Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
4 lines (4 sloc) 387 Bytes
"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Si li agrada utilitzar %@, li importaria prendre’s un moment per a valorar-lo? No trigarà més d’un minut. Gràcies por la seva col·laboració!";
"Rate %@" = "Valorar %@";
"No, Thanks" = "No, gràcies";
"Remind me later" = "Recordar-m’ho més tard";