Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tag: 1.0.1
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

4 lines (4 sloc) 0.41 kB
"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Jeżeli podoba Ci się korzystanie z %@, może zechciałbyś poświęcić chwilę czasu, aby ocenić aplikację? Nie zajmie Ci to więcej niż minutę. Dziękujemy za pomoc!";
"Rate %@" = "Oceń %@";
"No, Thanks" = "Nie, dziękuję";
"Remind me later" = "Przypomnij później";
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.