Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
5 lines (4 sloc) 391 Bytes
"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Als het gebruik van %@ je bevalt, zou je dan een momentje de tijd willen nemen om het te beoordelen? Het duurt nog geen minuut. Bedankt voor je steun!";
"Rate %@" = "%@ beoordelen";
"No, Thanks" = "Nee, bedankt";
"Remind me later" = "Herinner me er later aan";