Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 8d89273e47
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

349 lines (301 sloc) 27.345 kb
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-->
<title>URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşleştirilmesi - Apache HTTP Sunucusu</title>
<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/css/prettify.css" />
<script src="./style/scripts/prettify.js" type="text/javascript">
</script>
<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body id="manual-page"><div id="page-header">
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.5</p>
<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.5</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşleştirilmesi</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/urlmapping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/urlmapping.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/urlmapping.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/urlmapping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/urlmapping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
<p>Bu belgede, bir istekte belirtilen URL’nin sunulacak dosyanın dosya
sistemindeki yerini bulmak için Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl
kullanıldığı açıklanmaktadır.</p>
</div>
<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#related">İlgili Modüller ve Yönergeler</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#documentroot"><code>DocumentRoot</code></a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#outside">Belge Kök Dizini Dışındaki Dosyalar</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#user">Kullanıcı Dizinleri</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#redirect">URL Yönlendirme</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#proxy">Karşı Vekil</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#rewrite">Yeniden Yazma Motoru</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#notfound">Dosya orada yok</a></li>
<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#other">Diğer URL Eşleme Modülleri</a></li>
</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="related" id="related">İlgili Modüller ve Yönergeler</a></h2>
<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#alias">Alias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_speling.html#checkspelling">CheckSpelling</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirect">Redirect</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewritecond">RewriteCond</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_rewrite.html#rewriterule">RewriteRule</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code></li></ul></td></tr></table>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="documentroot" id="documentroot"><code>DocumentRoot</code></a></h2>
<p>Yapılan bir isteğe hangi dosyanın sunulacağına karar verirken
httpd’nin öntanımlı davranışı istek için URL yolunu (URL’den konak ismi
ve port ayrıldıktan sonra kalan kısım) alıp bunu yapılandırma dosyasında
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesi ile
belirtilen dizinin sonuna eklemektir. Bu nedenle, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altındaki dizinler ve dosyalar
sitenin dışardan görünen temel belge ağacını oluştururlar.</p>
<p>Örneğin, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesine
<code>/var/http/html</code> atanmış olsun.
<code>http://mesela.dom/balıklar/zargana.html</code> şeklindeki bir
istek için istemciye <code>/var/http/html/balıklar/zargana.html</code>
dosyası sunulur.</p>
<p>httpd ayrıca, sunucunun birden fazla konak için istek kabul etmesini
sağlayan <a href="vhosts/">sanal barındırmaya</a> da muktedirdir. Bu
durumda her sanal konak için ayrı bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> belirtilebileceği gibi sunulacak içeriğin
istekte bulunulan IP adresi veya konak ismine dayanarak devingen olarak
saptanmasını sağlayabilen <code class="module"><a href="./mod/mod_vhost_alias.html">mod_vhost_alias</a></code> modülüyle
gelen yönergeler de kullanılabilir.</p>
<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesi
yapılandırma dosyanızda ana sunucu için bir tane ve muhtemelen
oluşturduğunuz her <a href="vhosts/">sanal konak</a> için de birer
tanedir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="outside" id="outside">Belge Kök Dizini Dışındaki Dosyalar</a></h2>
<p>Bazen dosya sisteminde doğrudan <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altında bulunmayan dosyalara da erişim izni
vermek gerekir. httpd’de bunu sağlamanın çeşitli yolları vardır. Unix
sistemlerinde sembolik bağlar sayesinde dosya sisteminin farklı
yerlerindeki dosyaları ve dizinleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> altındaymış gibi göstermek mümkündür.
