Permalink
Browse files

vn.rules: minor update

  • Loading branch information...
icy committed Sep 14, 2014
1 parent 60549be commit 0b846a16432034b271f76277ba5431df6fbc8e25
Showing with 30 additions and 26 deletions.
  1. +30 −26 content/vn/rules.html
@@ -12,31 +12,28 @@
## Nội dung trao đổi
Bạn được khuyến khích trao đổi các vấn đề liên quan tới `Linux`, `ArchLinux`
và mã nguồn mở. Thực tế thì trên kênh bàn rất nhiều vấn đề khác nhau,
không chỉ giới hạn ở chủ đề nào. Một số thành viên khác có thể thấy không hợp
lý và nhắc nhở, khi đó nếu bạn đang nói lạc đề thì hãy nhanh chóng dừng lại.
Các đoạn mã, `log`,... các đoạn trao đổi dài không nên ghi trực tiếp trên
kênh, mà thông qua dịch vụ như [pastie.org] []. Để gửi hình ảnh, bạn đừng
nên dùng `ImageHack.us` do dịch vụ này bị chặn ở nhiều nơi. Bạn có thể dùng
chẳng hạn [PostImage.org] [].
## Quy tắc ứng xử
Bạn cần lưu ý vài điểm sau khi trao đổi trên các kênh liên lạc của ArchLinuxVN
* Không viết toàn chữ hoa trong bài của bạn;
* Viết tiếng Việt có dấu trừ khi thiết bị của bạn không hỗ trợ tiếng Việt;
* Bạn được khuyến khích trao đổi các vấn đề liên quan tới `Linux`, `ArchLinux`
và mã nguồn mở. Thực tế thì trên kênh bàn rất nhiều vấn đề khác nhau,
không chỉ giới hạn ở chủ đề nào. Một số thành viên khác có thể thấy không hợp
lý và nhắc nhở, khi đó nếu bạn đang nói lạc đề thì hãy nhanh chóng dừng lại.
* Các đoạn mã, `log`,... các đoạn trao đổi dài không nên ghi trực tiếp trên
kênh, mà thông qua dịch vụ như [pastie.org] []. Để gửi hình ảnh, bạn đừng
nên dùng `ImageHack.us` do dịch vụ này bị chặn ở nhiều nơi. Bạn có thể dùng
chẳng hạn [PostImage.org] []. Trên Facebook bạn có nhiều lựa chọn hơn.
* Vấn đề không liên quan tới ArchLinuxVn hoặc ArchLinux không được hoan
nghênh trừ khi chúng thật sự hữu ích cho mọi người. Bạn nên đặt tiêu đề
cho thư bắt đầu bằng `OT` _(off topic)_ với các chủ đề thuộc dạng này;
nghênh trừ khi chúng thật sự hữu ích cho mọi người.
Bạn nên đặt tiêu đề bắt đầu bằng `OT` _(off topic)_ để cảnh báo trước;
* Mỗi tin bạn gửi đi thì nó có thể còn lưu lại trên mạng mãi mãi,
ai cũng có thể đọc được, bất kỳ lúc nào. Vì thế, hãy bảo vệ chính bạn
trước: hãy suy nghĩ cẩn thận, phát ngôn hợp lý. Đó là lời khuyên,
còn thực tế thì bạn có thể phát biểu gì tùy thích, đó là quyền của bạn:
ai cũng có thể đọc được, bất kỳ lúc nào. Vì thế, hãy phát biểu hợp lý,
trước hết là để bảo vệ chính bạn. Đó là lời khuyên, còn thực tế
bạn có thể phát biểu gì tùy thích, đó là quyền của bạn:
nếu mọi người trên nhóm thư thấy không hợp lý, thì đơn giản là họ sẽ
đề nghị loại bạn khỏi nhóm thư;
## Quy tắc ứng xử
* Bạn có thể văng tục, nói bậy, đó là quyền cá nhân của bạn
_(thực ra việc này chỉ có hại cho bạn, nên bạn muốn làm hại chính bạn
bao nhiêu là tùy thích, không ai cấm)_,
@@ -56,12 +53,10 @@
nên bạn cần chú ý không nên phát ngôn thiếu thận trọng trên kênh IRC;
* **Nếu bạn có phần lưu trữ riêng nội dung của kênh, không được tự ý công
bố phần lưu trữ đó ra bên ngoài mà không có sự tham khảo ý kiến các
thành viên khác**;
thành viên khác**.
## Dành cho nhóm thư {#lists}
Khi tham gia nhóm thư, bạn cần đề ý các điều sau
* Nhóm thư có chức năng điều chỉnh để bạn không nhận quá nhiều thư.
Bạn có thể lựa chọn khi đăng nhập vào giao diện web của nhóm thư;
* Phải đặt tiêu đề cho thư để thư không rơi vào `Spam box` của các trình
@@ -70,6 +65,14 @@
các vấn đề thuần túy cá nhân, tình cảm hoặc các chủ đề nhạy cảm khác
trên nhóm thư.
## Các vi phạm mẫu bạn cần em để tránh {#examples}
* Nói tục;
* Gửi thông tin quảng cáo cho hoạt động kinh doanh;
* Viết tiếng Việt không dấu gây ra các ý hiểu nhầm;
* Bàn về các vấn đề chẳng liên quan gì tới Linux, ví dụ, _áo tắm_;
* Công kích, chỉ trích người khác một cách chủ quan.
## Dành cho người điều hành {#admin}
Mỗi kênh có một vài người điều hành, đóng vai trò chính là xử lý các
@@ -83,6 +86,9 @@
2. Làm thế nào để giúp thành viên đó không vi phạm nữa?
3. Liệu _vi phạm đó_ có thể trở thành một tiêu chuẩn mới được chấp nhận?
Hãy đặt mục tiêu _giữ thành viên và tôn trọng hành vi của họ lên hàng đầu_.
Nếu phải _phạt_, phải thật tuyết phục.
Các điều hành viên sẽ không can thiệp vào nội dung do các thành viên.
Trong trường hợp xảy ra các vấn đề hiểu lầm, xích mích, ... hoặc khi
bạn cảm thấy khó chịu về cá nhân, thư hoặc vấn đề nào được nêu ra,
@@ -99,10 +105,8 @@
khác được biết, nhưng hãy luôn tuân theo quy tắc đầu tiên là **TÔN TRỌNG
THÀNH VIÊN KHÁC**.
Như vậy, những người điều hành *giúp* nhưng không giải quyết thay bạn
các vấn đề liên quan tới nội dung. Trường hợp bạn là người điều hành
và bạn cảm thấy có vấn đề nào đó trên nhóm cần giải quyết,
hãy bình tĩnh và trao đổi với các điều hành viên khác,
Trường hợp bạn là người điều hành và bạn cảm thấy có vấn đề nào đó trên
nhóm cần giải quyết, hãy bình tĩnh và trao đổi với các điều hành viên khác,
trước khi vội vã đưa ra kết luận và hành động độc lập.
[pastie.org]: http://pastie.org/

0 comments on commit 0b846a1

Please sign in to comment.