Permalink
Browse files

Added Romanian (ro) locale to template

  • Loading branch information...
1 parent e3eb4d1 commit 947bee83749f3dcd92e28951696e8d0494818e8e @StelianAndrei StelianAndrei committed Apr 22, 2016
Showing with 26 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 template/locales/locale.js
  2. +25 −0 template/locales/ro.js
@@ -7,6 +7,7 @@ define([
'./locales/nl.js',
'./locales/pl.js',
'./locales/pt_br.js',
+ './locales/ro.js',
'./locales/ru.js',
'./locales/zh.js',
'./locales/zh_cn.js'
@@ -0,0 +1,25 @@
+define({
+ ro: {
+ 'Allowed values:' : 'Valori permise:',
+ 'Compare all with predecessor': 'Compară toate cu versiunea precedentă',
+ 'compare changes to:' : 'compară cu versiunea:',
+ 'compared to' : 'comparat cu',
+ 'Default value:' : 'Valoare implicită:',
+ 'Description' : 'Descriere',
+ 'Field' : 'Câmp',
+ 'General' : 'General',
+ 'Generated with' : 'Generat cu',
+ 'Name' : 'Nume',
+ 'No response values.' : 'Nici o valoare returnată.',
+ 'optional' : 'opțional',
+ 'Parameter' : 'Parametru',
+ 'Permission:' : 'Permisiune:',
+ 'Response' : 'Răspuns',
+ 'Send' : 'Trimite',
+ 'Send a Sample Request' : 'Trimite o cerere de probă',
+ 'show up to version:' : 'arată până la versiunea:',
+ 'Size range:' : 'Interval permis:',
+ 'Type' : 'Tip',
+ 'url' : 'url'
+ }
+});

0 comments on commit 947bee8

Please sign in to comment.