Permalink
Browse files

~icy: add link to slig page

  • Loading branch information...
icy committed Oct 20, 2014
1 parent 238c857 commit 30b32990baed22dc8f746325c7e3b37e60d3c58e
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 content/blog/~icy/index.html
@@ -3,7 +3,9 @@
---
Một số bài viết của Kỳ Anh.
Trang cá nhân của hắn có thể tìm thấy tại <http://icy.theslinux.org/>.
**Chú ý**: Trang này không còn được cập nhật. Kỳ Anh chỉ còn tiếp
tục viết [trên blog riêng](http://icy.theslinux.org/slig/)
* [Hướng dẫn viết bài cho ArchLinuxVn](/vn/author-guide/)
* [Diễn lại quá trình làm việc với lệnh sudo](/doc/sudo/sudoreplay/)

0 comments on commit 30b3299

Please sign in to comment.