Skip to content
Civic Participation toolset
HTML CSS JavaScript Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
doc
images
js
.htaccess
LICENSE
README.md
README.txt
darowizna.html
favicon.ico
formapartycypacji.html
glosowanie-na-budzet.html
glosowanie-w-referendum.html
glosowanie-w-wyborach.html
index.html
inicjatywa-lokalna.html
kandydowanie-w-wyborach.html
konsultacje-spoleczne.html
kontrola-wladzy.html
organizacja-zbiorki-publicznej.html
petycje.pl.php
pisanie-inicjatywy-uchwalodawczej.html
pisanie-petycji.html
pisanie-projektu-uchwaly.html
podpisanie-inicjatywy-uchwalodawczej.html
podpisanie-petycji.html
projekt-do-budzetu.html
projekty.html
skarga.html
udzial-w-manifestacji.html
w3layouts-license.txt
wniosek-o-dip.html
wniosek-o-konsultacje.html
wniosek.html
wolontariat.html
zwolanie-manifestacji.html
zwolanie-referendum.html

README.md

PL version: (for ENG version, see below)

Nie Tylko Wybory

Strona promujaca wszystkie formy aktywnosci obywatelskiej, nie tylko wybory.

Efekty do zobaczenia na: nietylkowybory.pl

Kontakt

Kod jest utrzymymywany przez https://github.com/tursics/ and https://github.com/aplikacjespoleczne/ (we are also on twitter https://twitter.com/tursics and facebook https://www.facebook.com/thomas.tursics https://www.facebook.com/weronika.grzejszczak)

Licencje

The code (HTML, JS, CSS, PHP and so on) is licensed under MIT. The images licensed under CC-BY.

Not only elections

This website promotes all forms of civic participation, not only elections.

See the project at: nietylkowybory.pl

Keep in touch

The code is maintanted by https://github.com/tursics/ and https://github.com/aplikacjespoleczne/ (we are also on twitter https://twitter.com/tursics and facebook https://www.facebook.com/thomas.tursics https://www.facebook.com/weronika.grzejszczak)

License

The code (HTML, JS, CSS, PHP and so on) is licensed under MIT. The images licensed under CC-BY.

You can’t perform that action at this time.