Permalink
Browse files

vn.rules#irc: add link to list archive that describes loggers

  • Loading branch information...
icy committed Oct 8, 2014
1 parent 5cd0c66 commit 4db932a0569d4a1cb1ad06707211c40fbdec7de9
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +4 −2 content/vn/rules.html
@@ -51,12 +51,13 @@
Tuy nhiên, do tính chất công cộng của kênh IRC, bất kỳ ai cũng có
khả năng theo dõi các cuộc nói chuyện đã và đang diễn ra,
nên bạn cần chú ý không nên phát ngôn thiếu thận trọng trên kênh IRC;
* [Giải thích chi tiết về các `logger` trên kênh][irc.logger]
## Dành cho kênh IRC và Skype {#skype}
* **Nếu bạn có phần lưu trữ riêng nội dung của kênh, không được tự ý công
* Nếu bạn có phần lưu trữ riêng nội dung của kênh, không được tự ý công
bố phần lưu trữ đó ra bên ngoài mà không có sự tham khảo ý kiến các
thành viên khác**.
thành viên khác.
## Dành cho nhóm thư {#lists}
@@ -115,3 +116,4 @@
[pastie.org]: http://pastie.org/
[PostImage.org]: http://PostImage.org
[irc.logger]: http://l.archlinuxvn.org/archlinuxvn/msg01874.html

0 comments on commit 4db932a

Please sign in to comment.