Практическо ръководство по управление на бази данни
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
build
recepti
uprajnenia
Makefile
README.md
index.markdown
metadata.xml
style.css

README.md

Практическо ръководство по управление на бази данни.

HTML версията можете да намерите на адрес http://bazadanni.com/book/

Кратко практическо ръководство за работа с бази данни. Книгата е все още в процес на написване и е възможно да откриете грешки и неточности. Ако имате предложения за тема или допълнения/корекции, моля пишете тук или на адрес aquilax@gmail.com