Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

We actually use :kramdown

  • Loading branch information...
commit 5704b6b31f9adf7f45b85f8a6b3f71719666dd40 1 parent ba9551a
z1y icy authored

Showing 1 changed file with 2 additions and 2 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +2 2 content/vn/author-guide.html
4 content/vn/author-guide.html
@@ -43,7 +43,7 @@
43 43
44 44 ## Nhóm B: Thực hiện một hoặc nhiều lần
45 45
46   -4. Bạn sẽ làm việc với [markdown] [] và [nanoc] [] và [git] [].
  46 +4. Bạn sẽ làm việc với [kramdown] [] và [nanoc] [] và [git] [].
47 47 Hãy dành chút thời gian đọc qua tài liệu của các phần này.
48 48 Bạn có thể học theo các bài viết đã có; đây là cách nhanh nhất.
49 49
@@ -90,7 +90,7 @@
90 90 `core` để xác nhận các thay đổi của bạn. **Lưu ý** rằng việc này là cần
91 91 thiết để đảm bảo an toàn cho máy phục vụ.
92 92
93   -[markdown]: http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax
  93 +[kramdown]: http://kramdown.rubyforge.org/syntax.html
94 94 [nanoc]: http://nanoc.stoneship.org/docs/
95 95 [git]: http://git-scm.com/
96 96 [gitref]: http://gitref.dragula.org

0 comments on commit 5704b6b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.