Permalink
Browse files

~icy.forgotten: add link to slig page

  • Loading branch information...
icy committed Oct 20, 2014
1 parent 0434311 commit 238c857bb1108c61fff36c4dfa958c507628b840
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 content/blog/~icy/forgotten.html
@@ -5,6 +5,9 @@
Viết để quên, mấy cái mẹo lặt vặt vài hôm sẽ không còn dùng.
**Chú ý**: Trang này không còn được cập nhật. Kỳ Anh chỉ còn tiếp
tục viết [trên blog riêng](http://icy.theslinux.org/slig/)
* TOC
{:toc}

0 comments on commit 238c857

Please sign in to comment.