Skip to content
No description, website, or topics provided.
Java
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lab1
lab10
lab2
lab3
lab4 Doprecyzowanie niektórych poleceń Dec 18, 2019
lab5
lab6
lab7
lab8
lab9
Readme.md
slownik.md

Readme.md

Laboratorium z przedmiotu 'Programowanie obiektowe'

Instrukcje do poszczególnych laboratoriów znajdują się w odpowiednich folderach.

Zasady oceny

Wyobraź sobie, że w tych zajęciach poza Tobą bierze udział mała istota żywa, która na początku jest kościotrupem (więc w zasadzie jest nieżywa). Wszystko co robisz w trakcie zajęć może przyczynić się do tego, że ta istota otrzyma trochę czerwonych krwinek. Jeśli osiągnie stan 12 czerwonych krwinek, to będzie chuderlakiem.

Stan zdrowia

Poniższa tabela pokazuje jakie stadia zdrowotne może osiągnąć istota, którą się opiekujesz:

stan liczba czerwonych krwinek
kościotrup < 12
chuderlak 12 - 14,5
kuracjusz 15 - 17
na zwolnieniu 17,5 - 19
krzepki móżdżek 19,5 - 21,5
okaz zdrowia >= 22

Zdobywanie krwinek

W trakcie zajęć masz różne możliwości zdobywania czerwonych krwinek dla swojej istoty, możesz:

  • przyjmować szczepionki (+1 krwinka)
  • uprawiać ćwiczenia na sali gimnastycznej (+1 krwinka)
  • wziąć udział w zawodach lekkoatletycznych (max. +2 krwinki)
  • wziąć udział w biegu katorżniczym, po którym robione jest badanie lekarskie (max. +8 krwinek)
  • wziąć udział w wycieczce rowerowej, po którym robione jest badanie krwi (max. +4 krwinki)

Wzięcie udziału w biegu katorżniczym możliwe jest tylko, jeśli twoja istota ma co najmniej 6 czerwonych krwinek.

Wzięcie udziału w wycieczce rowerowej możliwe jest tylko, jeśli twoja istota uzyskała minimum 4 czerwonych krwinek w badaniu krwi po biegu katorżniczym.

Plan

Poniższy diagram pokazuje kiedy można wykonywać poszczególne aktywności, związane ze zdobywaniem krwinek:

tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
x szczepionka szczepionka szczepionka szczepionka szczepionka szczepionka bieg bieg bieg badanie lekarskie wycieczka wycieczka badanie krwi
x sala gimnastyczna sala gimnastyczna sala gimnastyczna sala gimnastyczna sala gimnastyczna sala gimnastyczna zawody

Pseudonimy

Uzyskiwanie czerwonych krwinek wymaga podania pseudonimu dla istoty żywej.

Aktualny stan zdrowotny istot dostępny jest w Hall of Fame.

Słowniczek

Trudne terminy wyjaśnione są w słowniczku

You can’t perform that action at this time.