Permalink
Browse files

doc: run 64-bit app on 32-bit environment

  • Loading branch information...
icy committed Apr 1, 2015
1 parent 3ea110d commit 28c4317cbe632fb35bb245e52066008143ba3e76
Showing with 19 additions and 0 deletions.
  1. +19 −0 content/doc/run_64-bit_apps_inside_a_32-bit_servers.html
@@ -0,0 +1,19 @@
---
title: Chạy ứng dụng 64-bit trong môi trường 32-bit
tags: ['32bit', '64bit']
---
Chạy ứng dụng 32-bit trong môi trường 64-bit thật dễ
và đã được hỗ trợ từ lâu trong `ArchLinux`.
Ngược lại, để chạy ứng dụng 64-bit trong môi trường 32-bit,
bạn cũng có thể làm đơn giản như sau đây, nhờ hỗ trợ mới nhất
của `Bash`. Ví dụ `test_64_bit_application` là tên chương
trình 64-bit của bạn.
$ chmod +x test_64_bit_application
$ ./test_64_bit_application
Vậy là chạy thôi.
Kết quả thế nào tất nhiên có trời mới biết :D

0 comments on commit 28c4317

Please sign in to comment.