Skip to content
Permalink
Browse files

vn.rules: make sth. clear

  • Loading branch information...
icy committed Sep 19, 2014
1 parent a19f1ae commit 18f39ca4214ae1d5f2d45e64891d89365d2a04a4
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 content/vn/rules.html
@@ -89,7 +89,8 @@
Hãy đặt mục tiêu _giữ thành viên và tôn trọng hành vi của họ lên hàng đầu_.
Nếu phải _phạt_, phải thật tuyết phục.

Các điều hành viên sẽ không can thiệp vào nội dung do các thành viên.
Các điều hành viên sẽ không can thiệp vào nội dung do các thành viên
tạo ra _(không chỉnh sửa, không xóa tùy tiện)_.
Trong trường hợp xảy ra các vấn đề hiểu lầm, xích mích, ... hoặc khi
bạn cảm thấy khó chịu về cá nhân, thư hoặc vấn đề nào được nêu ra,
cách giải quyết được đề nghị như sau:

0 comments on commit 18f39ca

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.