Permalink
Browse files

- Tiny formatting update of the configuration guide

  • Loading branch information...
apohllo committed May 29, 2010
1 parent c37f740 commit bc506084b4d985844b9d3d0b46ceb975c69db3b0
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 railties/guides/source/configuring.textile
@@ -184,7 +184,7 @@ Istnieje tylko kilka opcji konfiguracyjnych modułu Action View, poczynając od
* +config.action_view.warn_cache_misses+ mówi Railsom czy wyświetlać ostrzeżenie o każdym wyniku działań bufora na ścieżkach widoków. Domyślnie +false+.
* +config.action_view.field_error_proc+ zapewnia generator HTML do wyświetlania błędów pochodzących z Active Record.
-Domyślnie <tt>Proc.new{ |html_tag, instance| "<div class=\"fieldWithErrors\">#{html_tag}</div>" }</tt>
+Domyślnie <tt>Proc.new{ |html_tag, instance| "&lt;div class=\"fieldWithErrors\"&gt;#{html_tag}&lt;/div&gt;" }</tt>
* +config.action_view.default_form_builder+ mówi Railsom, który builder ma być używany domyślnie. Domyślnym jest +ActionView::Helpers::FormBuilder+.

0 comments on commit bc50608

Please sign in to comment.