Permalink
Browse files

irc:change pastebin to pastie

  • Loading branch information...
NgoHuy committed Jan 7, 2013
1 parent 797381d commit 025daa7870821045595da985d9c091db39257244
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 content/vn/irc.html
View
@@ -66,7 +66,7 @@
lý và nhắc nhở, khi đó nếu bạn đang nói lạc đề thì hãy nhanh chóng dừng lại.
Các đoạn mã, `log`,... các đoạn trao đổi dài không nên ghi trực tiếp trên
kênh, mà thông qua dịch vụ như [Pastebin.com] []. Để gửi hình ảnh, bạn đừng
kênh, mà thông qua dịch vụ như [pastie.org] []. Để gửi hình ảnh, bạn đừng
nên dùng `ImageHack.us` do dịch vụ này bị chặn ở nhiều nơi. Bạn có thể dùng
chẳng hạn [PostImage.org] [].
@@ -85,5 +85,5 @@
[bot]: /vn/bot/
[irclog]: /irclogs/
[freenode servers]: http://freenode.net/irc_servers.shtml
[Pastebin.com]: http://pastebin.com/
[pastie.org]: http://pastie.org/
[PostImage.org]: http://PostImage.org

0 comments on commit 025daa7

Please sign in to comment.