iOS-gruppas felles prosjekt våren 2016.
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Applitude.xcodeproj
Applitude.xcworkspace
Applitude
artwork
sketches
.gitignore
Podfile
Podfile.lock
README.md
TODO.txt

README.md

dagens-frontend-ios

Dagens (arbeidstittel) er hovedprosjektet på appkveldene til iOS-gruppa i Applitude våren 2016. Motivasjonen for prosjektet er at vi trengte et allsidig prosjekt som går innom mange konsepter medlemmene våre får bruk for i egne apputviklingsprosjekter, og som enkelt kan deles inn i oppgaver med forskjellig vanskelighetsgrad.

Problemet appen løser er å få rask og oversiktlig info om dagens middag på SiO-restauranter. Matrettene vises i en liste sortert på hvor langt brukeren er fra restaurantene (geografisk). Dermed skal man kunne åpne appen og med en gang se hvilke retter som serveres i nærheten.

Funksjoner

  • Sende HTTP-request til dagens-backend for informasjon om matretter og restaurantene disse tilhører.
  • Parse den mottate JSON-fila til Dish- og Restaurant-objekter.
  • Lagre Dish- og Restaurant-objekter i egnet datastruktur (Dish-array med Restaurant-referanser i Dish-objektene).
  • Representere den nevnte Dish-arrayen i en UITableView.
  • Ekspandere table view-cellene med mer info og knapp for kart når de trykkes på.
  • Bruke Google Maps SDK for å hente informasjon om hvor langt restaurantene er fra brukerne, og sortere Dish-arrayen etter dette.
  • Lage en innstillinger-side med valg om å skjule retter som inneholder gitte allergener.
  • Masse kule funksjoner vi vil lære oss å implementere.

Fremgang

Vi bruker Trello for å holde orden på hva som er gjort, hva som skal gjøres og hva vi driver med akkurat nå. Trello-brettet vårt finnes her.

Skjermbilder

[kommer]