Permalink
Browse files

We actually use :kramdown

  • Loading branch information...
icy committed Jul 20, 2012
1 parent ba9551a commit 5704b6b31f9adf7f45b85f8a6b3f71719666dd40
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 content/vn/author-guide.html
@@ -43,7 +43,7 @@
## Nhóm B: Thực hiện một hoặc nhiều lần
4. Bạn sẽ làm việc với [markdown] [] và [nanoc] [] và [git] [].
4. Bạn sẽ làm việc với [kramdown] [] và [nanoc] [] và [git] [].
Hãy dành chút thời gian đọc qua tài liệu của các phần này.
Bạn có thể học theo các bài viết đã có; đây là cách nhanh nhất.
@@ -90,7 +90,7 @@
`core` để xác nhận các thay đổi của bạn. **Lưu ý** rằng việc này là cần
thiết để đảm bảo an toàn cho máy phục vụ.
[markdown]: http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax
[kramdown]: http://kramdown.rubyforge.org/syntax.html
[nanoc]: http://nanoc.stoneship.org/docs/
[git]: http://git-scm.com/
[gitref]: http://gitref.dragula.org

0 comments on commit 5704b6b

Please sign in to comment.