Permalink
Browse files

Sum of Pairs: Comments and Readme

  • Loading branch information...
1 parent 083a7a0 commit 5f8cfc3e686e045da58cbfa50f2aa45115093649 Andreas Pauley committed Sep 17, 2009
Showing with 18 additions and 0 deletions.
  1. +18 −0 Snippets/SumPairs/README.txt
@@ -0,0 +1,18 @@
+Idea for these snippets:
+http://groups.google.com/group/clojure/browse_thread/thread/ca3ad049fba7ee82
+
+Veronderstel jy het 'n lys getalle, bv. [1, 2, 3, 4, 5]
+
+Programmeer iets kleins wat 'n nuwe lys getalle uitspoeg, waar elke
+element in die nuwe lys net die som is van elke paar getalle wat langs
+mekaar is in die ou lys.
+
+Voorbeeld:
+[1, 2, 3, 4, 5] word [3, 5, 7, 9].
+
+Dit is 1+2, 2+3, 3+4 en 4+5.
+Amper soos Fibonacci, net anders.
+
+Die doel is om te kyk hoe klein, elegant en leesbaar jou oplossing is.
+Enige programmeertaal sal werk, mens kan eintlik verskillende tale ook
+vergelyk vir interessantheid.

0 comments on commit 5f8cfc3

Please sign in to comment.