent">Bunu değiştirmek tehlikeli olabilir. Bu değişkende
tanımladığınız her yolun <strong>güvenli</strong> bir dizini işaret
ettiğinden emin olmalısınız. Başkalarının oralarda bir truva atı
çalıştırmasını istemiyorsanız buna çok dikkat ediniz.</p>
</li>
<li>SuEXEC kodunda değişiklik
<p class="indent">Gerçekte ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu,
<strong>büyük bir sorun</strong> olabilir. Böyle şeyler yapmaktan
mümkün olduğunca uzak durmalısınız.</p>
</li>
</ul>
</section>
</manualpage>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.