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesine değer olarak
<code>FollowSymLinks</code> veya <code>SymLinksIfOwnerMatch</code>
atanmadıkça httpd olası güvenlik açıklarına karşı öntanımlı olarak
sembolik bağları izlemez.</p>
<p>Bundan başka, dosya sisteminin farklı parçalarını belge kök dizini
altında göstermek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#alias">Alias</a></code>
yönergesi de kullanılabilir. Örneğin,</p>
<div class="example"><p><code>Alias /belgeler /var/http</code></p></div>
<p>yapılandırması ile
<code>http://mesela.dom/belgeler/dizin/dosya.html</code> URL’si için
dosya sistemindeki <code>/var/http/dizin/dosya.html</code> dosyası
sunulacaktır. Hedef dizindeki dosyaları birer <a class="glossarylink" href="./glossary.html#cgi" title="sözlüğe bakınız">CGI</a> betiği olarak imlemesi dışında <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code> yönergesi de aynı şekilde
çalışır.</p>
<p>Biraz daha fazla esnekliğin gerektiği durumlarda <a class="glossarylink" href="./glossary.html#regex" title="sözlüğe bakınız">düzenli ifadelere</a> dayalı eşleşmeler sağlamak
üzere <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></code> yönergelerinin gücünden
yararlanılabilir. Örneğin,</p>
<div class="example"><p><code>ScriptAliasMatch ^/~([a-zA-Z0-9]+)/cgi-bin/(.+)
/home/$1/cgi-bin/$2</code></p></div>
<p>satırı sayesinde <code>http://mesela.dom/~user/cgi-bin/betik.cgi</code>
URL’si <code>/home/user/cgi-bin/betik.cgi</code> dosyası ile
eşleştirilir ve dosya bir CGI betiği olarak çalıştırılırdı.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="user" id="user">Kullanıcı Dizinleri</a></h2>
<p>Geleneksel olarak Unix sistemlerinde belli bir kullanıcının (örn,
<em>birisi</em>) ev dizinine <code>~birisi/</code> şeklinde atıfta
bulunulabilir. <code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code> modülü bu özelliği site
üzerinden kullanıcıların ev dizinlerindeki dosyaları kişisel sayfalar
olarak sunmalarını sağlamak üzere kullanır. Örnek:</p>
<div class="example"><p><code>http://mesela.dom/~birisi/dosya.html</code></p></div>
<p>Güvenlik sebebiyle kullanıcıların ev dizinlerine doğrudan HTTP erişimi
vermek uygun olmaz. Bu bakımdan, kullanıcının ev dizini altında HTTP
erişimi verilecek dosyaların bulunduğu dizini belirtmek için <code class="directive"><a href="./mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code> yönergesi sağlanmıştır.
Öntanımlı olan <code>Userdir public_html</code> yapılandırması ile
yukarıdaki gibi bir URL kullanıcının ev dizini (<code>/etc/passwd</code>
dosyasında belirtilir) <code>/home/birisi/</code> altında yer alan
<code>/home/birisi/public_html/dosya.html</code> dosyası ile
eşleşirdi.</p>
<p>Ev dizininin yerinin <code>/etc/passwd</code> dosyasında belirtilmediği
sistemlerde kullanılmak üzere <code>Userdir</code> yönergesinin başka
kullanım şekilleri de vardır.</p>
<p>Bazı kişiler (genellikle URL üzerinde <code>%7e</code> olarak
kodlanması sebebiyle) "~" simgesini biçimsiz bulabilir ve kullanıcı
dizinlerini imlemek için başka bir karakter kullanmayı tercih
edebilirler. Bu işlevsellik <code class="module"><a href="./mod/mod_userdir.html">mod_userdir</a></code> tarafından
desteklenmemektedir. Ancak, kullanıcı dizinleri düzgün şekilde
yapılandırılmışsa istenen etki <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch</a></code> yönergesi ile sağlanabilir.
Örneğin, <code>http://mesela.dom/sayfalar/birisi/dosya.html</code>
URL’si ile <code>/home/birisi/public_html/dosya.html</code> dosyasını
eşlemek için <code>AliasMatch</code> yönergesi şöyle
kullanılabilirdi:</p>
<div class="example"><p><code>AliasMatch ^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)(/(.*))?$
/home/$1/public_html/$3</code></p></div>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="redirect" id="redirect">URL Yönlendirme</a></h2>
<p>Yukarıdaki bölümlerde açıklanan yapılandırma yönergeleri httpd’ye
içeriği dosya sisteminin belli bir yerinden alıp istemciye göndermesini
söyler. Bazen istemciye, istediği içeriğe farklı bir URL ile
erişebileceğini ve bu URL için ayrı bir istek yapması gerektiğini
bildirmek gerekir. Bu işleme <em>yönlendirme</em> adı verilir ve bu
işlevsellik <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirect">Redirect</a></code> yönergesi
ile sağlanır. Örneğin, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code>
