Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

vn/author-guide: new section (group E)

  • Loading branch information...
1 parent 8e0e057 commit 53fd814ee98ca721b8e7a080f0cf606c6298edac @icy icy committed
Showing with 27 additions and 4 deletions.
  1. +27 −4 content/vn/author-guide.html
View
31 content/vn/author-guide.html
@@ -69,18 +69,41 @@
lệnh `git push` vì lệnh này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới máy phục vụ
cùng với trang chủ của nhóm.
-## Nhóm D: Thông tin khác. Mẹo
+## Nhóm E: Các quy tắc cần nhớ
+
+1. Đặt tên tập tin chỉ gồm chữ thường, dấu gạch chân và con số. Không dùng
+ khoảng trắng, ký tự đặc biệt, tiếng Việt có dấu khi đặt tên tập tin.
-9. Để cho phép người dùng gửi bình luận cho bài viết của bạn, sau khi
+2. Để cho phép người dùng gửi bình luận cho bài viết của bạn, sau khi
đặt tựa đề, bạn đặt `allow_comment: yes` trong phần `metadata` của
bài viết. Một ví dụ có trong mã nguồn của bài `vn/author-guide.html`.
Hệ thống bình luận do Disqus cung cấp.
+3. Để tạo liên kết tới các bài viết khác, có thể dùng theo định dạng của
+ Kramdown, hoặc dùng dạng wiki mà mô tả có trong thư viện
+ `/lib/filters/wiki_filter.rb`.
+ Bạn có thể đọc hướng dẫn và theo dõi ví dụ có trong mã nguồn này.
+
+4. Nên chọn tên tập tin ngắn gọn, dễ nhớ. Không nên đổi tên tập tin vì
+ hệ thống bình luận Disqus sẽ không biết để chuyển các bình luận (nếu
+ có) từ bài với tập tin cũ qua bài với tập tin mới.
+
+5. Không được thay đổi các tập tin `*.rb` và tập tin `layout/*`. Những
+ tập tin này chỉ được thay đổi bởi người quản lý cấp cao nhất. Xem
+ thêm nhóm D.
+
+6. Trong phần `metadata` của mỗi bài viết, bạn có thể đặt các thông tin
+ tùy ý để tiện tìm kiếm sau này. Ví dụ `tags: [abc, xyz]`, hoặc
+ `created_at: 2012 July 25th`,... để tiện tìm kiếm. Một vài thông tin
+ sẽ được dùng trong tương lai để hỗ trợ `blog` và `tìm kiếm`.
+
+## Nhóm D: Thông tin khác. Mẹo
+
7. Sau khi bạn thực hiện thành công `git push`, máy phục vụ của VietTUG
sẽ tự động biên dịch và cập nhật thay đổi ở trang chủ của ArchLinuxVn.
Vì các thành viên đều có quyền truy cập như nhau đến mọi trang của nhóm,
- bạn được khuyến cáo hãy cẩn thận khi chỉnh sửa, thay đổi các bài viết
- đã có. Tốt nhất, nếu có điều gì phân vân, hãy hội ý với các bạn khác
+ bạn được khuyến cáo hãy **cẩn thận khi chỉnh sửa, thay đổi các bài viết
+ đã có**. Tốt nhất, nếu có điều gì phân vân, hãy hội ý với các bạn khác
trước khi quyết định!
8. Nếu bạn cần thay đổi, bổ sung một số quy tắc biên dịch hoặc thư viện,

0 comments on commit 53fd814

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.