Permalink
Browse files

Merge pull request #45 from mfikes/master

New localizations for Dutch, Swedish, Danish, and Brazilian Portuguese
  • Loading branch information...
2 parents 78e4dcc + eb31d65 commit ae36b819edd9fc733f580aa5f637f023d1f54658 Arash Payan committed May 9, 2012
Showing with 16 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 da.lproj/Localizable.strings
  2. +4 −0 nl.lproj/Localizable.strings
  3. +4 −0 pt.lproj/Localizable.strings
  4. +4 −0 sv.lproj/Localizable.strings
@@ -0,0 +1,4 @@
+"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Hvis du synes om at bruge %@, vil du have noget imod at bruge et kort øjeblik på at bedømme det? Det tager kun et minut. Tak for din støtte!";
+"Rate %@" = "Bedøm %@";
+"No, Thanks" = "Nej tak";
+"Remind me later" = "Påmind mig senere";
@@ -0,0 +1,4 @@
+"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Als het gebruik van %@ je bevalt, zou je dan een momentje de tijd willen nemen om het te beoordelen? Het duurt nog geen minuut. Bedankt voor je steun!";
+"Rate %@" = "%@ beoordelen";
+"No, Thanks" = "Nee, bedankt";
+"Remind me later" = "Herinner me er later aan";
@@ -0,0 +1,4 @@
+"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Se você gosta de usar o %@, que tal avaliá-lo? Não levará mais de um minuto. Agradecemos o seu apoio!";
+"Rate %@" = "Avaliar o %@";
+"No, Thanks" = "Não, obrigado";
+"Remind me later" = "Mais tarde";
@@ -0,0 +1,4 @@
+"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Om du tycker att %@ är ett praktiskt verktyg, kan du tänka dig att betygsätta det åt oss? Det tar bara en minut. Tack för hjälpen!";
+"Rate %@" = "Betygsätt %@";
+"No, Thanks" = "Nej tack";
+"Remind me later" = "Påminn mig senare";

0 comments on commit ae36b81

Please sign in to comment.