Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5 lines (4 sloc) 0.391 kb
"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Als het gebruik van %@ je bevalt, zou je dan een momentje de tijd willen nemen om het te beoordelen? Het duurt nog geen minuut. Bedankt voor je steun!";
"Rate %@" = "%@ beoordelen";
"No, Thanks" = "Nee, bedankt";
"Remind me later" = "Herinner me er later aan";
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.