altındaki <code>/foo/</code> dizininin içeriğinin <code>/bar/</code>
adında yeni bir dizine taşınması halinde istemciye yeni konumun
bildirilmesi şöyle sağlanabilirdi:</p>
<div class="example"><p><code>Redirect permanent /foo/
http://mesela.dom/bar/</code></p></div>
<p>Bu atama sayesinde <code>/foo/</code> ile başlayan URL yolları
<code>mesela.dom</code> sunucundaki <code>/bar/</code> dizini altındaki
içeriğe yönlendirilmektedir. Yönlendirmeyi aynı sunucu üzerinde yapmak
zorunda değilsiniz, bu yönerge ile başka bir sunucuya da yönlendirme
yapabilirsiniz.</p>
<p>httpd ayrıca, yeniden yazma ile ilgili daha karmaşık sorunlara çözüm
olarak <code class="directive"><a href="./mod/mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch</a></code> diye bir
yönerge daha sağlar. Örneğin bir sitenin baş sayfasını diğer isteklerden
ayrı olarak farklı bir siteye yönlendirmek için yönergeyi şöyle
kullanabilirsiniz:</p>
<div class="example"><p><code>RedirectMatch permanent ^/$
http://misal.dom/ilksayfa.html</code></p></div>
<p>Bundan başka, bir sitedeki tüm sayfalara yapılan istekleri başka bir
siteye geçici olarak yönlendirmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz:</p>
<div class="example"><p><code>RedirectMatch temp .*
http://mesela.misal.dom/ilksayfa.html</code></p></div>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="proxy" id="proxy">Karşı Vekil</a></h2>
<p>httpd ayrıca, uzak sunuculardaki belgelerin yerel sunucunun URL
alanına getirilmesini de mümkün kılar. Bu tekniğe HTTP sunucunun
belgeleri uzak bir sunucudan alıp istemciye sunmasını sağlayarak bir
vekil sunucu gibi davranması nedeniyle <em>ters vekalet</em> adı
verilir. Belgelerin istemciye özkaynağın bulunduğu sunucudan
geliyormuş gibi değilde doğrudan isteği yaptığı sunucudan geliyormuş
gibi sunulması nedeniyle bu işlem normal vekaletten farklıdır.</p>
<p>Aşağıdaki örnekte, istemci <code>/foo/</code> dizini altından bir belge
istemekte, sunucu ise bu belgeyi <code>dahili.mesela.dom</code>
üzerindeki <code>/bar/</code> dizininden alıp istemciye yerel sunucudan
geliyormuş gibi sunmaktadır:</p>
<div class="example"><p><code>
ProxyPass /foo/ http://dahili.mesela.dom/bar/<br />
ProxyPassReverse /foo/ http://dahili.mesela.dom/bar/<br />
ProxyPassReverseCookieDomain dahili.mesela.dom harici.mesela.dom<br />
ProxyPassReverseCookiePath /foo/ /bar/
</code></p></div>
<p><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypass">ProxyPass</a></code> sunucuyu uygun
belgeleri alması için yapılandırırken <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreverse">ProxyPassReverse</a></code> yönergesi <code>dahili.mesela.dom</code>
sunucusundan kaynaklanan yönlendirmeleri yeniden yazar, böylece bunların
yerel sunucudaki yerleri belirlenmiş olur. Benzer şekilde, <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiedomain">ProxyPassReverseCookieDomain</a></code> ve
<code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxypassreversecookiepath">ProxyPassReverseCookiePath</a></code>
yönergeleri de arka sunucu tarafından atanan çerezleri yeniden yazar.</p>
<p>Yalnız, belgelerin içindeki hiperbağların yeniden yazılmayacağına
dikkat ediniz. Dolayısıyla, belge içinde
<code>dahili.mesela.dom</code>’u ismiyle hedef alan mutlak hiperbağlar
varsa bunlar istemci tarafından vekil sunucudan değil doğrudan
<code>dahili.mesela.dom</code>’dan istenecektir. Bir sayfanın içindeki bu
bağları (ve diğer içeriği) <code class="module"><a href="./mod/mod_substitute.html">mod_substitute</a></code> modülü
kullanılarak istemciye sunuluyormuşçasına değiştirebilirsiniz.</p>
<div class="example"><p><code>
Substitute s/dahili\.mesela\.dom/harici.mesela.dom/i
</code></p></div>
<p>HTML ve XHTML’de hiperbağları daha bilgece yeniden yazabilen
<code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_html.html">mod_proxy_html</a></code> modülü de kullanılabilir. Yeniden
yazılması gereken URL eşlemlerini oluşturmanızı sağlar, böylece karmaşık
vekil senaryoları oluşturulabilir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="rewrite" id="rewrite">Yeniden Yazma Motoru</a></h2>
<p>Daha güçlü ikameler gerektiğinde <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü
tarafından sağlanan yeniden yazma motoru işe yarayabilir. Bu modüldeki
yönergeler sunulacak içeriğin yerine karar vermek için kaynak IP adresi,
tarayıcı türü gibi isteğe özgü özellikleri kullanırlar.
<code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü buna ek olarak isteğin nasıl ele
alınacağına karar vermek için harici yazılımları ve veritabanlarını
kullanabilir. Yeniden yazma motoru yukarıda değinilen üç eşleşme türünü
de uygulayabilecek yetenektedir: Dahili yönlendirmeler (rumuzlar),
harici yönlendirmeler ve vekalet. <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü
tarafından sağlanan yeteneklerin ayrıntılı açıklamaları ve bunların
kullanım örnekleri ayrıntılı olarak <a href="rewrite/">mod_rewrite
belgeleri</a>nde bulunmaktadır.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="notfound" id="notfound">Dosya orada yok</a></h2>
<p>Kaçınılmaz olarak, dosya sisteminde mevcut olmayan dosyalar için de
istek yapılacaktır. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bazı durumlarda
bu, belgelerin yerlerininin değiştirilmesinin bir sonucu olabilir. Bu
durumda yapılacak en iyi şey, istemciyi belgeyi yeni yerinden istemesi
için bilgilendirmek amacıyla <a href="#redirect">URL yönlendirmesi</a>
kullanmaktır. Bu şekilde, içeriğin yeri değişse bile eski yer imlerinin
ve hiperbağların çalışmaya devam edeceklerinden emin olabilirsiniz.</p>
<p>"Dosya orada yok" ("File Not Found") hatalarının diğer bir bildik
sebebi de URL’lerin hiperbağlarda veya doğrudan tarayıcıda kasıtlı ya da
kasıtsız, yanlış yazılmasıdır. Bu tür sorunlarda yardımcı olması için
httpd <code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code> (sic) adında bir modülle gelir. Bu
modül etkin kılındığında htpd, "Dosya orada yok" ("File Not Found")
hatalarının önünü kesip başka bir yerde benzer isimde bir dosya var mı
diye bakar. Böyle bir dosya varsa, <code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code>
istemciye dosyanın doğru yerini bildiren bir HTTP yönlendirmesi yollar.
Benzer çok sayıda dosya varsa bunlar istemciye bir liste halinde
sunulur.</p>
<p><code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code> modülünün en yararlı özelliklerinden biri
de dosya isimlerini harf büyüklüğüne duyarsız olarak arayabilmesidir.
Dosya isimlerinde harf büyüklüğünün önemli olduğu Unix benzeri sistemler
hakkında bilgisi olmayan kullanıcılara sahip sistemlerin kullanıcılarına
bu büyük yarar sağlar. Fakat modülün URL düzeltmekten başka şeyler için
de kullanılması, istemcilerden gelen neredeyse her isteğin URL
yönlendirmesine konu olmasına sebep olarak sunucunun yükünü
arttırabilir.</p>
<p><code class="module"><a href="./mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> modülü sanal URI'leri, onları sunan gerçek
kaynağa eşlemekte kullanılan <code class="directive"><a href="./mod/mod_dir.html#fallbackresource">FallbackResource</a></code> yönergesini içerir. Bir 'ön denetleyici'
gerçeklerken <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülünün kullanılmasını
sağlamak için çok kullanışlıdır.</p>
<p>Yerinde bulunmayan içeriğin bulunması çabalarının tümü Apache’nin 404
(Dosya orada yok) HTTP durum kodlu bir hata sayfası döndürmesine yol
açar. Bu sayfanın içeriği <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errordocument">ErrorDocument</a></code> yönergesi ile denetlenebilir ve <a href="custom-error.html">Hata Yanıtlarının Kişiselleştirilmesi</a>
bölümünde anlatıldığı gibi oldukça esnek bir şekilde
kişiselleştirilebilir.</p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="other" id="other">Diğer URL Eşleme Modülleri</a></h2>
<p>URL eşlemede kullanılabilecek diğer modüller:</p>
<ul>
<li><code class="module"><a href="./mod/mod_actions.html">mod_actions</a></code> - Bir isteği, özkaynağın MIME türüne veya
istek yöntemine bakarak bir CGI betiğine eşler.</li>
<li><code class="module"><a href="./mod/mod_dir.html">mod_dir</a></code> - URL'yi sonlandıran bölü çizgisini
<code>index.html</code> bir dosyaya eşler.</li>
<li><code class="module"><a href="./mod/mod_imagemap.html">mod_imagemap</a></code> - Bir isteği, bir HTML belge içindeki
bir resme yapılan kullanıcı tıklamalarına dayanarak bir URL'ye
eşler.</li>
<li><code class="module"><a href="./mod/mod_negotiation.html">mod_negotiation</a></code> - Dil veya içerik sıkıştırması gibi
kullanıcı tercihlerine dayanarak uygun bir belgeyi seçer.</li>
</ul>
</div></div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/urlmapping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="./fr/urlmapping.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="./ja/urlmapping.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="./ko/urlmapping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="./tr/urlmapping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="./images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/trunk/urlmapping.html';
(function(w, d) {
if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
var s = d.createElement('script');
s.type = 'text/javascript';
s.async = true;
s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
(d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
}
else {
d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
}
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2012 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.